Právní servis pro cleny Sdružení smluvních lékaru zdravotních pojištoven CR

Právní servis pro členy Sdružení smluvních lékařů zdravotních pojišťoven ČR

Sdružení smluvních lékařů zdravotních pojišťoven ČR má na základě smlouvy o právní pomoci zajištěn právní servis advokátní kanceláře JUDr. Jana MACHA se sídlem v Praze 1, Spálená 51.

Právní pomoc je poskytována orgánům sdružení, zejména při legislativních iniciativách, které sdružení vyvíjí ke zlepšení ekonomického a právního postavení soukromých ambulantních specialistů, při tvorbě stanovisek a připomínek k návrhům zákonů o veřejném zdravotním pojištění, zdravotní péči a dalším, při dohodovacím řízení k rámcové smlouvě a při řešení běžných právních problémů sdružení. Právní pomoc je částečně hrazena formou sponzoringu firmy JANSSEN - CILAG.

Každý člen sdružení je oprávněn obrátit se na sdružení při řešení svých právních problémů, souvisejících s výkonem lékařského povolání. S ohledem na počet členů sdružení není však možno obracet se přímo na advokátní kancelář JUDr. Macha, ale je třeba obrátit se písemně či telefonicky na sekretariát sdružení, který má sídlo v Praze 9, U Elektry 82, telefon 02/66311382. Sekretariát pochopitelně nejdříve ověří, zda žadatel je skutečně řádným členem SSL ZP ČR, který plní své členské povinnosti, zejména platí členské příspěvky a poté projedná s JUDr. Machem možnosti právní pomoci svému členovi. V některých případech půjde o písemné či telefonické zodpovězení konkrétních dotazů, jindy však může jít i o konkrétní právní pomoc, např. zastoupením lékaře ve smírčím řízení či jiném sporu se zdravotními pojišťovnami, popř. ve sporu s pojištěncem, zvláště je-li napadána profesní čest lékaře, popř. je na lékaře podána žaloba nebo trestní oznámení, event. vedeno soudní, správní nebo trestní řízení. Vedení sdružení v těchto případech rozhodne podle okolností po dohodě s právníkem o formě právní pomoci a v odůvodněných případech zajistí i bezplatné právní zastoupení. Zastoupení svému členovi zajistí vždy, půjde-li o smírčí řízení se zdravotní pojišťovnou. V takovém případě lékař nemůže podle uzavřené dohody, jejímž signatářem je i SSL ZP ČR vést smírčí řízení sám, ale jedná za něho (byť zásadně v jeho přítomnosti) pověřený zástupce sdružení, který si k jednání zpravidla přizve právníka jako poradce.

Jak má lékař postupovat, přeje-li si vyvolat smírčí řízení:

1. Konsultovat nejprve případ se svou zástupčí organizací, v případě ambulantích specialistů se SSL ZP ČR. Dohodnou zda je v daném případě smírčí řízení vhodné, popř. jeho místo a datum.
2. Předložit řediteli okresní pojišťovny žádost o svolání smírčího řízení. V žádosti uvést:
   a) Popis problému, který má být ve smírčím řízení řešen.
   b) Řešení, které navrhuje zdravotnické zařízení.
   c) Zástupčí organizaci (SSL ZP ČR), místo a čas konání smírčího řízení, které po dohodě se zástupčí organizaci navrhuje.

V současné době je v právní oblasti činnost sdružení zaměřena zejména na tyto hlavní problémy:

Připomínkovat navrhované zákony o veřejném zdravotním pojištění a o zdravotní péči tak, aby nebyla ohrožena existence stávajících soukromých ordinací a aby byly přijaty v Evropě obvyklé demokratické principy (zajištěná slušná odměna odpovídající kvalifikaci nákladům lékaře, nemožnost vyřadit ze sítě veřejného zdravotního pojištění jednostranným rozhodnutím pojišťovny, zrušení výběrových řízení pro stávající ordinace, možnost vlastnického převodu soukromé lékařské ordinace včetně smlouvy s pojišťovnami, apod.).

Dosáhnout pro lékaře co nejvýhodnější rámcové smlouvy. Dohodovací řízení o rámcové smlouvě bylo skončeno v květnu 1999 a Ministerstvu zdravotnictví byl předán protokol, z něhož vyplývá na čem jsme se s pojišťovnami shodli, v čem máme rozdílná stanoviska a jaké řešení u rozdílných stanovisek navrhuje ta která strana.

Rámcovou smlouvou se posléze musí řídit individuální smlouvy mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami.

Před uzavřením nové smlouvy má proběhnout výběrové řízení. VZP ČR proto zrušila automatickou prolongaci smluv a hodlá smlouvy prodlužovat dodatkem ke smlouvě uzavíraným patrně na 6 měsíců až do doby, než na základě rámcové smlouvy (tu musí vydat Ministerstvo zdravotnictví formou vyhlášky) budou uzavírány smlouvy nové. Je otázkou, na jak dlouhou dobu bude pak uzavřena nová smlouva. SSL ZP ČR navrhuje smlouvu trvalou, vypověditelnou jen z přesně stanovených důvodů. VZP ČR navrhuje smlouvu na 2-3 léta. SPL DD navrhlo smlouvu na 8 let. Aniž bychom předjímali rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, zaujal nás názor pana náměstka, podle kterého by doba smlouvy mohla odpovídat plánovacímu období Evropské unie - t.j. 6 let. SSL ZP ČR bude usilovat o to, aby výběrová řízení, budou-li již probíhat i na stávající smluvní zařízení, nebyla provázena vyřazováním stávajících ambulantních zařízení ze sítě. Domníváme se, že počet ambulantních specialistů v zásadě odpovídá potřebám pojištěnců a stávající síť by neměla být nijak "selektována", ale zachována.