Pravidla úhrad naší práce v roce 2010 (stav k 31.3.2010)

A. Základní rysy přílohy č. 3 vyhlášky 471/09 Sb., části řešící úhrady většiny AS:

1/ stejně jako loni se týká celého roku 2010,

2/ měsíční platby nutno brát jako platby zálohové. Definitivně budou zúčtovány až po skončení příslušného období (u výkonů jde o pololetí, u regulací o celý rok)

3/ referenčním obdobím pro úhradu výkonů je příslušné pololetí 2008.Zdravotní pojišťovny tedy nebudou rozesílat žádné dopisy s našimi limity, neboť platí ta čísla, která jsme od nich o roce 2008 dostali během roku 2009, resp. ta, na kterých jsme se s nimi dohodli.

4/ komplikovanější zůstává se tzv. údaj o „malém počtu pojištěnců“- jako statisticky malý soubor je uvažován počet pod:

- 100 ošetřených unicitních rodných čísle (dále také jen URČ) za pololetí v případě hodnocení úhrady za samotné zdravotnickým zařízením provedené výkony,

- 50 ošetřených unicitních rodných čísel při úvazku 1,0 při hodnocení regulací za předpis ZÚMu, ZÚLPu, léků, zdravotnických prostředků a indukované péče, opět ošetřených za pololetí

5/ způsob výpočtu maximální úhrady za výkony je stejný jako v roce 2009 - celková výše úhrady je limitována počtem ÚRČ a vykázaných bodů v referenčním období (tyto body mají hodnotu 1,02 Kč), výkony nad tento limit budou proplaceny s hodnotou bodu 0,30 Kč.

6/ je dvojí hodnota bodu:

a/ ošetříte-li více, než 100 pojištěnců příslušné pojišťovny za pololetí, bude hodnota bodu 1,02 Kč s limitací dle vzorce maximální úhrady, nadlimitní výkony budou uhrazeny degresivní sazbou 0,30 Kč/ bod.

b/ ošetříte li méně než 100 urč za pololetí , dostanete za bod 1,00 Kč - touto výší dostanete uhrazeny všechny body, i ty nadlimitní.

c/ ošetříte-li zahraničního pacienta z EU, bude také bod = 1,- Kč bez další limitace

Zavedení dvojí hodnoty bodu považujeme za parciální nedodržení dohody o hodnotě bodu ze dne 10.12.2009 ze strany vedení MZ. Dohodnuta byla jedna hodnota, tj. 1,02 Kč. I tak ale máme za to, že úhradová vyhláška má pro zdravotnická zařízení lepší podobu, než měly nejpřijatelnější varianty nabídek ze strany zdravotních pojišťoven v rámci dohodovacího řízení.

7/ trvá regulace na léky a vyžádanou péči, ZÚMu a ZÚLPu.

8/ je možná jiná dohoda, pokud se na tom ZZ a ZP dohodnou a dohoda nepůjde nad rámec zdravotně pojistného plánu této pojišťovny.