MEZIOBOROVÝ KONGRES SAS, KC HOTELU GALANT, MIKULOV, 24. až 25.5.2024

Vlastní zdraví - základní předpoklad pro stabilitu a fungování praxe.

Tímto vás zveme na jeho další ročník. 

Naše pozvánka/files/files_editor_uploads/pozvanka_mikulov_2024.pdf

Chcete znát program kongresu a další informace k němu? Klikněte zde níže na "Více informací"


Více informací

Podpora slovenským kolegům

Ďakujeme, máme toho plné zuby

21 rokov po „Nežnej“ revolúcii musíme my, slovenskí lekári, konštatovať, že napriek všetkým očakávaniam, napriek obrovskému úsiliu, ktoré sme vyvinuli pre zlepšenie postavenia  lekárskeho stavu, pretrváva situácia, keď  je lekárske povolanie v Slovenskej republike ohrozené do takej miery, že jedinou možnosťou veľmi často ostáva len odchod za prácou do zahraničia. Slovenská lekárska únia špecialistov a s ňou aj celá lekárska verejnosť v dobrej viere predkladá Národnej rade SR hlavné požiadavky, vyjadrené našimi kolegami zo všetkých sektorov zdravotníctva, ktorých splnenie by tento hrozivý stav odvrátilo. Boli spracované na podklade stoviek pripomienok a návrhov, ktoré sme zozbierali vo všetkých typoch zdravotníckych zariadení na území SR.  Sú vyjadrením dobrej vôle slovenských lekárov riešiť problémy nekonfliktne, preto ich hodnoťte zodpovedne a s plnou vážnosťou. SLÚŠ navrhuje také riešenia  viacerých problémov, ktoré svojim charakterom presahujú rámce zdravotnej politiky štátu, závislej na charaktere aktuálnej vládnej politiky, z čoho vyplýva, že sú to požiadavky odborné a nie politické. Dúfame, že NR SR ich zohľadní zodpovedne najmä na pozadí udalostí v ČR, kde masový odchod lekárov hrozí aj napriek tomu, že sú tam podstatne lepšie podmienky pre výkon lekárskeho povolania, ako u nás.
Vážení poslanci NR SR, dnes nie je ten pravý čas, tváriť sa, že na Slovensku je všetko v poriadku len preto, lebo je ticho, ktoré si niekto objednal a dobre zaplatil. V tejto chvíli už nie je  čas tváriť sa, že podstatné je schvaľovanie ziskov pre súkromné zdravotné poisťovne, pretváranie štátnych nemocníc na akciové spoločnosti,  realizácia navrhnutých, absolútne asociálnych predstáv o pripoistení,  vnucovanie protiústavne koncipovaného  eHealthu, alebo odovzdávanie superziskového úrazového pripoistenia súkromným zdravotným poisťovniam! Podstatným problémom nie je dokonca ani predpisovanie účinnej látky na receptoch a ani nie výmenný poukaz k špecialistovi!
Podstatné je udržať odbornú pracovnú silu na Slovensku, v nemocniciach, v súkromných ambulanciách a všade tam, kde ju potrebuje občan, skôr, ako sa zdevastuje úplne!  
Ešte predtým, ako štát začne rozdávať miliardy súkromným zahraničným finančným spoločnostiam a výrobcom liekov, musí si splniť záväzky voči tým, ktorí doteraz zabezpečovali a zabezpečujú  takmer bezproblémový chod zdravotníctva v podmienkach, v ktorých by nerobil už nik na svete, voči slovenským lekárom!
Preto Vás naliehavo žiadame, aby ste sa venovali týmto našim hlavným výhradám a požiadavkám:

 

 1. Zvýšenie reálnych platov všetkých lekárov  a platieb za výkony súkromným ambulanciám minimálne na úroveň platov a platieb lekárov v Čechách.

Vychádzali sme z rovnakých podmienok, pracujeme ešte viac  ako českí lekári, preto nevidíme dôvod na tak veľký relatívny prepad ohodnotenia slovenských lekárov, aký je dnes realitou.

 1. Nedostatok financií pre zdravotnícke zariadenia znamená nedostatok financií na zdravotnú starostlivosť pre pacientov. Žiadame preto zmenu systému financovania zdravotníckych zariadení.  Všetky zdravotnícke zariadenia s výnimkou zariadení s veľkokapitálovými vstupmi majú hlboko podhodnotené vstupné financovanie. Tento fakt, nevyhnutne vyvolávajúci bludný kruh oddlžovania štátnych zdravotníckych zariadení, vnímame ako účelové konanie, ktorého cieľom je zastretie štruktúry dlhov, čo umožňuje vybraným skupinám osôb neoprávnene obohacovať sa na ich úkor. Podhodnotenie financovania malých súkromných zdravotníckych zariadení spôsobuje ich devastujúci úbytok, ktorý sa pred verejnosťou bagatelizuje aj napriek jeho likvidačným rozmerom. Navyše zdravotné poisťovne rušia zmluvné vzťahy s dobre fungujúcimi ambulanciami napriek tomu, že je o ich služby veľký záujem pacientov a v uvedených lokalitách si otvárajú  nové vlastné  zdravotnícke zariadenia s ambulanciami, kde lekárov zamestnávajú. Žiadame o okamžitú nápravu, žiadame o navýšenie percenta z HDP na úroveň percentuálneho priemeru v EÚ, o vyrovnanie odvodov za poistencov štátu na úroveň odvodov SZČO, o okamžité navýšenie podielu určeného na zdravotnú starostlivosť.  Žiadame o prehodnotenie oprávnenosti zisku  zdravotných poisťovní z verejného zdravotného poistenia pri najnižších platbách za výkony a nedostatočných limitoch na zdravotnú starostlivosť. Zámer ukrajovať zisk z nedostatočného balíka na zdravotnú starostlivosť  je v rozpore  s vôľou absolútnej väčšiny lekárov, ale aj  pacientov.
 2. Zrovnoprávnenie podmienok financovania zdravotníckych sektorov. V SR sa roky vyvoláva dojem súperenia o finančné prostriedky medzi štátnym a súkromným sektorom reprezentovaným malými súkromnými zdravotníckymi zariadeniami.  Oba tieto segmenty  však pracujú s hlboko podhodnotenými vstupmi a pritom zabezpečujú absolútne prevažujúci objem zdravotných výkonov. Naším spoločným problémom je sektor reprezentovaný veľkokapitálovými vstupmi, ktorý je bezohľadne zvýhodňovaný aj napriek tomu, že zabezpečuje iba nevýznamný podiel potrebnej práce v zdravotníctve a orientuje sa na finančne najlukratívnejšie činnosti. Pre tento segment akoby platili osobitné zákony, nič však nebráni tomu, aby sa dávali za vzor! 
 3. Rekonštrukcia siete zdravotníckych zariadení.  Vzniká neúnosné množstvo zdravotníckych zariadení s veľkokapitálovými vstupmi, pričom sa celkom neodôvodnene likvidujú malé súkromné zdravotnícke zariadenia. Okamžite je potrebné tento  proces zastaviť a vznik ďalších zariadení podmieniť nie prerozdelením, ale navýšením financií pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v danej oblasti.
 4. Vymožiteľnosť práva. Je na dosiaľ najnižšej úrovni od revolúcie. Zmena pravidiel „za chodu“ nemá nikde v EÚ obdobu. Týka sa predovšetkým submisívneho postavenia zdravotníckych zariadení voči zdravotným poisťovniam nielen pri tvorbe zmluvných podmienok, stanovovaní limitov a finančných objemov, spôsobu úhrady zdravotnej starostlivosti,  ale aj pri oponovaní svojvoľnej interpretácie obsahu zdravotných výkonov  pri revíznej činnosti.  Po rokoch úsilia v tejto oblasti nám ostáva konštatovať, že lekárom nie je známy funkčný mechanizmus, ktorým by sa dala dosiahnuť spätná väzba a kontrola  činnosti zdravotných poisťovní zo strany lekárov, ale aj verejnosti. Je to stav, ktorý vnímame ako neúnosný. Požadujeme preto rozšírenie právomocí ÚDZS na kontrolu týchto aktivít poisťovní a posilnenie pozície zdravotníckych zariadení pri určovaní podmienok pre ich činnosť.  Alarmujúci je aj stav v majetkovo právnych vzťahoch. Nemožnosť vlastnenia zdravotných kariet a tým aj odpredaja vlastného zdravotníckeho zariadenia, do ktorého sme celý život investovali vlastné financie aj know-how, v prípade ukončenia jeho činnosti, je úplne nepochopiteľným ignorovaním  našich práv.
 5. Zdravotná starostlivosť je financovaná z verejných prostriedkov, preto občan nesmie byť znevýhodňovaný pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na žiadnom mieste v zdravotnom  systéme SR, napr. v malom súkromnom zariadení  tým, že mu pre nedostatok financií za úhradu výkonov zdravotnej starostlivosti nebudú poskytnuté tie isté podmienky, ako v iných zariadeniach. Preto je štát povinný  pomáhať pri nákupe zdravotníckej techniky  do týchto zariadení rovnako, ako to robí v prípade štátnych zariadení, kde sa technika nakupuje z iných zdrojov, ako zo zdrojov obdržaných ako úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. To sa týka najmä tzv. povinných nákupov techniky, ktorá je často nadštandardná aj v rámci EÚ.   
 6. Rozhodovanie. Lekárska verejnosť bola vylúčená z akéhokoľvek rozhodovania. Zastúpená je vybranými osobami, ktorých konanie je zo strany lekárskej verejnosti neovplyvniteľné aj napriek tomu, že  je považované  za motivované a proti záujmom lekárskeho stavu. V tejto súvislosti opakovane upozorňujeme, že predpisovanie účinnej látky a ponechanie výberu lieku na lekárnika ohrozí životy mnohých pacientov! Je to riešenie ekonóma spoza zeleného stola, ktorý neberie za nič zodpovednosť.    
 7. Zmena systému ďalšieho vzdelávania  lekárov. Dnešný systém vzdelávania lekárov dovoľuje v záujme ziskov skupín zainteresovaných osôb neustále navyšovanie požiadaviek na vzdelávanie pri jeho neustále klesajúcom bodovom hodnotení. Konsenzuálna zmena systému na minimalistický a efektívny  model za účasti lekárov je nevyhnutná.
 8. Okamžité zastavenie roky trvajúcej negatívnej mediálnej vojny  proti lekárom. Médiá sa často správajú tendenčne, stavajú sa na stranu vládnej politiky, alebo finančných záujmov veľkokapitálu v zdravotníctve. Nezriedka vytvárajú falošnú ilúziu „spravodlivosti pre občana“  na úkor cti a dobrého mena slovenských lekárov, nezriedka aj v rozpore s platnými  zákonmi,  veľmi často v rozpore s reálnym stavom vecí. Žiadame okamžite zastaviť podsúvanie pseudozástupcov lekárskeho stavu verejnosti, protiprávnu kriminalizáciu neodsúdených, a preto nevinných lekárov,  zavádzanie  verejnosti v otázkach požiadaviek voči zdravotníctvu a podnecovanie sťažností a proti lekárom namierených nálad verejnosti. Žiadame tiež zrušenie  diskusného  embarga na kľúčové témy, ako je napríklad oprávnenosť zisku zdravotných poisťovní.     
 9. Žiadame okamžité opatrenia proti neodôvodneným  sťažnostiam na ÚDZS! 85% neodôvodnených sťažností na lekárov, to je prejavom absolútnej nemohúcnosti  štátu v tejto oblasti. Je prvoradou povinnosťou štátu a zdravotných poisťovní informovať občanov o podmienkach poskytovania zdravotnej starostlivosti, čo si však ani jeden z nich neplní. Občan musí vedieť na čo má a na čo nemá nárok, na čo si musí doplácať a kde končia jeho požiadavky voči lekárom, ale predovšetkým, aké sú jeho povinnosti. 
 10. Prenos zodpovednosti za chyby zdravotníckeho systému, spôsobené nedostatkom financií, na lekárov, už viac nemienime tolerovať! 
 11. Absencia perspektív a strategických cieľov rozvoja slovenského zdravotníctva, ktoré by sa dali označiť za konsenzuálne, naliehavo  vnucuje dojem, akoby stratégia slovenského zdravotníctva vznikala niekde celkom inde, nie na MZ SR. Akoby vznikala v zákulisí, v prostredí nadnárodných elít, finančných fondov a zoskupení,  bánk,  veľkovýrobcov liekov, zahraničných a domácich veľkodistribútorov a stredných distribútorov liekov a zdravotníckej techniky, vývozcov a nákupcov vysoko špecializovanej pracovnej sily, dodávateľov spotrebného materiálu, služieb a potravín pre zdravotnícke zariadenia, dodávateľov stavebných prác a pod.,  pričom je celkom očividné ich prepojenie nezriedka aj na najvyššie vládnuce politické kruhy. Sme presvedčení, že to podstatné, čo trápi slovenské zdravotníctvo,  je absencia štátom garantovaných dohodnutých hlavných cieľov rozvoja zdravotníctva  a určovania podmienok ich udržateľnosti. Žiadame, aby ciele vychádzali z komplexného vyhodnotenia  zdravotného stavu obyvateľstva, z vyhodnotenia  finančných zdrojov  štátu a platbyschopnosti obyvateľstva,  z vyhodnotenia zdrojov odbornej pracovnej sily,  z určenia  povinností  štátu a obyvateľstva hradiť  tomu  zodpovedajúci rozsah, kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti a aby boli odobrené občanmi.
 12. Nič také nebolo vypracované  a preto všetky úvahy o „dostatku lekárov a ich nahraditeľnosti“  je možné pokojne kvalifikovať len ako nástroj politického populizmu, ktorý je podľa všetkých viditeľných znakov súčasťou „zdravotníckej demagógie“, koncipovanej nadnárodnými elitami  a slúži takmer výhradne len k zabezpečeniu ich záujmov, bez ohľadu na národné potreby „darcovských“ krajín. Tvrdenia o nadbytku lekárov sú však reálne  v príkrom rozpore s objektívnymi znakmi nedostatku odbornej lekárskej sily v SR, akými sú postupne narastajúce čakacie doby na diagnostiku, vyšetrenia alebo špeciálnu liečbu.
 13. V tejto súvislosti  s najvyššou mierou kritiky hodnotíme činnosť  tzv. nezávislých inštitútov pre zdravotnú politiku, posudzujúcich stav, vývoj a perspektívy slovenského zdravotníctva.   Súkromné osoby, zjavne podriadené nadnárodným elitám a súkromným finančným záujmom,  ktoré sa v rozhodujúcej miere podieľali na neúspechu zdravotníckych reforiem v Maďarsku, Čechách a v SR,  akoby práve pre svoj doterajší neúspech získali v SR oprávnenie  univerzálneho a ultimatívneho  finančného a zdravotníckeho poradenstva.  Žiadame NR SR, aby pre tieto účely  využívala existujúce štruktúry MZ SR. Odmietame  nechať hodnotiť našu prácu elitárskym skupinám ľudí, zjavne prepojených na veľkokapitál.  

Vážení poslanci NR SR. Právny systém v SR sa označuje ako demokratický, preto trváme na tom, aby taký bol aj v praxi.  Nedostatok lekárov na Slovensku je alarmujúci a už dnes pochybujeme o tom, že ho SR dokáže nahradiť. Táto situácia podľa lekárov  hrozí zlyhávaním zdravotníckeho systému na všetkých úrovniach, nevídaným zúžením rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a katastrofálnym prepadom jej kvality. Nesnažte sa so zmenou politiky vytvárať zvýhodňujúce podmienky pre štátne zariadenia a potom znova pre zariadenia s veľkokapitálovými vstupmi.   Boje, ktoré sa vedú preto, aby sa lekári ako nevoľníci vháňali raz do jedného, potom do druhého segmentu, spôsobili úplnú dezilúziu vo vzťahu k politike, ktorú v očiach lekárov reprezentujete. Dezilúzia a demotivácia z nedostatočného ohodnotenia sa vám môžu prevaliť cez hlavu rovnako, ako sa prevalili cez hlavu pohŕdavým politikom v Čechách. Uvedomte si konečne, že tam, kde je málo lekárov, je dobrý každý z nich a vašou povinnosťou je poskytnúť im ochranu v záujme zabezpečenia práva občana SR na dostupnú zdravotnú starostlivosť na úrovni doby.
Politika v SR sa poistila proti organizovanému odporu lekárov  úpravou legislatívy tak, že závažným spôsobom zasahuje do práva lekárov na štrajk. Je to hanba našej demokracie, ale zároveň prejav ignorancie a strachu politikov z neschopnosti riešiť dlhodobý problém slovenského zdravotníctva. Ako však ukázali udalosti v Čechách, spôsob na vydobytie oprávnených požiadaviek ľudí, ktorí pracujú a tvoria hodnoty, sa vždy nájde. Nájdeme ho aj my, ak bude treba.
Možno niekto ráta s tým, že Slováci nemajú v povahe trvať na svojich požiadavkách, ako Česi, alebo iné národy, a že naše požiadavky nenájdu potrebnú oporu. Sme opačného názoru, každý národ je schopný odporu, záleží len na sile dôvodu, ktorý určuje, kedy sa tak stane. Stane sa tak teraz, pretože všetkým lekárom je jasné, že na tom neboli nikdy  tak zle, ako sú dnes.   
Požiadavky lekárov sme doručili všetkým klubom v NR SR a týmto žiadame ich zástupcov, aby sa k nim v krátkom čase vyjadrili a žiadame, aby sa za presadenie týchto požiadaviek aj zasadili. Podľa toho, aké stanovisko k nim jednotlivé kluby zaujmú, budeme hodnotiť aj my, ako mienkotvorní voliči, ich prínos pre slovenské zdravotníctvo.
Požiadavky sme zároveň distribuovali do všetkých zdravotníckych zariadení v SR a dávame ich na vedomie  aj verejnosti.
Deň 9. marec vyhlasujeme za Deň protestu slovenských lekárov proti situácii, ktorá vládne v zdravotníctve. Vyzývame všetkých lekárov bez rozdielu, aby v čase od 13.00 do 14.00 hodiny prerušili poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a aby sa venovali administratívnej činnosti, alebo aby si vybrali náhradné voľno.
Žiadame verejnosť o pochopenie a podporu, lebo zdravé zdravotníctvo potrebujú v prvom rade pacienti.
Na podporu našich požiadaviek iniciujeme petíciu, ktorej výsledky predložíme NR SR.

 

V Košiciach, dňa 17.2. 2011.                                            

 

MUDr. Andrej Janco, v. r.
prezident  Slovenskej lekárskej únie špecialistov (SLÚŠ)