Otevřený dopis senátorkám a senátorům Parlamentu ČR

logo-SASSdružení Ambulantních Specialistů České republiky, o. s.

pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906

člen E.A.N.A. – Europäische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen Ärzte

registrace u MV ČR VSC/1-7553/91-R

Kontaktní adresa: Informační centrum – 190 00  PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382     IČO: 48135941     čís. účtu: 280454399/0800

E-mail: sasp@sasp.cz;    kontakt@sasp.cz;   http://www.sasp.cz

Otevřený dopis senátorkám a  senátorům Parlamentu České republiky

 

                                                                                                      V Praze 1.12.2011

 

     Vážená  paní  senátorko,

     Vážený pane senátore,

 

      jménem Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (dále také jen SAS), které zastupuje skoro 2000 soukromých lékařů v ČR,  se na Vás obracíme s žádostí o pomoc proti tvrdosti zákona o zdravotních službách, jehož některá ustanovení považujeme za existenčně ohrožující soukromé ambulance.

      Dle našeho názoru jsou i v rozporu s Listinou základních práv a svobod (konkrétně článku 26).

 

      Žádáme Vás tímto, abyste využili svá práva zákonodárců ČR a podali proti těmto ustanovením stížnost k Ústavnímu soudu s žádostí o jejich zrušení.

 

      V naší žádosti nám jde o část přechodných ustanovení, zejména část odstavce (1) a celý odstavec (5) § 121.

      Jde o část zákona,  která

-          neprošla řádným připomínkovým řízením, neboť byla vždy všemi zástupci odborné veřejnosti rezolutně odmítána, do zákona se dostala  za zády veřejnosti jako pozměňovací návrh načtený v Poslanecké sněmovně ještě předtím, než byla jakoukoli formou zveřejněna na internetu Poslanecké sněmovny, jak je to obvyklé u jiných pozměňovacích návrhů.

-          zasahuje bezprecedentně plošně do dříve nabytých práv všech stávajících zdravotnických zařízení, neboť je nutí nově žádat o povolení, aby mohla nadále poskytovat zdravotní péči, ačkoli tato již jednou takový proces úspěšně absolvovala. K něčemu takovému dosud nedošlo a nejspíše nedojde v žádné jiné oblasti podnikání v ČR.

-          řeší  jinak postavení státních a nestátních zdravotnických zařízení, vůči nestátním se staví   diskriminačně.

-          zatěžuje stávající zdravotnická zařízení neúměrnou administrativní zátěží, navozuje jejich možnou existenční  nejistotu, neboť – vezmeme-li v úvahu i odkazy na zatím neznámé vyhlášky MZ – nestanovuje jasná pravidla, za kterých mají krajské úřady nové osvědčení vydat a kdy nikoli. Tato administrativní a z ní plynoucí zátěž finanční může být pro některá zdravotnická zařízení až likvidační a to nejen proto, že obecné formulace vytvářejí vlastně silně prokorupční prostředí, přičemž zkušenosti při snaze o sjednání nápravy cestou správního soudnictví v jiných causách při přihlédnutí k známým průtahům v takových řízeních  jen potencují   nervozitu mezi ambulantními specialisty o osud jejich soukromých ordinací.

-          jak je uvedeno výše nepřiměřeně zasahuje do svobody podnikání v ČR, čímž překračuje obecné zmocnění, jež je vymezeno Listinou základních práv a svobod.

 

    Ve všech výše vyjmenovaných bodech máme na mysli níže podtržením, červeně,  tučně a kurzívou  vyznačená ustanovení:
 

 

§ 121

(1)    

Osoba, která je  oprávněna provozovat nestátní zdravotnické zařízení na základě rozhodnutí o registraci podle dosavadního zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních (dále registrace) , může  na základě registrace poskytovat  zdravotní služby, které odpovídají  druhu a rozsahu zdravotní péče uvedené v registraci, a to po dobu nejdéle 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti  zákona, není-li stanoveno jinak : tato osoba se považuje za poskytovatele. Držitelé registrace  podle dosavadních právních předpisů  mají právo na vydání  oprávnění  k poskytování zdravotních služeb podle tohoto zákona za předpokladu, že doloží náležitosti nutné k udělení registrace podle tohoto zákona.“

 

(5)

Pokud poskytovatel uvedený v odstavci 1 hodlá poskytovat zdravotní služby po uplynutí 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, požádá do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb obsahuje náležitosti uvedené v § 18 odst. 1. Příslušný správní orgán je povinen vydat rozhodnutí o žádosti nejpozději do 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

    Závěrem nám dovolte dát Vám na vědomí, že jsme si vědomi, že i sami máme možnost Ústavní soud oslovit, protože ale věříme, že výše uvedené důvody uznáte za objektivní a pravdivé a že na základě nich uznáte naše obavy za oprávněné, budeme Vám vděčni za pomoc s tímto opravdu velkým a soukromé ambulance ohrožujícím problémem. Samozřejmě jsme připraveni na spolupráci s vytvářením příslušných dokumentů včetně dodání potřebných podkladů.

 

   Předem velice děkujeme za jakoukoli reakci.

 

    S úctou

 

    Za Radu Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s.

    MUDr. Zorjan Jojko, předseda.