Otevřený dopis poslankyním a poslancům PSP ČR týkající se návrhu zákona o zdravotních službách

logo-SASSdružení Ambulantních Specialistů České republiky, o. s.

pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906

člen E.A.N.A. – Europäische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen Ärzte

registrace u MV ČR VSC/1-7553/91-R

Kontaktní adresa: Informační centrum – 190 00  PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382     IČO: 48135941     čís. účtu: 280454399/0800

E-mail: sasp@sasp.cz;    kontakt@sasp.cz;   http://www.sasp.cz

                                                                                         

K rukám všech poslankyň a poslanců PSP ČR

 

                                                                                               V Praze 30.8.2011

 

 

     Věc: Otevřený dopis týkající pozměňovacího návrhu k § 121 návrhu zákona o zdravotních službách.

 

 

     Vážená paní poslankyně,

     Vážený pane poslanče,

 

      obracíme se na Vás na základě informace, že se během projednání výše specifikovaného zákona objevil pozměňovací návrh k § 121 (podle našich informací jde o návrh poslance Bc.Marka Šnajdra), dle kterého by všechna dnes fungující zdravotnická zařízení musela žádat o novou registraci.

       Rádi bychom Vám dali na vědomí, že proti takto formulované ztrátě dříve nabytých práv jsme protestovali v rámci projednávání  tohoto návrhu zákona od roku 2007, kdy k němu byla zahájena diskuse. Máme za to, že neexistují důvody, proč by se  měla paušálně všechna zdravotnická zařízení přeregistrovat, když nedochází ke změně registrujícího orgánu a ani jiné na straně zdravotnického zařízení a 99% všech dokumentů, jejichž odeslání Krajskému úřadu vidíme jako smysluplné, již Krajský úřad má, přičemž nové doklady (tj. potvrzení o členství v komoře a o zdravotní způsobilosti) není problém dodat i jinou formou.

      O tom, že tato přeregistrace není potřebná, jsme nejen na základě argumentu, že už jeho samotné projednávání může znamenat významnou radikalizaci postojů nejen soukromých lékařů v ČR, přesvědčili již ministryni ing. Arch. Filipiovou (ta nejdříve nechala příslušné ustanovení vypustit a následně celý návrh zákona stáhla z projednání v PSP ČR) a později i tým ministra doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc.,  který je autorem formulace užité v samotném návrhu zákona, jenž máte k dispozici jako sněmovní tisk 405/0.

    

      Naléhavě Vás žádáme, abyste nepřipustili zcela zbytečné znejistění existence zdravotnických zařízení  a pozměňovací návrh k § 121 abyste nepřijali, čímž podpoříte v připomínkovém řízení řádně projednanou a obecně akceptovanou formulaci.

      

    Za takový   postoj  si Vám dovolujeme předem poděkovat.

    S úctou

    Za Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. MUDr. Zorjan Jojko, předseda.