Odpovědi na otázky

Odpovědi na otázky, které se týkaly posledních Dodatků Smlouvy segmentu ambulantních s VZP a s tím související "Dohody".


(Otázky položilo předsednictvo Rady SSL gen. ředitelce VZP ČR ing.J.Musílkové podle formulací ambulantních specialistů z Litvínova, předložené MUDr.J.Frydrychovou 14.2. Odpovědi z pověření gen. řed. VZP předala RNDr.M.Ambrožová 16.2.).

1/ je jednotný text pro všechny pobočky VZP ?
Odpověď ÚP VZP ČR:
Ústřední pojišťovna VZP ČR v Praze vydává metodické pokyny platné a závazné pro všechny okresní pojišťovny. Součástí metodických pokynů jsou typové dodatky smluv pro zdravotnická zařízení, týkající se způsobu úhrad pro jednotlivá období, tedy všechny okresní pojišťovny používají tento jednotný typový Dodatek.

2/ obsahuje tento text Dohodu ze dne 14.1.2000?
Odpověď ÚP VZP ČR:
Typový dodatek (resp. 2 dodatky pro 1. i 2. variantu) obsahují ustanovení: "Pojišťovna upraví výši maximální úhrady, pokud zdravotnické zařízení v příslušném čtvrtletí ošetří či vyšetří více pojištěnců oproti referenčnímu období a pokud zároveň neuplatní regulaci posle čl. II, odst. 2 tohoto Dodatku Smlouvy" - (poznámka: jedná se o průměrnou úhradu na léky a PZT na 1 ošetřeného pojištěnce). Přitom však vlastní "Dohoda" není součástí "Dodatku". Důvodem je skutečnost, že v době podpisu bylo nevyjasněno, zda by VZP ČR, pokud by oficiálně text dohody připojila k Dodatku, nebyla nařčena z nedodržování Rozhodnutí vlády ČR o cenách pro 2. pololetí 2000 (a tím i nebyla ohrožena možností uvalení nucené správy na ni), proto se na schůzce s poskytovateli, kde tato dohoda byla podepsána, dohodla, že se zněním dohody seznámí zástupci AZZ ostatní poskytovatele (což učinili tím - předpokládáme - že text dohody byl zveřejněn ve Zdravotnických novinách).

3/ průměrná úhrada na jednoho ošetřeného na předepsané léky a PZT je počítána na
a/ jednoho ošetřeného při každé návštěvě za Q
b/ jedno RČ -- tedy l x za Q ,což je velmi nevýhodné

Odpověď ÚP VZP ČR:
Jedná se o průměrnou úhradu na 1 unicitního pojištěnce (tj. 1 RČ, bez ohledu na počet kontaktů). Tato regulace byla takto dohodnuta se zástupci AZZ na dohodovacím řízení (zde vláda neměnila text dohody), kde požadavek, aby se sledoval průměr na 1 pojištěnce ve srovnání s hodnotou ve stejném čtvrtletí předchozího roku, byl navržen zástupci AZZ (VZP ČR sama navrhovala celkový objem, nicméně na jednání, kde jste byl přítomen, byl přednesen Ing. Králem požadavek změnit ukazatel sledování preskripce z celkového objemu na průměrnou hodnotu na 1 RČ a VZP ČR i ostatní zdravotní pojišťovny se shodli na tom, že se jedná o věrohodněji vypovídající ukazatel). Při vlastním výpočtu se sledují pouze pacienti, kteří jsou v péči příslušného lékaře (tj. jsou vykázáni na dokladu 01 a 05), důvodem je, že doklad 06 slouží pouze pro vykázání péče vyžádané a navržené, kterou je lékař oprávněn dle metodiky VZP ČR vykázat nejvýše v rozsahu požadavku ošetřujícího lékaře (tj. lékaře, který péči vyžádal). Pacientům, které lékaři vykáží pouze na dokladu 06, ale nepřevezmou je do péče (tj. nejsou vykázáni na dokladu 01), nelze, nebo lze jen zcela výjimečně, napsat lék či PZT.

4/ ZZ, které mělo v I/Q 99 nízké náklady /např 20,0Kč/l ošetřeného/ je ohroženo vysokou srážkou?
Odpověď ÚP VZP ČR:
VZP ČR pravděpodobně při uplatnění regulace vycházející ze srovnání průměrné preskripce v referenčním a příslušném kalendářním období zohlední u tohoto lékaře, jaká je jeho průměrná úhrada na 1 RČ ve srovnání s celostátním průměrem pro příslušné kalendářní období (tj. jak tento lékař, resp. AZZ, dopadne ve "standardizovaném" regulačním mechanismu, kdy se srovnávají AZZ mezi sebou - samozřejmě se zohledněním odborností a věkových skupin).

5/ ZZ,kde je více odborností na jedno IČO má počítanou průměrnou úhradu na jednoho ošetřeného pojištěnce ze všech odborností, což je nelogické. Analogicky by měla být prováděna regulace na jednoho ošetřeného ze všech hospitalizovaných v nemocnici ?
Odpověď ÚP VZP ČR:
VZP ČR při dohodovacím jednání navrhovala pro AZZ poskytující péči ve více odbornostech stanovit příslušné průměry na odbornost, toto bylo ze strany poskytovatelů zamítnuto s tím, že se jedná o srovnání historie s kalendářním obdobím pro konkrétní zdravotnické zařízení, kde se spektrum odborností nemění a nemění se ani preskripční "zvyklosti". Argument zástupců poskytovatelů byl, že protože se nejedná o porovnání AZZ mezi sebou (jako je tomu u standardizovaných regulačních mechanismů), je pro AZZ jednodušší stanovit jedno číslo.

6/ regulace dle indukované péče u PL vede lékaře k posílání k hospitalizaci - vyhne se regulačnímu opatření?
Odpověď ÚP VZP ČR:
VZP ČR zatím u praktických lékařů ještě regulační mechanismus na vyžádanou péči neuplatnila, přičemž vyžádaná péče se zatím redukuje pouze na komplement. Nicméně, bude uplatněn počínaje 4. čtvrtletím 1999 regulační mechanismus na vyžádanou péči komplementu, stejně tak , jako budou uplatněny standardizované regulační mechanismy u AZZ (i zde vyžádané péče bude pouze komplement). Je třeba sledovat a regulovat tuto péči (mnohdy požadovanou, či spíše účtovanou ve vyšším rozsahu, než je nezbytné), nicméně se nedomníváme, že chování praktických lékařů či specialistů bude takové, že než by požádal o laboratorní či rentgenové vyšetření, poslal by pojištěnce k přijetí do nemocnice. Cílem regulačních mechanismů není snížit průměrné úhrady za komplement neúměrně nízko, ale regulovat ty lékaře, kteří této péče neoprávněně čerpají více (čím více se předepíše léků a PZT či vyžádá neúčelně a nadbytečně komplementu, tím méně lze platit PL či specialistům). Pokud lékaři se budou chovat účelně a vyžadovat komplement či psát jen léky dle zásad účelné farmakoterapie, budou průměrné údaje "dobře" nastaveny. Je třeba neustále vysvětlovat, že účelové chování v této oblasti může jen poškodit lékaře, kteří se chovají účelně.

Potud poskytnuté informace. Berka.