Odpověď Úřadu na ochranu hospodářské soutěže na náš dopis

 

Ing. Petr Križan

ředitel odboru veřejné podpory

 

 

 

*UOHSX0016U09*

UOHSX0016U09

 

 

Čj: /ÚOHS-3816/2009/420/KCh

 

V Brně dne 26. března 2009

 

 

 

 

Vážený pane doktore,

 

 

dne 9. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel Váš dopis ve věci úhrad regulačních poplatků v krajských zdravotnických zařízeních za pacienta krajem, který byl zaslán vládě ČR. Dovolte mi se k uvedené záležitosti krátce vyjádřit.

 

Co se týče oblasti hospodářské soutěže, z analýzy provedené úřadem vyplynulo, že na kraje, které svými opatřeními rozhodly o nevybírání regulačních poplatků v jimi zřízených zdravotnických zařízeních, nelze pohlížet jako na soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu nelze postup krajů posuzovat z hlediska tohoto zákona.

 

V oblasti veřejné podpory bych rád zdůraznil skutečnost, že Úřad je podle zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, centrální koordinační, poradenský, konzultační a monitorovací orgán. Jako takový vydává svá nezávazná stanoviska, která mají sloužit jako doporučení, jak postupovat v souladu s pravidly veřejné podpory.

 

Na podzim minulého roku Úřad nastínil několik variant postupu, při jehož dodržení nedojde k porušení komunitárního práva v oblasti veřejné podpory. K této věci uspořádal dne 4. prosince 2008 schůzku se zástupci všech krajů, kde sdělil svoje návrhy řešení.

 

Pokud by se poplatky proplácely ve všech zdravotnických zařízeních všech krajů, nebyl by tu rozpor s pravidly veřejné podpory. Otázkou, zda by vracení poplatků nebylo v rozporu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, se Úřad nezabýval. Tato otázka nespadá do jeho působnosti.

 

 

 

 

 

 

V případě, že by kraje zamýšlely proplácet poplatky jen v krajských nemocnicích, Úřad uvedl možnou variantu, která je v souladu s pravidly veřejné podpory, a to proplácet poplatky v režimu tzv. podpory „de minimis“. Pak je nutné postupovat v souladu s Nařízením Komise č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis (dále jen „Nařízení“). Při zvolení této možnosti je povinností příslušného kraje upozornit krajská zdravotnická zařízení na charakter podpory de minimis s výlučným odvoláním na Nařízení. Dále si kraj vyžádá prohlášení o jakýchkoliv dalších podporách de minimis, které krajská zdravotnická zařízení čerpaly v předchozích dvou rozpočtových letech a v současném roce. Souhrn poskytnuté podpory nesmí v jednotlivém krajském zdravotnickém zařízení překročit během tří rozpočtových let strop de minimis, který je v současné době 200 000 EUR. Povinností kraje je rovněž zajistit kontrolu nepřekročení stropu podpory de minimis.

 

Pokud by proplácení poplatků splnilo rigidní náležitosti služby obecného hospodářského zájmu, byl by možný rovněž postup podle Rozhodnutí Komise 2005/842/ES (Rozhodnutí SGEI). Při poskytnutí vyrovnávací platby podle Rozhodnutí je tato platba považována za podporu slučitelnou se společným trhem a je proto vyloučena z oznamovací povinnosti plynoucí z čl. 88 odst. 3 Smlouvy ES. Dle názoru Úřadu však nelze garantovat, že jsou v současné době naplněny podmínky dané Rozhodnutím SGEI.

 

Úřad v lednu tohoto roku odeslal dopisy na všechny kraje s výše zmíněnými postupy. Současně zde bylo uvedeno upozornění na sankce, které by hrozily při porušení pravidel veřejné podpory. Věříme, že kraje při svém jednání ve věci hrazení regulačních poplatků zohlední doporučení Úřadu a budou postupovat v souladu s pravidly veřejné podpory.

 

 

 

V případě jakýchkoliv dalších dotazů se na mě neváhejte obrátit.

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Zorjan Jojko

předseda SAS ČR, o.s.

Sdružení Ambulantních Specialistů České republiky, o.s.

U Elektry 82

190 00 Praha 9

 

sasp@sasp.cz