Návrh VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví ze dne ......2000 kterou se vydávají rámcové smlouvy

Návrh VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví ze dne ......2000 kterou se vydávají rámcové smlouvy.


Ministerstvo zdravotnictví stanoví po dohodovacím řízení mezi zástupci svazů zdravotních pojišťoven a zástupci příslušných skupinových smluvních zdravotnických zařízení zastupovaných svými zájmovými sdruženími (1) podle § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb.a zákona č. 225/1999 Sb.:


§ 1

Rámcové smlouvy pro:

1. zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost,
2. zdravotnická zařízení poskytující ambulantní specializovanou péči a péči ženských lékařů (odbornost 603 a 604) s výjimkou zdravotnických zařízení poskytujících fyzioterapii (odbornost 902 a 918), ergoterapii a klinickou logopedii,
3. zdravotnická zařízení poskytující ambulantní péči zubních lékařů,
4. zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči v nemocnicích, odborných léčebných ústavech, odborných dětských léčebnách a ozdravovnách a léčebnách dlouhodobě nemocných,
5. ambulantní zdravotnická zařízení poskytující diagnostickou péči (odbornosti 222,801 - 805, 807, 812 - 823, 809),
6.zdravotnická zařízení poskytující domácí zdravotní péči, fyzioterapii (odbornost 902 a 918), ergoterapii a klinickou logopedii,
7.zdravotnická zařízení poskytující zdravotnickou záchrannou službu a dopravu,
8.zdravotnická zařízení poskytující lékárenskou péči,
9.zdravotnická zařízení poskytující lázeňskou péči jsou uvedeny v příloze č. 1 až 9, které jsou součástí této vyhlášky.


§ 2

Pokud zdravotnické zařízení rozsahem poskytované zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění přesahuje rozsah zdravotní péče upravený jednotlivou rámcovou smlouvou, může se při uzavírání smlouvy s příslušnou zdravotní pojišťovnou řídit více než jednou rámcovou smlouvou.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ...... 2000 a pozbývá účinnosti dnem 31.12.2004.


Ministr: Prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc.

 


(1) zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů