Návrh úhradové vyhlášky, který poslalo MZ 4.11.2010 k připomínkám a připomínky Rady SAS ČR, jež byly 9.11.2010 odeslány na MZ.

NÁVRH

 

VYHLÁŠKA

ze dne ………prosince 2010,

o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 117/2006 Sb., č. 245/2006 Sb. a č. 261/2007 Sb.:

§ 1

Tato vyhláška stanoví pro rok 2011 hodnoty bodu, výši úhrad zdravotní péče poskytované pojištěncům podle § 2 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a zdravotní péče poskytované pojištěncům z ostatních členských států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska podle příslušných předpisů Evropské unie1) a pojištěncům dalších států, se kterými má Česká republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení2) (dále jen „zahraniční pojištěnec“), hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulační omezení objemu této zdravotní péče pro způsoby úhrady uvedené v § 2 až 15, poskytnuté

a)      ve smluvních zdravotnických zařízeních ústavní péče, včetně odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných, zdravotnických zařízení vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami3) (dále jen „seznam výkonů“), a zdravotnických zařízení hospicového typu podle § 22a zákona,

b)      smluvními praktickými lékaři a praktickými lékaři pro děti a dorost,

c)      ve smluvních  ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících specializovanou ambulantní zdravotní péči, včetně ambulantních zdravotnických zařízení poskytujících hemodialyzační zdravotní péči a ortoptickou zdravotní péči,

d)      ve smluvních  ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů,

e)      smluvními zubními lékaři,

f)        ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 až 819, 822 a 823 podle seznamu výkonů (dále jen „vyjmenované odbornosti“),

g)      ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925 podle seznamu výkonů,

h)      ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornosti 902 podle seznamu výkonů,

i)        smluvními zdravotnickými zařízeními zdravotnické záchranné služby, smluvními zdravotnickými zařízeními poskytujícími dopravní zdravotní službu a lékařskou službu první pomoci,

j)        smluvními zdravotnickými zařízeními lázeňské péče a ozdravovnami,

k)      v rámci neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních.

§ 2

Pro zdravotní péči uvedenou v § 1 písm. k) a pro zdravotní péči poskytovanou zahraničním pojištěncům, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,95 Kč, není-li dále stanoveno jinak.

§ 3

(1)   Pro zdravotní péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními ústavní péče, s výjimkou zdravotní péče poskytované v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů a ve zdravotnických zařízeních hospicového typu, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v přílohách č. 1 a 9 k této vyhlášce.

(2)   Pro zdravotní péči poskytovanou v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů a ve zdravotnických zařízeních hospicového typu, hrazenou paušální sazbou za jeden den hospitalizace nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 4

Pro zdravotní péči poskytovanou praktickými lékaři a praktickými lékaři pro děti a dorost, hrazenou kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 5

Pro specializovanou ambulantní zdravotní péči poskytovanou v ambulantních zdravotnických zařízeních, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 6

Pro ambulantní zdravotní péči poskytovanou v ambulantních zdravotnických zařízeních v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 7

(1)   Pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví ve výši 0,95 Kč.

(2)   Zdravotní péče poskytovaná zubními lékaři nehrazená podle odstavce 1 se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením. Výše úhrad takové zdravotní péče a příslušná regulační omezení se stanoví v příloze č. 10 k této vyhlášce, v souladu s předpisy o regulaci cen4).

(3)   Zdravotní pojišťovna je oprávněna po projednání se zástupci profesních sdružení poskytovatelů stomatologické péče zúčastněnými v dohodovacím řízení podle § 17 odst. 6 zákona omezit výši úhrady zdravotnickým zařízením tak, aby celková výše nákladů zdravotní pojišťovny vynaložených na zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři v roce 2011 nepřekročila celkovou výši těchto nákladů stanovenou ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny. Pokud by překročení celkové výše úhrady za zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři, stanovené ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny na tuto zdravotní péči, bylo způsobeno poskytnutím většího objemu nutné a neodkladné zdravotní péče oproti roku 2009, zdravotní pojišťovna tento větší objem zohlední v úhradě.

§ 8

Pro zdravotní péči poskytovanou ambulantními zdravotnickými zařízeními ve vyjmenovaných odbornostech, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 9

Pro zdravotní péči poskytovanou ambulantními zdravotnickými zařízeními v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925 podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 10

Pro zdravotní péči poskytovanou ambulantními zdravotnickými zařízeními v odbornosti 902 podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 11

Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci zdravotnické záchranné služby, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,06 Kč.

§ 12

Pro výkony poskytované dopravní zdravotní službou, hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 13

Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci lékařské služby první pomoci, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,95 Kč.

§ 14

(1)   Pro komplexní lázeňskou péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními lázeňské péče se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši, která byla sjednána k 31. 12. 2009, nejméně však ve výši 810 Kč.

(2)   Pro příspěvkovou lázeňskou péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními lázeňské péče se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši, která byla sjednána k 31. 12. 2009, nejméně však ve výši 280 Kč.

(3)   Pro zdravotní péči poskytovanou v ozdravovnách se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši, která byla sjednána k 31. 12. 2009, nejméně však ve výši 500 Kč.

§ 15

Podle § 2 až 14 se postupuje, pokud se zdravotní pojišťovna a zdravotnické zařízení při dodržení podmínek stanovených v § 17 odst. 6 zákona nedohodnou jinak.

§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

 

 

 

 

 

 

ministr

 

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č..../2010 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle § 3

 

 

A)      Ústavní péče podle § 3 odst. 1

 

1.      Zdravotní péče se v roce 2011 hradí paušální úhradou ve výši 95 % celkové úhrady náležející zdravotnickému zařízení v referenčním období. Referenčním obdobím se rozumí rok 2009, hodnoceným obdobím se rozumí rok 2011. Do referenčního období je zařazena veškerá zdravotní péče poskytnutá v roce 2009, zdravotnickým zařízením vykázaná do 31. 5. 2010 a zdravotní pojišťovnou uznaná do 30. 9. 2010.

2.      Úhrada ve výši stanovené v bodu 1 náleží zdravotnickému zařízení, jestliže

a)    zdravotnické zařízení vykáže a zdravotní pojišťovna uzná počet hospitalizací, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace hospitalizovaných pacientů5) (dále jen „Klasifikace“), které jsou uvedeny v příloze č. 9, (dále jen „počet hospitalizací“), ukončených v hodnoceném období, ve výši alespoň 98 % zdravotnickým zařízením vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného počtu hospitalizací, ukončených v referenčním období a zároveň počet hospitalizací, vynásobený Indexy, které jsou uvedeny v příloze č. 9, (dále jen „počet hospitalizací vynásobený Indexy“), ukončených v hodnoceném období, ve výši alespoň 100 % zdravotnickým zařízením vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného počtu hospitalizací vynásobeného Indexy, ukončených v referenčním období. Pokud zdravotnické zařízení nesplní podmínky uvedené ve větě první, bude část úhrady za hospitalizační péči snížena o takový počet procentních bodů, odpovídající vyšší z obou hodnot, o které nebylo dosaženo 98 %, popřípadě 100 %, příslušné hodnoty. Do počtu hospitalizací se nezapočítávají hospitalizace, v rámci kterých zdravotnické zařízení v hodnoceném období vykáže výkony v režimu jednodenní péče podle seznamu výkonů.

b)   zdravotnické zařízení vykáže a zdravotní pojišťovna uzná počet bodů za výkony poskytnuté v ambulantní péči v hodnoceném období ve výši alespoň 98 % počtu bodů za takové výkony v referenčním období a současně zdravotnické zařízení v hodnoceném období ošetří v ambulantní péči alespoň 98 % počtu unikátních pojištěnců oproti referenčnímu období. Pokud zdravotnické zařízení nesplní podmínky uvedené ve větě první, bude část úhrady za ambulantní péči snížena o takový počet procentních bodů, odpovídající vyšší z obou hodnot, o které nebylo dosaženo 98 % příslušné hodnoty. Unikátním pojištěncem se rozumí jeden pojištěnec příslušné zdravotní pojišťovny ošetřený zdravotnickým zařízením v dané odbornosti v hodnoceném nebo referenčním období alespoň jedenkrát, přičemž není rozhodné, zda se jedná o ošetření v rámci vlastní péče nebo péče vyžádané. Pokud byl tento pojištěnec zdravotnickým zařízením v dané odbornosti ošetřen v příslušném pololetí vícekrát, zahrnuje se do počtu unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, ošetřených v dané odbornosti, pouze jedenkrát; v případě sloučení zdravotních pojišťoven se počtem unikátních ošetřených pojištěnců rozumí součet unikátních ošetřených pojištěnců za zdravotní pojišťovny, které se sloučily (pokud byl pojištěnec v referenčním období pojištěncem více než jedné zdravotní pojišťovny, do počtu unikátních ošetřených pojištěnců se započítává pouze jednou).

3.    Zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna se mohou dohodnout na vícesložkovém způsobu úhrady, včetně úhrady za zdravotní péči poskytovanou na specializovaných pracovištích.

4.    Zdravotní pojišťovna zohlední změnu objemu vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané mimořádně nákladné zdravotní péče poskytnuté v hodnoceném období ve srovnání s referenčním obdobím. Mimořádně nákladnou zdravotní péčí se pro účely této vyhlášky rozumí zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením pojištěnci, jejíž objem přesáhne částku 1 000 000 Kč. Do objemu zdravotní péče se započítávají zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál, paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 7 zákona, a bodová hodnota zdravotních výkonů podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 0,90 Kč. Do mimořádně nákladné zdravotní péče se nezapočítává zdravotní péče, kterou zdravotní pojišťovna hradí jiným způsobem než je paušální úhrada podle bodu 1.

5.      Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s referenčním obdobím a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad. V souvislosti se změnami uvedenými ve větě první může zdravotní pojišťovna upravit limit celkové úhrady za zdravotnickým zařízením předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky podle písmene C).

6.    V případě, že zdravotnické zařízení poskytne v referenčním nebo hodnoceném období zdravotní péči 50 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, tato zdravotní péče se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 0,90 Kč.

7.    Nad rámec paušální úhrady podle bodu 1 se hradí výkon 09563 podle seznamu výkonů, s hodnotou bodu 1 Kč.

8.      Do paušální úhrady podle bodu 1 se nezahrnuje zdravotní péče poskytovaná zahraničním pojištěncům.

9.      Pro zdravotní péči hrazenou podle seznamu výkonů, včetně zdravotní péče poskytované zahraničním pojištěncům, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

10.  Zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení poskytnout měsíční předběžnou úhradu ve výši jedné dvanáctiny z 95 % objemu úhrady za odpovídající referenční období. Při stanovení výše předběžné úhrady zdravotní pojišťovna zohlední změny v rozsahu a struktuře poskytované péče. Předběžná úhrada za hodnocené období bude finančně vypořádána v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 180 dnů po ukončení hodnoceného období.

 

 

B)      Ústavní péče podle § 3 odst. 2

 

1.      Paušální sazba za jeden den hospitalizace

a)        Paušální sazba za jeden den hospitalizace se stanoví pro každou kategorii pacienta a typ ošetřovacího dne samostatně a zahrnuje hodnotu příslušného ošetřovacího dne, včetně režie přiřazené k ošetřovacímu dni a kategorie pacienta, podle seznamu výkonů, paušální částku, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 7 zákona, a zdravotní výkony, kterými se vykazuje příjmové a propouštěcí vyšetření podle seznamu výkonů.

b)        Výše paušální sazby za jeden den hospitalizace v hodnoceném období, s výjimkou psychiatrických odborných léčebných ústavů vykazujících ošetřovací dny 00021 a 00026 podle seznamu výkonů se stanoví ve výši 90 % paušální sazby za jeden den hospitalizace náležející zdravotnickému zařízení v referenčním období. Referenčním obdobím se rozumí rok 2009, hodnoceným obdobím se rozumí rok 2011.

c)        Výše paušální sazby za jeden den hospitalizace v hodnoceném období v psychiatrických odborných léčebných ústavech vykazujících ošetřovací dny 00021 a 00026 podle seznamu výkonů se stanoví ve výši 95 % paušální sazby za jeden den hospitalizace náležející zdravotnickému zařízení v referenčním období.

d)        Pokud dojde ve  zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s referenčním obdobím a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.

 

2.      Úhrada ambulantní péče, zvláštní ambulantní péče a zvláštní ústavní péče

a)        Pro ambulantní zdravotní péči hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví ve výši 0,95 Kč.

b)        Pro zvláštní ambulantní péči poskytovanou podle § 22 písm. c) zákona, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč do 100 % objemu vypočteného takto:

 

         POPho

PBro x --------------

POPro

kde:

 

PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů, přepočtených podle seznamu výkonů platného k 1.1.2011, za  referenční období. Referenčním obdobím se rozumí rok 2009.

POPho počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v hodnoceném období. Hodnoceným obdobím se rozumí rok 2011.

POPro počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v dané odbornosti v referenčním období

Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením nad 100 % vypočteného objemu se hradí s hodnotou bodu ve výši 0,30 Kč.

c)        Pro zvláštní ústavní péči poskytovanou ve zdravotnických zařízeních hospicového typu podle § 22a zákona, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

 

 

 

C)      Regulační omezení

1.      Pokud celková úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnickým zařízením pojištěncům zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěni (dále jen „příslušná zdravotní pojišťovna“) v hodnoceném období, s výjimkou léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, převýší 98 % úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v referenčním období, s výjimkou léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, zdravotní pojišťovna sníží zdravotnickému zařízení celkovou úhradu o částku odpovídající nejvýše 40 % tohoto překročení. Referenčním obdobím se rozumí rok 2009, hodnoceným obdobím se rozumí rok 2011. Snížení podle věty první zdravotní pojišťovna neuplatní, pokud zdravotnické zařízení doloží, že zvýšená celková úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky byla způsobena změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců pojišťovny.

2.      V případě, že zdravotnické zařízení poskytlo v hodnoceném období zdravotní péči 50 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, zdravotní pojišťovna neuplatní regulaci uvedenou v bodu 1.

3.      Pokud zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní péči ve více odbornostech, regulační omezení podle bodu 1 zdravotní pojišťovna vypočte, popřípadě uplatní, za každou odbornost zvlášť, pokud se zdravotní pojišťovna se zdravotnickým zařízením nedohodnou jinak.

 

D)      Navýšení úhrady

 

Zdravotnickému zařízení, které přesahuje požadavky na personální vybavení všeobecnými sestrami a porodními asistentkami stanovené seznamem výkonů, zdravotní pojišťovna poskytne navýšení úhrady v souvislosti se zvýšením kvality ošetřovatelské péče (NÚ2011). Výše poskytnutého navýšení se vypočte takto:

 

2011  = PPS2011 * 30 000 * Kpp

 

kde: 

 

PPS2011 přepočtený počet všeobecných sester a porodních asistentek v hodnoceném období, který se vypočte jako součet úvazků všech všeobecných sester a porodních asistentek v daném zdravotnickém zařízení poskytujícím zdravotní péči v příslušném kraji; hodnoceným obdobím se rozumí rok 2011

 

Kpp koeficient podílu počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v  kraji na celkovém počtu pojištěnců v tomto kraji; koeficienty podílu počtu pojištěnců zdravotních pojišťoven na celkovém počtu pojištěnců podle krajů České republiky jsou uvedeny v tabulce č. 1

 

 

 

 

Tabulka č. 1:

 

 Kraj

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Vojenská zdravotní pojišťovna

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovna Škoda

Praha hl. m.

0,6227

0,0475

0,0035

0,2278

0,0006

Středočeský

0,5783

0,0417

0,0142

0,0878

0,0772

Jihočeský

0,6486

0,1279

0,0427

0,0451

0,0001

Plzeňský

0,6212

0,0725

0,0449

0,0679

0,0001

Karlovarský

0,7116

0,0674

0,0800

0,0414

0,0001

Ústecký

0,7109

0,0598

0,0348

0,0522

0,0003

Liberecký

0,7656

0,0852

0,0242

0,0371

0,0121

Královehradecký

0,6213

0,0870

0,0519

0,0400

0,0568

Pardubický

0,7272

0,0612

0,0569

0,0366

0,0005

Vysočina

0,7551

0,0327

0,0424

0,0244

0,0001

Jihomoravský

0,6073

0,0564

0,0459

0,0437

0,0001

Olomoucký

0,4477

0,0892

0,0801

0,0293

0,0001

Moravskoslezský

0,3691

0,0159

0,2709

0,0241

0,0001

Zlínský

0,6618

0,0206

0,0963

0,0274

0,0000

 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Revírní bratrská pokladna

Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance

Zdravotní pojišťovna Média

 

Praha hl. m.

0,0937

0,0003

0,0023

0,0016

 

Středočeský

0,0931

0,0001

0,1060

0,0017

 

Jihočeský

0,1338

0,0001

0,0003

0,0015

 

Plzeňský

0,1335

0,0001

0,0572

0,0025

 

Karlovarský

0,0948

0,0001

0,0007

0,0038

 

Ústecký

0,1133

0,0029

0,0192

0,0067

 

Liberecký

0,0710

0,0001

0,0004

0,0044

 

Královehradecký

0,1395

0,0001

0,0011

0,0023

 

Pardubický

0,1129

0,0002

0,0012

0,0033

 

Vysočina

0,0988

0,0002

0,0444

0,0019

 

Jihomoravský

0,1828

0,0199

0,0413

0,0027

 

Olomoucký

0,1023

0,0122

0,2371

0,0021

 

Moravskoslezský

0,0640

0,2512

0,0011

0,0036

 

Zlínský

0,0885

0,1027

0,0017

0,0010

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č..../2010 Sb.

 

Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle § 4

 

A)      Kombinovaná kapitačně výkonová platba

 

1.      Výše kapitační platby se vypočte podle počtu přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, násobeného základní sazbou stanovenou na jednoho registrovaného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny na kalendářní měsíc. Počet přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny se vypočte vynásobením počtu zdravotnickým zařízením registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v jednotlivých věkových skupinách podle bodu 7, násobených indexem podle bodu 7. Výše základní sazby, popřípadě celková výše úhrady, může být navýšena při splnění podmínek stanovených ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením. Základní sazba podle věty první se stanoví ve výši

a)        49 Kč pro praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost, kteří poskytují zdravotní péči v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy do 18 hodin a umožňují pojištěncům objednat se alespoň 2 dny v týdnu na pevně stanovenou hodinu,

b)        48 Kč pro praktické lékaře, kteří poskytují zdravotní péči v rozsahu alespoň 25 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy nejméně do 18 hodin. Pokud to místní podmínky vyžadují, mohou se zdravotní pojišťovna se zdravotnickým zařízením dohodnout na prodloužení ordinačních hodin odlišně.

c)        46 Kč pro ostatní praktické lékaře,

d)        48 Kč pro ostatní praktické lékaře pro děti a dorost.

 

 

2.      Výkony podle seznamu výkonů zahrnuté do kapitační platby v odbornosti 001, podle seznamu výkonů:

č. výkonu

Název

01023

CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

01024

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

01025

KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA

01030

ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

04508

LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ GINGIVY/SLIZNICE

09215

INJEKCE I. M., S. C., I. D.

09216

INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY

09217

INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET

09219

INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET

09220

KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE

09233

INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE

09237

OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY OD 1 CM2 DO 10 CM2

09507

PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM

09511

MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM

09513

TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM

09523

EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU

09525

ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU

44239

OŠETŘENÍ A PŘEVAZ BÉRCOVÉHO VŘEDU LÉKAŘEM (1 BÉREC)

71511

VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU

71611

VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU – JEDNODUCHÉ

 

3.      Výkony podle seznamu výkonů zahrnuté do kapitační platby v odbornosti 002, podle seznamu výkonů:

č. výkonu

Název

01025

KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA

01030

ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

02023

CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

02024

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

02033

CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

02034

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

04508

LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ GINGIVY/SLIZNICE

06111

KOMPLEX - VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA SESTROU VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ

06119

KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

06121

KOMPLEX - LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ

06123

KOMPLEX - EDUKACE, REEDUKACE, OŠETŘOVATELSKÁ REHABILITACE

06125

KOMPLEX - KLYSMA, VÝPLACHY, CÉVKOVÁNÍ, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATETRŮ

06127

KOMPLEX - APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., S. C., I. M., I. V., UV, EVENT.DALŠÍ APLIKACE

06129

NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU

09215

INJEKCE I. M., S. C., I. D.

09216

INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY

09217

INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET

09219

INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET

09220

KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE

09221

INFÚZE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET

09233

INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE

09235

ODSTRANĚNÍ MALÝCH LÉZÍ KŮŽE

09237

OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY OD 1 CM2 DO 10 CM2

09253

UVOLNĚNÍ PREPUCIA, VČETNĚ NEOPERAČNÍ REPOZICE PARAFIMOZY

09507

PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM

09511

MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM

09513

TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM

09523

EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU

09525

ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU

71511

VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU

71611

VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU – JEDNODUCHÉ

 

4.      Pro zdravotní výkony nezahrnuté do kapitační platby a zdravotní výkony za neregistrované pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny, zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,08 Kč.

5.      Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

6.      Index vyjadřuje poměr nákladů na pojištěnce v dané věkové skupině vůči nákladům na pojištěnce ve věkové skupině 15 až 19 let.

7.      Věkové skupiny a indexy:

 

Věková skupina

Index

0 – 4 roky

3,91

5 – 9 let

1,70

10 – 14 let

1,35

15 – 19 let

1,00

20 – 24 let

0,90

25 – 29 let

0,95

30 – 34 let

1,00

35 – 39 let

1,05

40 – 44 let

1,05

45 – 49 let

1,10

50 – 54 let

1,35

55 – 59 let

1,45

60 – 64 let

1,50

65 – 69 let

1,70

70 – 74 let

2,00

75 – 79 let

2,40

80 – 84 let

2,90

85 a více let

3,40

 

 

B)      Kombinovaná kapitačně výkonová platba s dorovnáním kapitace

 

1.        Výše kapitační platby s dorovnáním kapitace se stanoví podle písmene A) bodu 1. Dorovnání kapitace se poskytuje v případech, kdy praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost má, s ohledem na geografické podmínky, menší počet přepočtených pojištěnců registrovaných u příslušné zdravotní pojišťovny, než je 70 % celostátního průměrného počtu takových pojištěnců (celostátní průměrný počet se stanoví vždy pro daný kalendářní rok podle údajů Centrálního registru pojištěnců, spravovaného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky) a poskytování takové zdravotní péče je nezbytné ke splnění povinností zdravotní pojišťovny podle § 46 odst. 1 zákona.

2.        Dorovnání kapitace lze poskytnout až do výše 90 % kapitační platby vypočtené na celostátní průměrný počet přepočtených pojištěnců registrovaných u příslušné zdravotní pojišťovny. Na dorovnání se podílí zdravotní pojišťovna, se kterou má zdravotnické zařízení uzavřenu smlouvu o poskytování a  úhradě zdravotní péče podílem, který odpovídá procentu jejích pojištěnců z přepočtených pojištěnců registrovaných tímto zdravotnickým zařízením.

3.        Pro úhradu výkonů podle seznamu výkonů se písmeno A) body 4 až 6 použijí obdobně.

C)      Zdravotní péče hrazená podle seznamu výkonů

 

Pro zdravotní péči hrazenou podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,95 Kč; pro výkony dopravy v návštěvní službě se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

 

D)      Regulační omezení

 

1.    Regulace na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a na vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech (do vyžádané péče se nezahrnují zdravotní výkony mamografického screeningu prováděné zdravotnickým zařízením, které má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu):

 

1.1.  Pokud průměrná úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnickým zařízením, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce, převýší 100 % celostátní průměrné úhrady za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 40 % z překročení. Do průměrné úhrady na jednoho přepočteného pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona a které zdravotní pojišťovna uhradila. Zdravotní pojišťovna zohlední případy, kdy zdravotnické zařízení prokáže, že zvýšená průměrná úhrada za zdravotnickým zařízením předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce byla způsobena změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců.

1.2.  Pokud průměrná úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce převýší 100 % celostátní průměrné úhrady za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 40 % z překročení.

2.    Regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 se nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení odůvodní poskytnutou zdravotní péči, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1.1, popřípadě 1.2.

3.    Regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 se dále nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení v roce 2010 nebo 2011 registrovalo 25 a méně pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny nebo poskytlo zdravotní péči 25 a méně neregistrovaným pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny nebo jedná-li se o zdravotní péči poskytnutou zahraničním pojištěncům.

4.    Regulační omezení podle bodu 1.1 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané praktickými lékaři a  praktickými lékaři pro děti a dorost v roce 2011 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2011 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

5.    Regulační omezení podle bodu 1.2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2011 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2011 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

6.    Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1.1 a 1.2 maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení za kapitační platbu a zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2011.

7.    Pokud zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní péči ve více odbornostech, regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 zdravotní pojišťovna vypočte, popřípadě uplatní, za každou odbornost zvlášť, pokud se zdravotní pojišťovna se zdravotnickým zařízením nedohodnou jinak.

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č..../2010 Sb.

 

Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 5

A)      Hodnota bodu a výše úhrad

1.        Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s hodnotou bodu ve výši

a)    1,08 Kč pro zdravotnická zařízení ve smluvních odbornostech 305, 306, 308 a 309 podle seznamu výkonů vykazující výkony odbornosti 910 – psychoterapie podle seznamu výkonů společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře podle seznamu výkonů a pro zdravotnická zařízení smluvní odbornosti 901 – klinická psychologie podle seznamu výkonů,

b)   1,06 Kč pro zdravotnická zařízení poskytující hemodialyzační péči,

 

c)    1 Kč pro zdravotnická zařízení smluvní odbornosti 927 – ortoptista podle seznamu výkonů a pro zdravotnická zařízení smluvní odbornosti 903 – klinická logopedie podle seznamu výkonů,

 

d)   0,70 Kč pro výkony 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629, 43633 podle seznamu výkonů smluvní odbornosti 403 – radiační onkologie podle seznamu výkonů,

 

e)    0,50 Kč pro výkony 75347 a 75348 podle seznamu výkonů smluvní odbornosti 705 – oftalmologie podle seznamu výkonů,

 

f)     1,03 Kč pro screeningové výkony 15101 a 15105 podle seznamu výkonů smluvní odbornosti 105 – gastroenterologie podle seznamu výkonů,

 

g)    1 Kč pro specializovanou ambulantní péči, výše neuvedenou, do objemu vypočteného pro jednotlivé odbornosti podle seznamu výkonů takto:

 

POPho

PBro x --------------

POPro

 

 

 

kde:

 

PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za  referenční období. Referenčním obdobím se rozumí příslušné pololetí roku 2009.

POPho počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v dané odbornosti v hodnoceném období. Hodnoceným obdobím se rozumí příslušné pololetí roku 2011.

POPro počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v dané odbornosti v referenčním období; v případě sloučení zdravotních pojišťoven se počtem unikátních ošetřených pojištěnců rozumí součet unikátních ošetřených pojištěnců za zdravotní pojišťovny, které se sloučily (pokud byl pojištěnec v referenčním období pojištěncem více než jedné zdravotní pojišťovny, do počtu unikátních ošetřených pojištěnců se započítává pouze jednou).

Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením nad vypočtený objem v dané odbornosti, vyjádřená počtem bodů za výkony zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané za referenční období, se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 0,30 Kč.

 

2.            U zdravotnického zařízení, které v referenčním období neexistovalo, popřípadě které neposkytovalo péči v dané odbornosti, může zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu objemu použít průměrné počty bodů na jednoho unikátního pojištěnce, ošetřeného v dané odbornosti za referenční období, srovnatelných zdravotnických zařízení.

3.            U zdravotnického zařízení, kde oproti referenčnímu období dojde vlivem změny nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče v některé odbornosti (tj. změně spektra nasmlouvaných výkonů) k nárůstu průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce, se objem počtu bodů podle bodu 1 písm. g) navýší o počet bodů, který odpovídá zdravotnickým zařízením vykázaným a zdravotní pojišťovnou uznaným nově nasmlouvaným zdravotním výkonům.

4.            Snížená hodnota bodu v dané odbornosti podle bodu 1 písm. g) se nepoužije:

a)    v případě zdravotnického zařízení, které v referenčním nebo hodnoceném období v rámci jedné odbornosti ošetřilo 25 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané hodnotě poměrného kapacitního čísla 1,00. V případě poměrného kapacitního čísla menšího než 1,00 se limit 25 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla pro danou odbornost. Poměrné kapacitní číslo vyjadřuje hodnotově velikost nasmlouvaného rozsahu zdravotní péče pro danou odbornost poskytované jedním nositelem3) výkonu se zdravotní pojišťovnou,

b)   v případě zdravotní péče poskytované zahraničním pojištěncům.

V  případech uvedených v písmenu a) se všechny výkony hradí s hodnotou bodu 1 Kč.

5.             Zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení poskytnout měsíční předběžnou úhradu ve výši jedné šestiny objemu úhrady za odpovídající referenční období nebo ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané a uznané zdravotní péče za příslušný měsíc. Zvolenou formu předběžných úhrad zdravotní pojišťovna zachová po celé hodnocené období, pokud zdravotnické zařízení, během hodnoceného období, nepožádá o snížení výše předběžných úhrad. Předběžné úhrady za hodnocené období budou finančně vypořádány v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 120 dnů po ukončení hodnoceného období.

B)    Regulační omezení

1.      Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky (s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků hrazených na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona) a zvlášť účtovaný materiál v hodnoceném období vyšší, než 100 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky (s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků hrazených na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona) a zvlášť účtovaný materiál v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2011, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů na zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál (nad 100 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny.

 

2.      Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší, než 100 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení hodnoceného období snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky (nad 100 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona.

 

3.      Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší, než 100 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení po skončení hodnoceného období snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů za vyžádanou péči (nad 100 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do vyžádané péče se nezahrnují zdravotní výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a screeningu kolorektálního karcinomu prováděné zdravotnickým zařízením, které má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu. Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky podle věty první se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení podle seznamu výkonů platného k 1. 1. 2011 hodnotou bodu platnou v hodnoceném období.

 

4.      Regulační omezení podle bodů 1 až 3 se nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení odůvodní poskytnutou zdravotní péči, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1, podle bodu 2, popřípadě podle bodu 3.

 

5.      Regulační omezení podle bodu 1 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní specializovanou péči v hodnoceném období nepřevýší u příslušné zdravotní pojišťovny 100 % úhrad na tento druh zdravotní péče v referenčním období.

 

6.      Regulační omezení podle bodu 2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní specializovanou péči v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2011 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

 

7.      U zdravotnického zařízení, kde oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče (změna počtu nositelů výkonů oprávněných předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a vyžadovat péči ve vyjmenovaných odbornostech), zdravotní pojišťovna, po dohodě se zdravotnickým zařízením, hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro tyto účely úměrně upraví.

 

8.      U zdravotnického zařízení, které v referenčním období nebo v jeho části neexistovalo, nebo nemělo uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, může zdravotní pojišťovna použít pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 1 až 3 referenční hodnoty srovnatelných zdravotnických zařízení.

 

9.      Pokud zdravotnické zařízení ošetřilo v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 25 a méně unikátních pojištěnců při nasmlouvané hodnotě poměrného kapacitního čísla 1,00, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 1 až 3. V případě poměrného kapacitního čísla menšího než 1,00 se limit 25 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla pro danou odbornost.

 

10.  Regulační omezení podle bodu 3 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2011 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

 

11.  Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1 až 3 maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení za zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období.

 

12.  Pokud zdravotnické zařízení předepíše zdravotnický prostředek nad 15 000 Kč, schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nebude tato částka zahrnuta do regulačních omezení.

 

  1. Pokud zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní péči ve více odbornostech, regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 zdravotní pojišťovna vypočte, popřípadě uplatní, za každou odbornost zvlášť, pokud se zdravotní pojišťovna se zdravotnickým zařízením nedohodnou jinak.

 

 

Příloha č. 4 k vyhlášce č..../2010 Sb.

 

Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 6

 

A)                Hodnota bodu a výše úhrad

1.        Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s hodnotou bodu ve výši 1,06 Kč.

2.        Celková výše úhrady zdravotnickému zařízení

a)    poskytujícímu zdravotní péči v odbornosti 603 nebo 604 nepřekročí částku, která se vypočte takto:

 

POPzpo x PUROo

 

kde:

 

POPzpo počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v hodnoceném období. Hodnoceným obdobím je rok 2011.

 

 

PUROo průměrná úhrada za zdravotní výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v referenčním období. Referenčním obdobím je rok 2009.

b)   poskytujícímu zdravotní péči současně v odbornosti 603 a v odbornosti 604 nepřekročí částku rovnající se součtu částek za jednotlivé odbornosti, kde se částka za jednotlivou odbornost vypočte takto:

 

POPzpo x PUROo

 

kde:

 

POPzpo počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v hodnoceném období

 

PUROo se vypočte takto:

 

PUROo = PPBROo x RDHB + PUZUMROo + PUZULPROo

 

kde:

 

PPBROo průměrný počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v referenčním období, přepočtených podle seznamu výkonů platného k 1. 1. 2011

 

RDHB reálně dosažená hodnota bodu pro zdravotní péči poskytnutou zdravotnickým zařízením v odbornosti 603 a 604 podle seznamu výkonů u zdravotní pojišťovny v referenčním období, která se stanoví jako podíl celkové úhrady poskytnuté zdravotnickému zařízení zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči poskytnutou zdravotnickým zařízením v odbornosti 603 a 604 podle seznamu výkonů snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za referenční období a celkového počtu bodů za zdravotní péči poskytnutou zdravotnickým zařízením v odbornosti 603 a 604 vykázaných za referenční období a zdravotní pojišťovnou uznaných

 

PUZUMROo průměrná úhrada za zvlášť účtovaný materiál na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti ve zdravotnickém zařízení v referenčním období

 

PUZULPROo průměrná úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti ve zdravotnickém zařízení v referenčním období

 

3.        Celková výše úhrady podle bodu 2 bude, při splnění podmínek stanovených ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením, navýšena stejným způsobem jako v referenčním období, pokud se zdravotní pojišťovna se zdravotnickým zařízením nedohodnou jinak.

4.        U zdravotnického zařízení, které v referenčním období neexistovalo, popřípadě které neposkytovalo péči v dané odbornosti, je zdravotní pojišťovna oprávněna pro účely výpočtu celkové výše úhrady použít průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období srovnatelných zdravotnických zařízení.

5.        U zdravotnického zařízení, kde oproti referenčnímu období dojde vlivem změny nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče v některé odbornosti (tj. změně spektra nasmlouvaných výkonů) k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady zdravotnickému zařízení podle bodu 2 navýší o hodnotu zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných zdravotních výkonů, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků. Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu výkonů s použitím hodnoty bodu 1 Kč, pokud se zdravotní pojišťovna se zdravotnickým zařízením nedohodnou jinak.

6.        Zdravotní pojišťovna při vyúčtování zohlední případy, kdy k nárůstu nákladů dojde v souvislosti s nárůstem těhotných pojištěnek.

7.        Zdravotní pojišťovna dále zohlední případy, kdy zdravotnické zařízení prokáže, že zvýšené průměrné náklady na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti byly způsobeny změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců.

8.        Pokud zdravotnické zařízení ošetřilo v referenčním období nebo hodnoceném období v dané odbornosti 25 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané hodnotě poměrného kapacitního čísla 1,00; zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu 2 písm. a) a b). V případě poměrného kapacitního čísla menšího než 1,00 se limit 25 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla pro danou odbornost.

9.        Zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení poskytnout měsíční předběžnou úhradu ve výši jedné dvanáctiny objemu úhrady za odpovídající referenční období nebo ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané a uznané zdravotní péče za příslušný měsíc.

 

B) Regulační omezení

1.        Regulace za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech.

 

1.1              Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší, než 100 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období, zdravotní pojišťovna je oprávněna zdravotnickému zařízení snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona.

1.2              Pokud zdravotnické zařízení dosáhne vyšší průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období než 100 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období, zdravotní pojišťovna je oprávněna zdravotnickému zařízení snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů za vyžádanou péči, a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do vyžádané péče se nezahrnují zdravotní výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a kolorektálního karcinomu, prováděné zdravotnickým zařízením, které má s pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenou smlouvu.

2.        Regulační omezení podle bodů. 1.1 a 1.2 se nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení odůvodní poskytnutou zdravotní péči, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1.1, popřípadě 1.2.

 

3.        Pokud oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče, zdravotní pojišťovna po dohodě se zdravotnickým zařízením hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro tyto účely úměrně upraví.

 

4.        V případě, že zdravotnické zařízení v referenčním období nebo v jeho části neexistovalo, nebo nemělo uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, je zdravotní pojišťovna oprávněna použít pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 1.1 a 1.2 referenční hodnoty srovnatelných zdravotnických zařízení.

 

5.        Pokud zdravotnické zařízení ošetřilo v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 25 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané hodnotě poměrného kapacitního čísla 1,00, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 1.1 a 1.2. V případě poměrného kapacitního čísla menšího než 1,00 se limit 25 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla pro danou odbornost.

6.        Pojišťovna neuplatní regulaci podle bodu 1.2, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období nepřevýší na tento druh zdravotní péče předpokládanou výši úhrad na rok 2011, vycházející ze zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny.

7.        Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1.1 a 1.2 maximálně do výše odpovídající 25 % objemu úhrady poskytnuté zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení za zdravotní výkony, snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období.

 

8.        Pokud zdravotnické zařízení vykáže zdravotnický prostředek nad 15 000 Kč, nebudou tyto náklady zahrnuty do regulačních omezení.

 

9.        Pokud zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní péči ve více odbornostech, regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 zdravotní pojišťovna vypočte, popřípadě uplatní, za každou odbornost zvlášť, pokud se zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna nedohodnou jinak.

 

 

Příloha č. 5 k vyhlášce č..../2010 Sb.

 

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 8

 

1.        Pro nasmlouvané výkony mamografického screeningu a screeningu děložního hrdla podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,03 Kč.

2.        Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornosti 809 podle seznamu výkonů se do objemu vypočteného podle bodu 5 stanoví hodnota bodu ve výši 1,08 Kč s výjimkou nasmlouvaných výkonů 89312, 89711 až 89725 a dále výkonů 89611 až 89619 podle seznamu výkonů, pro které se do objemu vypočteného podle bodu 5 stanoví hodnota bodu ve výši 0,70 Kč.

3.        Pro zdravotní péči poskytovanou ve vyjmenovaných odbornostech, s výjimkou odbornosti 809, se do objemu vypočteného podle bodu 5 hodnota bodu stanoví ve výši 0,70 Kč, pokud se zdravotní pojišťovna se zdravotnickým zařízením nedohodnou podle § 15 jinak.

4.        Zdravotní péče poskytovaná v hodnoceném období ve vyjmenovaných odbornostech se hradí s hodnotou bodu podle bodu 2 a 3 do objemu 100 % zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období; nad tento objem se zdravotní péče hradí s hodnotou bodu 0,36 Kč. Hodnoceným obdobím je příslušné pololetí roku 2011, referenčním obdobím příslušné pololetí roku 2009.

5.        U zdravotnického zařízení, které v hodnoceném období neexistovalo, popřípadě které neposkytovalo péči v dané odbornosti, nebo u kterého nelze objem celkové úhrady stanovit, nebo pokud zdravotnické zařízení poskytlo zdravotní péči 25 a méně unikátním pojištěncům, může zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu objemu podle bodu 5 použít průměrnou úhradu na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období srovnatelných zdravotnických zařízení.

6.        Ustanovení bodu 4 se nepoužije v případě zdravotní péče poskytované zahraničním pojištěncům.

 

 

 

Příloha č. 6 k vyhlášce č..../2009 Sb.

 

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 9

 

1.        Pro ambulantní zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči v odbornosti 925 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

2.        Pro ambulantní zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči v odbornosti 911, 914, 916 a 921 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

3.        Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč. Na tyto výkony se nevztahuje ustanovení bodů 4 a 5.

4.        Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením do 105 % vypočteného objemu, popřípadě upraveného podle bodu 6, se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu podle bodů 1 a 2. Tento objem se vypočte takto:

 

 

POPho

PBro x --------------

POPro

 

kde:

 

PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období, přepočtených podle seznamu výkonů platného k 1.1.2011. Referenčním obdobím se rozumí příslušné pololetí roku 2009.

POPho celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v hodnoceném období. Hodnoceným obdobím se rozumí příslušné pololetí roku 2011.

 

POPro celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v referenčním období; v případě sloučení zdravotních pojišťoven se počtem unikátních pojištěnců rozumí součet unikátních pojištěnců za zdravotní pojišťovny, které se sloučily (pokud byl pojištěnec v referenčním období pojištěncem více než jedné zdravotní pojišťovny, do počtu unikátních ošetřených pojištěnců se započítává pouze jednou)

5.        Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením nad 105 % objemu vypočteného podle bodu 4, popřípadě upraveného podle bodu 6, se v odbornosti 925 hradí s hodnotou bodu ve výši 0,70 Kč a v odbornostech 911, 914, 916 a 921 s hodnotou bodu ve výši 0,63 Kč.

6.        Pokud dojde ve  zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s referenčním obdobím a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.

7.        Ustanovení bodů 4 a 5 se nepoužije, pokud zdravotnické zařízení ošetřilo 25 a méně unikátních pojištěnců v referenčním období.

8.        Zdravotní pojišťovna může se zdravotnickým zařízením sjednat měsíční předběžnou úhradu ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané zdravotní péče za příslušný měsíc, přičemž tuto formu zdravotní pojišťovna zachová po celé příslušné pololetí. Předběžnou úhradu za příslušné pololetí zdravotní pojišťovna finančně vypořádá nejpozději do 120 dnů po ukončení hodnoceného období.

 

 

Příloha č. 7 k vyhlášce č..../2010 Sb.

 

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 10

 

1.        Hodnota bodu se stanoví ve výši 0,80 Kč.

 

2.        Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví ve výši 0,90 Kč. Na tyto výkony se nevztahuje ustanovení bodu 3.

3.        Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením nad vypočtený objem, popřípadě upravený podle bodu 4, se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 0,50 Kč. Tento objem se vypočte takto:

 

 

POPho

PBro x --------------

POPro

 

 

kde:

 

PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období, přepočtených podle seznamu výkonů platného k 1. 1. 2011. Referenčním obdobím se rozumí příslušné pololetí roku 2009.

POPho celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v hodnoceném období. Hodnoceným obdobím se rozumí příslušné pololetí roku 2011.

 

POPro celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v referenčním období; v případě sloučení zdravotních pojišťoven se počtem unikátních pojištěnců rozumí součet unikátních pojištěnců za zdravotní pojišťovny, které se sloučily (pokud byl pojištěnec v referenčním období pojištěncem více než jedné zdravotní pojišťovny, do počtu unikátních ošetřených pojištěnců se započítává pouze jednou).

 

4.        Pokud dojde ve  zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s referenčním obdobím a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.

5.        Ustanovení bodu 3 se nepoužije, pokud zdravotnické zařízení ošetřilo 25 a méně unikátních pojištěnců v referenčním období.

6.        Zdravotní pojišťovna může se zdravotnickým zařízením sjednat měsíční předběžnou úhradu buď ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané zdravotní péče za příslušný měsíc, nebo ve  výši jedné šestiny 100 % objemu úhrady v referenčním období, přičemž zvolenou formu zdravotní pojišťovna zachová po celé příslušné pololetí. Předběžnou úhradu za příslušné pololetí zdravotní pojišťovna finančně vypořádá nejpozději do 120 dnů po ukončení hodnoceného období.

 

 

Příloha č. 8 k vyhlášce č..../2010 Sb.

 

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 12

 

1.        Hodnota bodu se stanoví

a)      ve výši 0,95 Kč pro zdravotnická zařízení poskytující dopravní zdravotní službu v nepřetržitém provozu,

b)      ve výši 0,85 Kč pro zdravotnická zařízení neposkytující dopravní zdravotní službu v nepřetržitém provozu.

 

2.        Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením do 100 % vypočteného objemu se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu stanovenou v bodu 1. Tento objem se vypočte takto:

 

 

 

POPho

PBro x --------------

POPro

kde:

 

PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období přepočtených podle seznamu výkonů platného k 1. 1. 2011. Referenčním obdobím se rozumí rok 2009.

POPho celkový počet převezených pojištěnců, kterým byla v hodnoceném období poskytnuta dopravní zdravotní služba. Převezeným pojištěncem se rozumí pojištěnec, na kterého byl vykázán výkon dopravy na základě příkazu ke zdravotnímu transportu. Hodnoceným obdobím se rozumí rok 2011.

 

POPro celkový počet převezených pojištěnců, kterým byla v referenčním období poskytnuta dopravní zdravotní služba; v případě sloučení zdravotních pojišťoven se počtem převezených pojištěnců rozumí součet převezených pojištěnců za zdravotní pojišťovny, které se sloučily

 

 

3.        Nad 100 % objemu vypočteného podle bodu 2 je zdravotní pojišťovna oprávněna upravit hodnotu bodu uvedenou v bodu 1, a to pro zdravotnická zařízení uvedená v bodu 1 písm. a) na 0,85 Kč a pro zdravotnická zařízení uvedená v bodu 1. písm. b) na 0,75 Kč.

 

4.        Ustanovení bodu 3 se nepoužije pro zdravotnická zařízení, která v referenčním nebo hodnoceném období poskytla dopravní zdravotní službu méně než 25 převezeným pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny.

 

5.        Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s referenčním obdobím a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.

 

6.        Zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení poskytnout za 1. a 2. pololetí roku 2011 předběžnou úhradu ve výši 100 % objemu úhrady v příslušném pololetí roku 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 9 k vyhlášce č..../2010 Sb.

 

Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace5) s indexy těchto skupin

 

IR-DRG5)

Název skupiny

Index

00011

TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC BEZ CC

19,0045

00012

TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S CC

19,0045

00013

TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S MCC

35,3056

00021

TRANSPLANTACE JATER BEZ CC

13,0007

00022

TRANSPLANTACE JATER S CC

16,3404

00023

TRANSPLANTACE JATER S MCC

31,6304

00031

ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC

56,6256

00032

ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC

56,6256

00033

ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC

56,6256

00041

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) BEZ CC

11,1712

00042

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S CC

13,5811

00043

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S MCC

16,8558

00051

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) BEZ CC

6,0713

00052

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S CC

7,0448

00053

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S MCC

8,5356

00060

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1800 HODIN (VÍCE NEŽ 75 DNÍ)

80,9527

00070

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (VÍCE NEŽ 43 DNÍ) S TRANSPLANTACÍ SRDCE, PLIC, JATER, KOSTNÍ DŘENĚ

122,3876

00080

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM

55,8021

00090

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ)

39,5524

00100

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM

37,2164

00110

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ)

28,1373

00121

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC

18,6099

00122

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC

18,6099

00123

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC

21,9146

00131

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC

9,9222

00132

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC

11,0913

00133

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC

13,0911

00141

AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC

3,7009

00142

AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC

4,9243

00143

AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC

11,6692

00151

SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC

1,8549

00152

SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC

2,4466

00153

SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC

2,4466

00161

ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAŽNÝM VÝKONEM BEZ CC

14,1939

00162

ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAŽNÝM VÝKONEM S CC

14,1939

00163

ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAŽNÝM VÝKONEM S MCC

14,1939

00171

ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY BEZ CC

9,5187

00172

ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S CC

9,5187

00173

ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S MCC

9,5187

01011

KRANIOTOMIE BEZ CC

4,0506

01012

KRANIOTOMIE S CC

5,1649

01013

KRANIOTOMIE S MCC

7,2670

01021

SPINÁLNÍ VÝKONY BEZ CC

3,5389

01022

SPINÁLNÍ VÝKONY S CC

5,5981

01023

SPINÁLNÍ VÝKONY S MCC

7,2636

01031

VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH BEZ CC

2,3025

01032

VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH S CC

2,7430

01033

VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH S MCC

3,5039

01041

VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH BEZ CC

0,6603

01042

VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH S CC

0,6603

01043

VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH S MCC

3,0331

01051

UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU BEZ CC

0,2129

01052

UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU S CC

0,2360

01053

UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU S MCC

0,2651

01061

JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC

1,5923

01062

JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC

2,4976

01063

JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC

4,1156

01301

PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY BEZ CC

0,5838

01302

PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY S CC

0,9098

01303

PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY S MCC

1,7390

01311

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC

0,6390

01312

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC

0,7112

01313

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC

0,9942

01321

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE BEZ CC

0,3998

01322

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE S CC

0,4683

01323

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE S MCC

0,5904

01331

NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ BEZ CC

1,1130

01332

NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ S CC

1,5564

01333

NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ S MCC

2,4401

01341

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM BEZ CC

0,7317

01342

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM S CC

0,9604

01343

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM S MCC

1,4702

01351

NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU BEZ CC

0,5638

01352

NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S CC

0,6747

01353

NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S MCC

1,0178

01361

TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA BEZ CC

0,3955

01362

TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S CC

0,4750

01363

TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S MCC

0,5412

01371

PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ BEZ CC

0,5066

01372

PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ S CC

0,5706

01373

PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ S MCC

0,7306

01381

BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC

1,9719

01382

BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC

3,1587

01383

BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC

5,2862

01391

NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY BEZ CC

0,8505

01392

NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY S CC

1,2828

01393

NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY S MCC

2,4603

01401

VIROVÁ MENINGITIDA BEZ CC

1,1094

01402

VIROVÁ MENINGITIDA S CC

1,3153

01403

VIROVÁ MENINGITIDA S MCC

1,9320

01411

NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KÓMA BEZ CC

0,4640

01412

NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KÓMA S CC

0,6387

01413

NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KÓMA S MCC

1,2408

01421

EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT BEZ CC

0,4169

01422

EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT S CC

0,5024

01423

EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT S MCC

0,8493

01431

MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY BEZ CC

0,3722

01432

MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY S CC

0,4750

01433

MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY S MCC

0,5199

01441

KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ BEZ CC

0,6742

01442

KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ S CC

1,0991

01443

KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ S MCC

2,7431

01451

OTŘES MOZKU BEZ CC

0,2041

01452

OTŘES MOZKU S CC

0,2327

01453

OTŘES MOZKU S MCC

0,3778

01461

JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC

0,3513

01462

JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC

0,5162

01463

JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC

0,7407

02011

ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI BEZ CC

1,0081

02012

ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI S CC

1,3624

02013

ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI S MCC

2,2125

02021

EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE BEZ CC

0,3588

02022

EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE S CC

0,4468

02023

EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE S MCC

0,4468

02031

INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY BEZ CC

1,0171

02032

INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY S CC

1,1961

02033

INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY S MCC

1,2626

02041

VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE BEZ CC

0,5367

02042

VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S CC

0,5367

02043

VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S MCC

0,5367

02301

AKUTNÍ A ZÁVÁŽNÉ INFEKCE OKA BEZ CC

0,4154

02302

AKUTNÍ A ZÁVÁŽNÉ INFEKCE OKA S CC

0,4845

02303

AKUTNÍ A ZÁVÁŽNÉ INFEKCE OKA S MCC

0,7704

02311

NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA BEZ CC

0,4146

02312

NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA S CC

0,4606

02313

NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA S MCC

0,5733

02321

JINÉ PORUCHY OKA BEZ CC

0,2300

02322

JINÉ PORUCHY OKA S CC

0,2607

02323

JINÉ PORUCHY OKA S MCC

0,3316

03011

VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI BEZ CC

2,9798

03012

VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI S CC

4,5613

03013

VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI S MCC

6,9446

03021

JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU BEZ CC

2,0662

03022

JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU S CC

4,5132

03023

JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU S MCC

6,6893

03031

VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU BEZ CC

1,4554

03032

VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU S CC

1,7303

03033

VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU S MCC

3,5586

03041

VÝKONY NA ÚSTECH BEZ CC

0,6644

03042

VÝKONY NA ÚSTECH S CC

0,8734

03043

VÝKONY NA ÚSTECH S MCC

1,0756

03051

VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU BEZ CC

1,4412

03052

VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU S CC

1,4412

03053

VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU S MCC

1,5738

03061

VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE BEZ CC

1,0362

03062

VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S CC

1,2293

03063

VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S MCC

1,2293

03071

NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA BEZ CC

1,3836

03072

NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA S CC

1,8744

03073

NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA S MCC

2,6148

03081

VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH BEZ CC

0,4871

03082

VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S CC

0,5588

03083

VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S MCC

0,6784

03091

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC

0,4478

03092

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S CC

0,5947

03093

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC

0,7297

03100

KOCHLEÁRNÍ IMPLANTÁT

24,8458

03301

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC

0,9157

03302

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA S CC

0,9157

03303

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC

1,1999

03311

PORUCHY ROVNOVÁHY BEZ CC

0,3683

03312

PORUCHY ROVNOVÁHY S CC

0,4358

03313

PORUCHY ROVNOVÁHY S MCC

0,4767

03321

EPISTAXE BEZ CC

0,2376

03322

EPISTAXE S CC

0,2780

03323

EPISTAXE S MCC

0,2925

03331

EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS BEZ CC

0,2767

03332

EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS S CC

0,3876

03333

EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS S MCC

0,5085

03341

NEMOCI ZUBŮ A ÚST BEZ CC

0,4450

03342

NEMOCI ZUBŮ A ÚST S CC

0,5603

03343

NEMOCI ZUBŮ A ÚST S MCC

0,7116

03351

JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC

0,2857

03352

JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S CC

0,3683

03353

JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC

0,4787

04011

VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY BEZ CC

3,1704

04012

VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY S CC

3,8487

04013

VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY S MCC

4,8274

04021

MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY BEZ CC

2,7685

04022

MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY S CC

2,7685

04023

MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY S MCC

3,4481

04031

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC

1,0528

04032

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC

1,4025

04033

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC

2,8542

04301

CYSTICKÁ FIBRÓZA BEZ CC

2,1173

04302

CYSTICKÁ FIBRÓZA S CC

2,1173

04303

CYSTICKÁ FIBRÓZA S MCC

3,2302

04310

RESPIRAČNÍ SELHÁNÍ

2,1232

04321

PLICNÍ EMBOLIE BEZ CC

0,8912

04322

PLICNÍ EMBOLIE S CC

0,9550

04323

PLICNÍ EMBOLIE S MCC

1,1300

04331

ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU BEZ CC

0,3764

04332

ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU S CC

0,6294

04333

ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU S MCC

0,9696

04341

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC

0,6559

04342

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC

0,7641

04343

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC

0,9490

04351

INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC

0,9036

04352

INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC

1,1563

04353

INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC

1,7140

04361

PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL BEZ CC

0,6043

04362

PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL S CC

0,7846

04363

PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL S MCC

1,1687

04371

CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC BEZ CC

0,5097

04372

CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC S CC

0,5986

04373

CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC S MCC

0,7863

04381

ASTMA A BRONCHIOLITIDA BEZ CC

0,4033

04382

ASTMA A BRONCHIOLITIDA S CC

0,5495

04383

ASTMA A BRONCHIOLITIDA S MCC

0,6666

04391

INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC BEZ CC

0,6787

04392

INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S CC

0,7303

04393

INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S MCC

0,9961

04401

PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK BEZ CC

0,8511

04402

PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK S CC

0,9462

04403

PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK S MCC

1,3015

04411

PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC

0,4009

04412

PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC

0,5542

04413

PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC

0,7403

05000

ÚMRTÍ DO 5 DNÍ OD PŘÍJMU PŘI HLAVNÍ DIAGNÓZE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU

0,5293

05011

SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE BEZ CC

37,7744

05012

SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE S CC

37,7744

05013

SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE S MCC

37,7744

05021

VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ BEZ CC

13,1793

05022

VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S CC

14,7461

05023

VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S MCC

15,7238

05031

OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY BEZ CC

9,9009

05032

OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY S CC

9,9009

05033

OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY S MCC

12,4967

05041

VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC

10,5792

05042

VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC

11,7355

05043

VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC

13,2768

05051

KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ BEZ CC

9,6419

05052

KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S CC

9,6419

05053

KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S MCC

10,3691

05061

KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC

8,0839

05062

KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC

8,5562

05063

KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC

8,5562

05070

IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU U AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU

7,7434

05081

JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY BEZ CC

2,5737

05082

JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY S CC

5,0354

05083

JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY S MCC

6,6401

05091

VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC

5,0865

05092

VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC

7,5520

05093

VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC

9,6407

05101

JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC

4,0742

05102

JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC

4,3543

05103

JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC

4,9835

05111

IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU BEZ CC

4,8164

05112

IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU S CC

4,8164

05113

IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU S MCC

5,2020

05121

VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC

8,5806

05122

VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC

10,1933

05123

VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC

12,6834

05131

JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC

3,7804

05132

JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC

3,7804

05133

JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC

4,0554

05141

JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC

2,1631

05142

JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC

2,6698

05143

JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC

3,8592

05151

AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY BEZ CC

1,9908

05152

AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY S CC

2,3860

05153

AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY S MCC

3,6817

05161

VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU BEZ CC

3,4371

05162

VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU S CC

3,4371

05163

VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU S MCC

3,4371

05171

AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC

1,2205

05172

AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC

1,4904

05173

AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC

1,9018

05181

KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ BEZ CC

1,0633

05182

KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ S CC

1,6637

05183

KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ S MCC

1,8808

05191

LIGATURA A STRIPPING CÉV BEZ CC

0,4293

05192

LIGATURA A STRIPPING CÉV S CC

0,4626

05193

LIGATURA A STRIPPING CÉV S MCC

0,4626

05201

JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC

1,0980

05202

JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC

2,0574

05203

JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC

5,1785

05221

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC

9,1568

05222

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC

10,9162

05223

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC

10,9162

05231

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC

5,9808

05232

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC

5,9808

05233

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC

5,9808

05241

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC

7,2722

05242

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC

7,9376

05243

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC

8,9542

05261

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC

10,6120

05262

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC

10,6120

05263

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC

10,6120

05271

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC

5,3668

05272

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC

5,6606

05273

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC

5,6606

05281

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC

6,6133

05282

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC

7,2319

05283

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC

8,0173

05291

SELEKTIVNÍ PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC

8,2839

05292

SELEKTIVNÍ PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC

8,2839

05293

SELEKTIVNÍ PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC

8,2839

05301

SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC

0,9612

05302

SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC

1,0595

05303

SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC

1,3934

05311

SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ BEZ CC

0,5400

05312

SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S CC

0,6322

05313

SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S MCC

0,7402

05321

SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC

0,7615

05322

SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC

0,9631

05323

SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC

1,4097

05331

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU BEZ CC

0,4777

05332

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU S CC

0,7774

05333

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU S MCC

1,2239

05341

AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA BEZ CC

1,3954

05342

AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA S CC

1,9189

05343

AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA S MCC

4,5454

05351

SRDEČNÍ SELHÁNÍ BEZ CC

0,5940

05352

SRDEČNÍ SELHÁNÍ S CC

0,6879

05353

SRDEČNÍ SELHÁNÍ S MCC

1,0299

05361

HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA BEZ CC

0,4285

05362

HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA S CC

0,5031

05363

HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA S MCC

0,6125

05371

NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA BEZ CC

1,3496

05372

NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA S CC

1,5929

05373

NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA S MCC

3,7655

05381

PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY BEZ CC

0,4542

05382

PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY S CC

0,5805

05383

PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY S MCC

0,7455

05391

ATEROSKLERÓZA BEZ CC

0,3622

05392

ATEROSKLERÓZA S CC

0,4977

05393

ATEROSKLERÓZA S MCC

0,7108

05401

HYPERTENZE BEZ CC

0,3330

05402

HYPERTENZE S CC

0,4073

05403

HYPERTENZE S MCC

0,4852

05411

VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY BEZ CC

0,3910

05412

VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY S CC

0,5456

05413

VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY S MCC

0,9377

05421

SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ BEZ CC

0,3978

05422

SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ S CC

0,5557

05423

SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ S MCC

0,7566

05431

ANGINA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU BEZ CC

0,3181

05432

ANGINA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU S CC

0,4264

05433

ANGINA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU S MCC

0,5280

05441

SYNKOPA A KOLAPS BEZ CC

0,3378

05442

SYNKOPA A KOLAPS S CC

0,4612

05443

SYNKOPA A KOLAPS S MCC

0,5466

05451

KARDIOMYOPATIE BEZ CC

0,3209

05452

KARDIOMYOPATIE S CC

0,6180

05453

KARDIOMYOPATIE S MCC

0,9638

05461

SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU BEZ CC

0,7330

05462

SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU S CC

1,0038

05463

SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU S MCC

1,4980

05471

JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC

0,3898

05472

JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC

0,5342

05473

JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC

0,7590

05481

ZAVEDENÍ STENTU DO PERIFERNÍHO CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ BEZ CC

3,3788

05482

ZAVEDENÍ STENTU DO PERIFERNÍHO CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ S CC

3,9645

05483

ZAVEDENÍ STENTU DO PERIFERNÍHO CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ S MCC

4,5544

06011

VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZ CC

3,3017

06012

VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC

3,8277

06013

VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC

5,5530

06021

VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU BEZ CC

3,1483

06022

VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S CC

4,8968

06023

VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S MCC

5,4443

06031

MENŠÍ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZ CC

1,4491

06032

MENŠÍ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC

2,0162

06033

MENŠÍ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC

3,6166

06041

UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTŮ POBŘIŠNICE BEZ CC

0,9622

06042

UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTŮ POBŘIŠNICE S CC

1,3113

06043

UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTŮ POBŘIŠNICE S MCC

1,6541

06051

VÝKONY NA APENDIXU BEZ CC

0,8033

06052

VÝKONY NA APENDIXU S CC

0,9920

06053

VÝKONY NA APENDIXU S MCC

1,4489

06061

LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZ CC

1,0096

06062

LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S CC

1,0848

06063

LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S MCC

1,0848

06071

MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU BEZ CC

1,7163

06072

MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S CC

1,8930

06073

MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S MCC

2,8646

06081

LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZ CC

0,5599

06082

LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S CC

0,7543

06083

LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S MCC

0,9838

06091

ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY BEZ CC

0,5088

06092

ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY S CC

0,6250

06093

ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY S MCC

0,7691

06101

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC

0,9071

06102

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC

1,5131

06103

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC

2,9570

06111

VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNÍ DIAGNÓZE BEZ CC

1,1674

06112

VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNÍ DIAGNÓZE S CC

1,6489

06113

VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNÍ DIAGNÓZE S MCC

1,9901

06301

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC

0,4901

06302

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC

0,6814

06303

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC

1,0001

06311

PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA BEZ CC

0,4059

06312

PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S CC

0,6289

06313

PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S MCC

1,0017

06321

PORUCHY JÍCNU BEZ CC

0,3616

06322

PORUCHY JÍCNU S CC

0,5688

06323

PORUCHY JÍCNU S MCC

0,8182

06331

DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA BEZ CC

0,4556

06332

DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA S CC

0,5638

06333

DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA S MCC

1,3177

06341

VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC

0,2844

06342

VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC

0,8456

06343

VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC

1,3452

06351

OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC

0,3725

06352

OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC

0,5421

06353

OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC

1,1582

06361

ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC

0,7928

06362

ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC

1,1829

06363

ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC

1,9760

06371

JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA BEZ CC

0,2524

06372

JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S CC

0,3595

06373

JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S MCC

0,5454

06381

JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC

0,2874

06382

JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC

0,4423

06383

JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC

0,6544

07011

VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY BEZ CC

4,0105

07012

VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY S CC

5,2158

07013

VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY S MCC

7,2147

07021

VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC

3,2188

07022

VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH S CC

3,2188

07023

VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH S MCC

4,7944

07031

CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ BEZ CC

1,2818

07032

CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ S CC

1,7715

07033

CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ S MCC

3,0239

07041

LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE BEZ CC

1,1180

07042

LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE S CC

1,2621

07043

LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE S MCC

1,4931

07051

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU BEZ CC

1,4178

07052

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S CC

2,1176

07053

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S MCC

3,4965

07301

CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA BEZ CC

0,5863

07302

CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA S CC

0,7326

07303

CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA S MCC

1,0767

07311

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU BEZ CC

0,5705

07312

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S CC

0,7775

07313

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S MCC

0,9389

07321

PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEZ CC

0,6950

07322

PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S CC

0,8681

07323

PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S MCC

1,8771

07331

PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY BEZ CC

0,5203

07332

PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY S CC

0,6657

07333

PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY S MCC

0,9516

07341

JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST BEZ CC

0,4433

07342

JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S CC

0,6050

07343

JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S MCC

0,9423

08011

FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE BEZ CC

12,6820

08012

FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE S CC

12,6820

08013

FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE S MCC

18,9992

08021

BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN BEZ CC

3,1273

08022

BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN S CC

3,1273

08023

BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN S MCC

3,5450

08031

FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY BEZ CC

5,7613

08032

FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S CC

6,6466

08033

FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S MCC

6,6466

08041

VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ BEZ CC

3,1158

08042

VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S CC

3,1158

08043

VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S MCC

3,5436

08051

REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ BEZ CC

8,9206

08052

REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ S CC

8,9206

08053

REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ S MCC

8,9206

08061

VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ BEZ CC

2,4859

08062

VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S CC

4,3746

08063

VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S MCC

5,1617

08071

AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC

2,6625

08072

AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC

2,6625

08073

AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC

4,4322

08081

VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ BEZ CC

2,2841

08082

VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ S CC

2,6038

08083

VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ S MCC

3,0552

08091

TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY BEZ CC

0,9858

08092

TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY S CC

2,2853

08093

TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY S MCC

4,2538

08101

VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE BEZ CC

1,8890

08102

VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S CC

2,6163

08103

VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S MCC

3,0273

08111

VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA BEZ CC

1,1151

08112

VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA S CC

1,3448

08113

VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA S MCC

1,6569

08121

VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ BEZ CC

0,3566

08122

VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S CC

0,3933

08123

VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S MCC

0,5533

08131

MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU BEZ CC

0,7390

08132

MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU S CC

1,3498

08133

MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU S MCC

1,5301

08141

VÝKONY NA CHODIDLE BEZ CC

0,5909

08142

VÝKONY NA CHODIDLE S CC

0,7327

08143

VÝKONY NA CHODIDLE S MCC

0,9011

08151

VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH BEZ CC

0,8826

08152

VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH S CC

1,2646

08153

VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH S MCC

1,5725

08161

VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI BEZ CC

0,5232

08162

VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI S CC

0,7786

08163

VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI S MCC

1,3066

08171

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC

0,5926

08172

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC

1,0967

08173

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC

2,3128

08181

VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU BEZ CC

3,7431

08182

VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU S CC

3,7431

08183

VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU S MCC

4,1011

08191

ARTROSKOPIE BEZ CC

0,4741

08192

ARTROSKOPIE S CC

0,5091

08193

ARTROSKOPIE S MCC

0,5091

08301

ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ BEZ CC

0,7707

08302

ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ S CC

0,9683

08303

ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ S MCC

1,2356

08311

ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE BEZ CC

0,5497

08312

ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE S CC

0,6766

08313

ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE S MCC

0,8568

08321

ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE BEZ CC

0,2844

08322

ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE S CC

0,4884

08323

ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE S MCC

0,7972

08331

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY BEZ CC

0,6367

08332

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY S CC

0,8672

08333

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY S MCC

0,9941

08341

OSTEOMYELITIDA BEZ CC

0,7046

08342

OSTEOMYELITIDA S CC

0,8880

08343

OSTEOMYELITIDA S MCC

1,3449

08351

SEPTICKÁ ARTRITIDA BEZ CC

0,7539

08352

SEPTICKÁ ARTRITIDA S CC

1,6082

08353

SEPTICKÁ ARTRITIDA S MCC

2,5351

08361

PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC

0,7670

08362

PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC

0,7670

08363

PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC

1,0616

08371

KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY BEZ CC

0,4595

08372

KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY S CC

0,5364

08373

KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY S MCC

0,6330

08381

JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ BEZ CC

0,6069

08382

JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ S CC

0,6837

08383

JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ S MCC

0,7996

08391

SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU BEZ CC

0,5574

08392

SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU S CC

0,6607

08393

SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU S MCC

1,2276

08401

MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY BEZ CC

0,3454

08402

MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY S CC

0,5180

08403

MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY S MCC

0,6892

08411

JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC

0,3410

08412

JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC

0,5340

08413

JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC

0,8411

09011

KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT BEZ CC

0,8220

09012

KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT S CC

1,2857

09013

KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT S MCC

2,0331

09021

VÝKONY NA PRSECH BEZ CC

0,8873

09022

VÝKONY NA PRSECH S CC

1,0771

09023

VÝKONY NA PRSECH S MCC

1,1353

09031

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU BEZ CC

0,4825

09032

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S CC

0,8633

09033

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S MCC

1,3957

09301

ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE BEZ CC

0,7977

09302

ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE S CC

0,7977

09303

ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE S MCC

0,9856

09311

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSŮ BEZ CC

0,4781

09312

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSŮ S CC

0,6294

09313

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSŮ S MCC

0,7396

09321

FLEGMÓNA BEZ CC

0,4542

09322

FLEGMÓNA S CC

0,6755

09323

FLEGMÓNA S MCC

0,8918

09331

PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU BEZ CC

0,2140

09332

PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S CC

0,3074

09333

PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S MCC

0,4988

09341

JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU BEZ CC

0,4156

09342

JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S CC

0,5802

09343

JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S MCC

0,6677

10011

VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM BEZ CC

2,7944

10012

VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM S CC

3,1132

10013

VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM S MCC

3,8216

10021

KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC

1,6794

10022

KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC

1,8499

10023

KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC

4,3227

10031

VÝKONY PRO OBEZITU BEZ CC

2,9455

10032

VÝKONY PRO OBEZITU S CC

3,3002

10033

VÝKONY PRO OBEZITU S MCC

7,3192

10041

AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC

1,5622

10042

AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC

2,3875

10043

AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC

3,1549

10051

VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY BEZ CC

1,1608

10052

VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S CC

1,3427

10053

VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S MCC

1,8487

10061

JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC

1,9793

10062

JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC

2,6417

10063

JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC

4,2831

10301

DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY BEZ CC

0,4288

10302

DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S CC

0,5154

10303

DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S MCC

0,7763

10311

HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTŮ BEZ CC

0,3516

10312

HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTŮ S CC

0,4290

10313

HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTŮ S MCC

0,5725

10321

VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU BEZ CC

0,4167

10322

VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU S CC

0,5229

10323

VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU S MCC

0,7031

10331

JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY BEZ CC

0,6600

10332

JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY S CC

0,6600

10333

JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY S MCC

0,7631

11011

TRANSPLANTACE LEDVIN BEZ CC

7,4615

11012

TRANSPLANTACE LEDVIN S CC

7,4615

11013

TRANSPLANTACE LEDVIN S MCC

7,9497

11021

VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI BEZ CC

5,8453

11022

VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI S CC

5,8453

11023

VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI S MCC

7,7450

11031

VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC

1,8408

11032

VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S CC

2,2142

11033

VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S MCC

2,9929

11041

DIALÝZA A ELIMINAČNÍ METODY BEZ CC

1,2838

11042

DIALÝZA A ELIMINAČNÍ METODY S CC

1,4936

11043

DIALÝZA A ELIMINAČNÍ METODY S MCC

3,2283

11051

MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI BEZ CC

0,8423

11052

MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S CC

0,9080

11053

MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S MCC

1,3763

11061

PROSTATEKTOMIE BEZ CC

1,1859

11062

PROSTATEKTOMIE S CC

1,1859

11063

PROSTATEKTOMIE S MCC

1,3286

11071

URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY BEZ CC

0,4918

11072

URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S CC

0,6012

11073

URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S MCC

0,7218

11081

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC

0,6705

11082

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC

0,8494

11083

JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC

1,4838

11301

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ BEZ CC

0,3710

11302

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ S CC

0,5910

11303

MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ S MCC

0,9365

11311

NEFRITIDA BEZ CC

0,5086

11312

NEFRITIDA S CC

0,5086

11313

NEFRITIDA S MCC

0,9030

11321

INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC

0,3973

11322

INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC

0,5339

11323

INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC

0,7214

11331

MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU BEZ CC

0,6148

11332

MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU S CC

0,8324

11333

MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU S MCC

0,8324

11341

MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE BEZ CC

0,2469

11342

MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE S CC

0,3436

11343

MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE S MCC

0,4827

11351

SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU BEZ CC

0,2177

11352

SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU S CC

0,6412

11353

SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU S MCC

0,7691

11361

PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC

0,2733

11362

PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S CC

0,3449

11363

PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S MCC

0,4980

11371

JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC

0,2530

11372

JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC

0,4093

11373

JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC