Návrh dodatku ZPŠ - Malý objem péče

DODATEK typ „A“ č. 1/2013

ke Smlouvě čsmlouva o poskytování a úhradě zdravotních služeb

(dále jen smlouva)

mezi

 

 
 

Název1  

Název2  

Ulice  

Město  

Psč  

 

 

 

 

 

Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda                        

se sídlem v Mladé Boleslavi, Husova 302                  

                                                                                 

IČ: 46354182                                                              

bankovní spojení: ČSOB a.s.,                         a         

pobočka Mladá Boleslav,

                        č.ú.: 1684811/0300

zapsanou do OR, vedeného MS v Praze oddíl A, vložka 7541

ke smluvnímu jednání oprávněna

Ing. Darina Ulmanová, MBA, ředitel                                      IČZ: IČZ

(dále jen ZPŠ )                                                                         (dále jen Poskytovatel)

 

 

Tento smluvní dodatek stanoví pro rok 2013 hodnoty bodu, výši úhrad hrazených zdravotních služeb poskytovaných Poskytovatelem pojištěncům ZPŠ a pojištěncům z členských států Evropské Unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska podle příslušných předpisů Evropské Unie 
a pojištěncům dalších států, se kterými má ČR uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení, hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulační omezení. Zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění poskytnuté Poskytovatelem pojištěncům ZPŠ a pojištěncům z EU v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, bude hrazena podle ustanovení § 6 a Přílohy 
č. 3 vyhlášky č. 475/2012 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb 
a regulačních omezení pro rok 2013, a to takto:

 

Článek I.

 

1)         Úhrada pojištěncům ZPŠ a z EU Poskytovatelem poskytnutých ambulantních specializovaných hrazených služeb v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 bude prováděna výkonovým způsobem, dle vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb., ve znění pozdějších přepisů a za podmínek daných zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a to proto, že Poskytovatel poskytl v referenčním období roku 2011 zdravotní péči statisticky nevýznamnému počtu pojištěnců ZPŠ (100 a méně unikátních ošetřených pojištěnců ZPŠ) či poskytuje hrazené služby pouze v obecně nelimitované odbornosti. Smluvní strany sjednávají hodnotu 1 bodu za výkony ambulantních specializovaných hrazených služeb na rok 2013 takto:

a)      1,08 Kč pro Poskytovatele ve smluvních odbornostech 305, 306, 308 a 309 podle seznamu výkonů, vykazující výkony odbornosti 910 – psychoterapie podle seznamu výkonů společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře podle seznamu výkonů a pro Poskytovatele vykazující výkony odbornosti 901 – klinická psychologie, podle seznamu výkonů,

b)      0,90 Kč pro Poskytovatele poskytující hemodialyzační péči, s výjimkou nasmlouvaných výkonů č. 18530 a 18550, podle seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu ve výši 0,75 Kč,

c)       1,00 Kč pro Poskytovatele smluvní odbornosti 927 – ortoptista, podle seznamu výkonů, pro Poskytovatele smluvní odbornosti 903 – klinická logopedie podle seznamu výkonů a pro Poskytovatele smluvní odbornosti 905 – zrakový terapeut podle seznamu výkonů,

d)      0,68 Kč pro výkony 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629, 43633, vykazované podle seznamu výkonů Poskytovateli ve smluvní odbornosti 403 – radiační onkologie, dále v téže hodnotě 1 bodu výkony 75347, 75348 a 75427 podle seznamu výkonů smluvní odbornosti 705 – oftalmologie podle seznamu výkonů,

e)      1,03 Kč pro screeningové výkony č. 15101 a 15105 podle seznamu výkonů smluvní odbornosti 105 – gastroenterologie podle seznamu výkonů,

f)        1,00 Kč pro novorozenecký screening.

g)      1,02 Kč pro všechny ostatní Poskytovatele poskytující ambulantní specializované hrazené služby.

 

 

Článek II.

 

1)        Poskytovatel se zavazuje, že v souvislosti s uplatněním dohodnutých finančních úhrad nesníží rozsah, dostupnost ani kvalitu poskytovaných hrazených zdravotních služeb vůči příslušnému referenčnímu období, a že za zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění, s výjimkami jak odpovídá zákonu č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebude od pojištěnců ZPŠ požadovat a přijímat úhrady v hotovosti. Na tomto závazku se smluvní strany dohodly na základě ustanovení § 11 odst. 1 písmeno d) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Porušení tohoto závazku prohlašují smluvní strany za podstatné porušení smlouvy.

 

2)   ZPŠ zaplatí Poskytovateli úhradu poskytnutých hrazených služeb za období roku 2013 sjednaným způsobem, ve lhůtách splatnosti dle Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb, či dle vyhlášky č. 618/2006 Sb. Předložené faktury budou obsahovat pouze zdravotní služby provedené v roce 2013, nesplnění této podmínky je vadou faktury.

 

3)    Poskytovatel se zavazuje vykazovat veškeré poskytnuté hrazené zdravotní služby dle vyhlášky 
č. 134/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnou metodikou VZP ČR pro pořizování a předávání dokladů, verze 6.2, včetně platných dodatků.

 

 

 

Článek III.

 

1)        Dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a vztahuje se ke všem Smlouvám o poskytování a úhradě zdravotních služeb, které budou v období od 
1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 mezi smluvní stranami platné a účinné.

 

2)        Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dne 1. 1. 2013.

 

3)   Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

 

 

 

V Mladé Boleslavi dne 3. 1. 2013                                   V ........................................ dne ...............

 

 

 

 

 

 

 

....................................................                              ........................................................

Ing. Darina Ulmanová, MBA,                                          Razítko a podpis statutárního

ředitel ZPŠ                                                                  zástupce Poskytovatele