Jednání s vedením VZP ČR

Jednání s vedením VZP ČR

Informace o jednání:
Dne 3.1.2000 se podle dohodnutého plánu rady Sdružení smluvních lékařů České republiky (dále SSL) a s přihlédnutím k aktuální situaci vyvolané rozhodnutím vlády z 22.12.1999 uskutečnilo na žádost strany SSL jednání s vedením VZP ČR. Za VZP se pod vedením generální ředitelky ing.Jiřiny Musílkové zúčastnili jednání vedoucí pracovníci ekonomického a právního odboru, odboru zdravotní politiky, informatiky, analytického oddělení a odd. farmakoterapie. Za SSL se jednání zúčastnili MUDr.P.Tauterman a MUDr.L.Berka, CSc.

Hlavními body jednání byly podle návrhu SSL:

  • Informace o přípravných pracech k plánovanému zpřesnění veřejné sítě zdravotnických zařízení ve smluvním vztahu k VZP. Závěry: SSL dostane spolu s jinými subjekty k dispozici podklady k vyhodnocení parametrů stávající sítě, podle výsledků analýzy bude připravena dohoda o dalším postupu.

  • Spolupráce VZP a SSL při vyvozování závěrů a opatření ke kontrole vývoje nákladů na farmakoterapii. Závěry: SSL dostalo v minulých dnech k dispozici přehled nákladů na léky předepsané na recepty - viz jiná část informací. VZP předloží návrh na účast členů odborných komisí SSL v Kategorizační komisi a jiných strukturách, které se zabývají farmakoterapií. Cílem není omezování účelné a moderní farmakoterapie, ale kontrola medicinsky neudůvodněné a nehospodárné farmakoterapie, jejíž volba je mnohdy motivována jinými, než medicinskými důvody.

  • Aktuální situace po rozhodnutí vlády o výši úhrad zdravotní péče na první pololetí r. 2000. Zástupci SSL žádali informace o postupu VZP v této věci před rozhodnutím vlády, neboť předcházela jasně formulovaná dohoda obou stran. . Proteswtivali proti výroku vlády a rozebrali některé aspekty dopadu tohoto rozhodnutí. Závěry: Gen. ředitelka VZP ing.J.Musílková opakovaně ujistila zástupce SSL, že VZP nezavdala žádný podnět k přijatému rozhodnutí, neboť "si dobrých vztahů se smluvními partnery cení více, než onoho objemu finančních prostředků, které by údajně měla získat". Trvá na svém stanovisku, které dala najevo dohodou se zástupci jednotlivých segmentů.
    V době jednání neměli pracovníci vedení VZP k dispozici přesné znění materiálu, který byl podkladem k presentovanému rozhodnutí vlády. Po seznámení se s přesným zněním podkladových materiálů a důvodové zprávy zveřejní VZP stanovisko k problematice. Poté budou pokračovat další jednání o řešení nastalé situace.

Po ověření postupu druhé strany dohody rozhodli zástupci SSL i neprodleném zaslání protestního dopisu premiérovi vlády ing. Miloši Zemanovi. Viz jiné místo informací.

Berka.