Jak se odvolat proti avízu regulační srážky, která Vám přišla po 1.5.2010?

Základní informace:

 

K dotazům členů SAS směrovaných na Radu dáváme tímto na vědomí právní stanovisko k finančnímu vypořádání poskytnutých předběžných měsíčních úhrad zdravotní pojišťovnou v roce 2009.

 

V části B - „Regulační omezení“ - v odstavci 13 přílohy č. 3 vyhlášky č. 464/2008 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z  veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytované zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010 je výslovně stanoveno:

 

Předběžné úhrady za hodnocené období budou finančně vypořádány v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 120 dnů po ukončení hodnoceného období.“

 

Z červeně uvedeného jasně plyne, že v případě, že zdravotní pojišťovny tuto přesně stanovenou propadnou lhůtu nedodrží, jak bylo právně ověřeno, jejich finanční nárok na regulační omezení zaniká a zdravotní pojišťovna nemůže případná omezení uplatňovat.

 

Z těchto důvodů doporučujeme již v prvním kole odvolání užít vůči ZP tento vzor dopisu:

 

………………………………

Adresa zdravotní pojišťovny

 

Tímto odmítám v celém rozsahu Váš požadavek na vypořádání předběžných úhrad za období roku 2009, konkrétně na vrácení částky ………………….Kč. Váš požadavek mně byl předložen až dne ………… , tedy po uplynutí 120ti denní lhůty stanovené v části B - „Regulační omezení“ - v odstavci 13 přílohy č. 3 vyhlášky č. 464/2008 Sb., o stanovení hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z  veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytované zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009.

Protože se jedná lhůtu propadnou, nelze požadovaná regulační omezení po marném uplynutí této lhůty požadovat.

S pozdravem

………………………

jméno lékaře razítko zdravotnického zařízení

 

Vzhledem k tomu, že víme, že v některých oblastech některé zdravotní pojišťovny argument opoždění o více než 120 dnů s odkazem na jiný právní názor odmítly, prosíme členy SAS z celé ČVR o zpětnou vazbu – informaci, jak jejich odvolání dopadlo. Chceme Vám pomoci v organizaci dalších kroků včetně maximálního využití kolektivní pomoci, právní podpory a medializace.

 

Za Radu SAS s pomocí JUDr. Zdeňka Zemana, právníka SAS, MUDr. Zorjan Jojko, předseda.