Informace VZP o úhradách LEQVIO ze dne 2.5.2023

Dopis VZP k úhradě LEQVIO z 2.5.2023:

Vážený pane doktore,

s ohledem na zařazení léčivého přípravku LEQVIO® do úhrad, si vám dovolujeme zaslat informaci, jak bude VZP ČR v případě úhrady tohoto LP postupovat.

LP LEQVIO® je hrazen nově od 1. 4. 2023 s možností indikace v odbornostech vnitřní lékařství, kardiologie, dětská kardiologie a angiologie. Jedná se o LP, který je indikován u dospělých s primární hypercholesterolemií (heterozygotní familiární a nefamiliární) nebo smíšenou dyslipidemií jako doplněk k dietním opatřením. Úhrada LP je aktuálně sjednána ve výši 21 623 Kč za jednu aplikaci. Dávkování dle SPC probíhá jako jednorázová subkutánní injekce v podobě jedné počáteční dávky, další po 3 měsících a poté každých 6 měsíců.

Vzhledem k formě (ZULP) a výši úhrady bude VZP aplikovat u ambulantních specialistů tento postup:

  • na základě žádosti dle níže uvedeného postupu bude poskytovateli zaslán úhradový dodatek, kterým mu bude jednorázově navýšena předběžná měsíční úhrada a dále bude sjednán způsob úhrady LP LEQVIO® nad rámec maximální úhrady, tedy výkonově, přičemž celková úhrada bude realizována v rámci ročního vyúčtování,
  • pokud má poskytovatel ve své péči pojištěnce VZP, kterým indikuje léčbu prostřednictvím LP LEQVIO®, vyplní seznam pojištěnců včetně předpokládaného data první aplikace (plán léčby) – viz formulář v příloze,
  • zašle žádost o navýšení předběžné měsíční úhrady včetně vyplněného formuláře na místně příslušnou regionální pobočku VZP.

Jako koordinátora segmentu mimo-lůžkových poskytovatelů ambulantní specializované péče si Vás dovolujeme požádat o sdílení tohoto oznámení s ostatními zástupci poskytovatelů v rámci segmentu a s vaší členskou základnou.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Jiří Mrázek, MBA 

Ředitel odboru úhrad zdravotní péče

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR

www.vzp.cz | Sledujte nás nově na facebook.com/vzpcr

 

Formulář VZP k úhradě LEQVIO:

/files/files_editor_uploads/leqvio_formular.xlsx