Informace o jednání s 1. místopředsedou vlády PhDr. Vladimírem Špidlou

Informace o jednání s 1. místopředsedou vlády PhDr. Vladimírem Špidlou

Jednání vyžádalo předsednictvo Rady z pověření Rady (viz usnesení). Konalo dne 9.1.2000 v prostorách MPSV od 17 do 8.45 hod.

Účastníci jednání:

  • 1. místopředseda vlády PhDr. Vladimír Špidla,
  • MUDr. Gavlasová,
  • Mgr. Šilhanová

Za SSL:

  • MUDr. Pavel Tautermann předseda SSL
  • MUDr. Marta Holanová, místopředsedkyně SSL
  • MUDr. Lubomír Berka, CSc. výkonný místopředseda SSL.

Vícepremiér v úvodu jednání sdělil své stanovisko k usnesení vlády z 22.12.1999. Bylo podle jeho mínění východiskem z nouze v situaci, kdy vláda výsledek dohodovacího řízení považovala za nedohodu, protože jediná skupina poskytovatelů (nemocnice) se s pojišťovnami nedohodla.

Předsednictvo SSL zopakovalo své stanovisko obsažené v protestu z 3.1. Současně byl diskutován názor SSL, že výsledky dohody smluvních stran by měly mít zásadně přednost před direktivním rozhodnutím administrativy. V tomto smyslu je nutno upravit jednací řád a změnu uplatnit v novele zákona 48/97 Sb. Další jednání bylo ve shodě o tom, že podobná situace by se v budoucnosti neměla opakovat. Řešením za všech okolností musí být jednání. Předsednictvo SSL uvítalo úmysl vícepremiéra zahájit permanentní jednání smluvních partnerů již od příštího týdne.

V další diskusi se obě strany soustředily na problematiku strategické povahy.

Byly diskutovány zásady tvorby sítě zdravotnických zařízení. Ve shodě bylo formulováno, že je třeba vycházet z podrobné analýzy současného stavu . Vícepremiér konstatoval, že historickým dědictvím Rakousko-Uherska je nadměrný počet nemocnic a obecná převaha nemocniční péče na péči ambulantní. Při této příležitosti se podrobně probrala představa SSL ZP ČR o účelnosti 4 typů činnosti nemocničních ambulancí plynule navazujících na ambulantní péči (žurnální; ambulantní činnosti bezprostředně před hospitalizací; po hospitalizaci; a vysoce specializované odborné ambulance splňující personální, prostorová a přístrojová kritéria předepsaná t.č. jen pro nestátní ZZ).

Zástupci SSL upozornili na současný vliv faktorů, které vedou v některých případech k nedostatečné vybavenosti ordinací přesto, že snahou odborníků je disponovat řádnou výbavou a poskytovat péči na vysoké odborné úrovni. Hlavními faktory s nežádoucím dopadem jsou nedostatečná úroveň úhrady výkonů daná bodovou hodnotou nižší než 1 Kč a relativně vysokým, regionálně a po odbornostech proměnlivým podílem úvazků nižších, než 1 lékařské místo. Při diskusi o regulacích vyslovil vícepremiér názor, že regulace by měly především "prospívat pojištěncům a zdravotnickým zařízením, které jim slouží". Schůzku považujeme za první z řady.

Podrobnější informace pro členy Rady 22.1., pro segment poskytovatelů ambulantní péče 11.1. na setkání před Dohodovacím řízením.

L.Berka.