Doporučení, jak postupovat v rámci toho, že nám Ústavní soud zrušil povinnost tzv. přeregistrace

Doporučení vydané v rámci rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 27.11.2012

týkající se Zákona o zdravotních službách.

Toto rozhodnutí vydal Ústavní soud 27.11.2012, rozhodnutí je platné od 10.12.2012, kdy vyšlo ve Sbírce zákonů.

Jeho plný text najdete na www.mvcr.cz....legislativa...zákony...10.12.2012 Rozhodnutí ÚS.

Než budete číst dál,  upozorňujeme, že tímto článkem doplňujeme články na webu, které se týkají povinností plynoucích ze zákona o zdravotních službách (pod daty 28.11.,24.9., 3.9., 13.8. a 2.4.2012).  Všechno mimo  to zrušené Ústavním soudem (viz níže) platí nadále, jen většina registrů není zatím spuštěna (budou spuštěny nejspíše až v roce 2014) a některým vyhláškám (např. o technickém a věcném vybavení) musíme vyhovět až do 1.4.2013.

Jednoznačně chceme vyjádřit zadostiučinění, že Ústavní soud nám, lékařům, dal za pravdu po té, co jednání s MZ a poslanci nebyla úspěšná. „Přeregistrace“, registr zdravotnických pracovníků a neúměrné pokuty byly předmětem našich jednání po dobu zhruba 5 let. Proto jsme rádi, že můžeme podat  následující  informace, rozdělit se s Vámi  radost a zároveň Vám pomoci se orientovat v nové situaci.

Protože v rámci stále platných ustanovení zákona o zdravotních službách není situace vůbec jednoduchá, doporučujeme Vám rozhodně přečíst  tento článek až do konce.

Co najdete v tomto článku?

a)     Tři pro nás hlavní body rozhodnutí Ústavního soudu.

b)     Doporučení, jak postupovat včetně výčtu možností.

c)     Přílohy upřesňující jednotlivé možnosti.

Hlavní body rozhodnutí Ústavního soudu, které se nás týkají, jsou:

1)      Zrušení registru zdravotnických pracovníků,

2)      Stanovisko k výši pokut uvedených  v zákoně za přestupky ZZ

3)      Zrušení povinnosti tzv. přeregistrace.

Ad 1)

Jediným registrem lékařů je nadále jen registr, který je veden ČLK (dostupný na jejím webu).

Ad 2) 

ÚS vyhověl stížnosti na neúměrně vysoké pokuty za přestupky, které zákon uvádí..

V rozhodnutí je uvedeno,  že výše pokut je neúměrně vysoká. Ústavní soud kritizuje nejednoznačnost formulací paragrafů, který v některých případech zdravotnickému pracovníkovi ani neumožňuje jednoznačně posoudit, zda je či není jeho postup v souladu se zákonem. Zdůvodnění je sice obsáhlé, nicméně dostanete-li se do problémů, doporučujeme Vám si uvedené rozhodnutí přečíst.  Není třeba znát detaily, můžete zde ale najít  hledat inspiraci pro úspěšné odvolání.

Ad 3)

Byla zrušena povinná přeregistrace zdravotnických zařízení, která již v síti jsou.

Přechodná ustanovení zákona o zdravotních službách v části týkající se dříve „přeregistrace“  soukromých lékařů nově zní:

Osoba, která je oprávněna provozovat nestátní zdravotnické zařízení na základě rozhodnutí o registraci podle dosavadního zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních (dále jen „registrace“), může na základě registrace poskytovat zdravotní služby, které odpovídají druhu a rozsahu zdravotní péče uvedené v registraci; tato osoba se považuje za poskytovatele.

Držitelé registrace podle dosavadních právních předpisů mají právo na vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle tohoto zákona za předpokladu, že doloží náležitosti nutné k udělení registrace podle tohoto zákona.

Registrace pozbývá platnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

 

Co z toho pro nás plyne? Jak dále postupovat právě ve věci „přeregistrace“?

 

Můžeme si vybrat ze tří možností. My sami Vám na základě zhodnocení současné situace doporučujeme vzít zpět svou žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Abyste si ale ušetřili zbytečnou práci a komplikace s úřady, doporučuje Vám k tomu  s užít formu dle přílohy č. 1 níže.

 

A ještě jedno upozornění: Ať si zvolíte kteroukoli možnost, počítejte s tím, že dle stále platných ustanovení zákona o zdravotních službách  musíme všichni vždy vyhovět bodu 4 – viz níže .

 

Možnosti postupu tedy jsou:

 

1.      Kdo si nepožádal o „přeregistraci“ a žádat nechce, žádat si již nemusí. Věnujte pozornost také  bodu 4.

 

2.      Kdo si již požádal, ale nemá zvláštní důvod na své žádosti trvat, může vzít svou žádost zpět s tím, že má nárok na vrácení celé nebo alespoň části správního poplatku 1000,- Kč, pokud tento poplatek při podání žádosti zaplatil. Zpětvzetí žádosti nemá žádnou přesně určenou formu, rozhodně ale doporučujeme užít formu, která je vypsaná v příloze č. 2 tohoto doporučení. Věnujte pozornost také  bodu 4.

 

3.      Kdo si již požádal o „přeregistraci“ a je rozhodnut svou žádost nevzít zpět, musí počítat s tím, že bude ze strany krajských úřadů osloven s tím, aby svou žádost doplnil o všechny přílohy vyjmenované v odstavci 2 §18, zákona o zdravotních službách. Ty jsou vypsané v příloze č. 1 níže.  Věnujte pozornost také  bodu 4.

 

4.      Všichni (ať jsme si vybrali kterýkoli ze tří postupů) musíme dnem 10.12.2012 (resp. od 1.4.2012) dodržet povinnosti hlášení plynoucí ze zákona o zdravotních službách, tj pokud kdykoli od doby, kdy jste dostali Vaší původní registraci nebo oprávnění dle nového zákona došlo či dojde ke změně ve kterémkoli údaji, který byl uveden v žádosti o „přeregistraci“, či přílohách vyjmenovaných v odst 2 §18 (viz příloha č. 1 níže), je naší povinností toto nahlásit nám příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hl. m. Prahy.

           Toto je důvod, proč je žádost v příloze č. 2 – zpětvzetí žádosti - tak komplikovaná.

Na základě výše uvedených možností  se každý z nás může rozhodnout samostatně. Naše doporučení výše uvedené vyplývá z toho, že jsme byli od počátku proti nařízení povinné přeregistrace. Byli jsme proti tomu, abychom platili státu (úřadu) za tento úkon  peníze.  Stát prostřednictvím MZ nám uvedeným zákonem stále přidává povinnosti a výdaje, ale snižuje naše příjmy. Proto si také myslíme, že je vhodné žádat poplatek ve výši 1000 Kč zpět.

 

Zpracovali MUDr. Zorjan Jojko a MUDr. Marie Duřpektová.

 

Příloha č. 1:

 

Přílohy vyjmenované v odstavci 2 §18, zákona o zdravotních službách

 

Je-li žadatel fyzická osoba:

-          doklady o způsobilosti k samostatnému výkonu zdravotnického povolání, má-li tuto způsobilost,

-          doklady o bezúhonnosti,

-          v případě ustanovení odborného zástupce doklady o způsobilosti odborného zástupce k samostatnému výkonu zdravotnického povolání, doklad o bezúhonnosti a prohlášení odborného zástupce,že souhlasí s ustanovením do funkce odborného zástupce a že u něj netrvá žádný z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 a 3 (viz níže příloha č. 3), pro který by nemohl funkci odborného zástupce vykonávat.

-          seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří  vykonávají zdravotnické povolání v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k žadateli, a to v rozsahu požadavků na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.  U lékařů, zubních lékařů a farmaceutů způsobilých k samostatnému  výkonu zdravotnického povolání se v seznamu uvede jméno, popřípadě jména, příjmení, obor, v němž mají způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání a jejich týdenní pracovní doba; u vedoucích zaměstnanců se uvede též jejich pracovní zařazení. U ostatních zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků se v seznamu uvede pouze jejich počet v členění podle odborné způsobilosti.

-          prohlášení, že zdravotnické zařízení je pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno podle tohoto zákona,

-          rozhodnutí o schválení provozního řádu zdravotnického zařízení vydané orgánem ochrany veřejného zdraví a provozní řád,

-          doklad, z něhož vyplývá oprávnění žadatele užívat prostory k poskytování zdravotních služeb,

-          prohlášení, že u žadatele netrvá žádná z překážek pro udělení oprávnění uvedených v § 17 písm. a) až c) a písemný souhlas předběžného insolvenčního správce nebo insolvenčního správce v případě, kdy nevydání tohoto souhlasu by bylo překážkou pro udělení oprávnění uvedenou v § 17 písm. d) nebo e) – viz níže  příloha č. 4,

 

Je-li žadatel právnická osoba (nejčastěji s.r.o.)

-          doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do obchodního nebo obdobného rejstříku nebo pokud zápis ještě nebyl proveden; je-li žadatelem právnická osoba se sídlem mimo území České republiky, předloží se výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o tom, že právnická osoba, popřípadě podnik nebo organizační složka podniku právnické osoby na území České republiky byly zapsány do obchodního rejstříku, pokud zápis již byl proveden; doklad o zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku nebo výpis z těchto rejstříků nesmí být starší 3 měsíců;

-          doklad o bezúhonnosti osob, které jsou statutárním orgánem žadatele nebo jeho členy,

-          v případě ustanovení odborného zástupce doklady o způsobilosti odborného zástupce k samostatnému výkonu zdravotnického povolání, doklad o bezúhonnosti a prohlášení odborného zástupce,že souhlasí s ustanovením do funkce odborného zástupce a že u něj netrvá žádný z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 a 3 (viz níže příloha č. 3), pro který by nemohl funkci odborného zástupce vykonávat.

-          seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří vykonávají zdravotnické povolání v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k žadateli, a to v rozsahu požadavků na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.  U lékařů, zubních lékařů a farmaceutů způsobilých k samostatnému  výkonu zdravotnického povolání se v seznamu uvede jméno, popřípadě jména, příjmení, obor, v němž mají způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání a jejich týdenní pracovní doba; u vedoucích zaměstnanců se uvede též jejich pracovní zařazení. U ostatních zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků se v seznamu uvede pouze jejich počet v členění podle odborné způsobilosti.

-          prohlášení, že zdravotnické zařízení je pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno podle tohoto zákona,

-          rozhodnutí o schválení provozního řádu zdravotnického zařízení vydané orgánem ochrany veřejného zdraví a provozní řád,

-          doklad, z něhož vyplývá oprávnění žadatele užívat prostory k poskytování zdravotních služeb,

-          prohlášení, že u žadatele netrvá žádná z překážek pro udělení oprávnění uvedených v § 17 písm. b) a c) a písemný souhlas předběžného insolvenčního správce nebo insolvenčního správce v případě, kdy nevydání tohoto souhlasu by bylo překážkou pro udělení oprávnění uvedenou v § 17 písm. d) nebo e) – viz níže příloha č. 4.

 

 

Příloha č. 2:

 

Zpětvzetí žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb

(černé texty jsou jednotlivé body, modré jen poučeními)

 

Poskytovatel…………………………………………………………………………………………..

(plná identifikace poskytovatele, tj. jméno nebo název ZZ, adresa sídla i adresa místa poskytování zdravotních služeb, IČO, telefonické i e.mailové spojení)

 

Zastoupený………………………………………………………………………………………….

(u fyzických osob jméno provozovatele, u právnických osob jméno, státní občanství, datum a místo narození  a adresu trvalého bydliště jednatelů),

 

Odborně zastoupený…………………………………………………………………………………

(jsou-li odborní zástupci, pak zde musí být uvedeno jméno, státní občanství, datum a místo narození  a adresu trvalého bydliště těchto odborných zástupců)

 

Poskytující specialisovanou ambulantní péči, a to péči preventivní, diagnostickou, léčebnou a dispenzární, ve smluvním vztahu s těmito zdravotními pojišťovnami…………………………….

(zde je nutné uvést výčet všech Vašich smluvních ZP).

 

S místně příslušným finančním úřadem……………………(jeho adresu)

a správou sociálního zabezpečení…………………………(její adresu)

 

Na základě rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 27.11.2012 ve věci přeregistrace ZZ beru tímto zpět svou žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb doručenou Vašemu úřadu dne…………2012.

 

Pokud jste zaplatili správní poplatek 1000,- Kč, pak uveďte ještě:

Zároveň žádám o vrácení správního poplatku 1000,- Kč, který jsem zaplatil při podání výše specifikované žádosti. Poplatek, prosím, poukažte na můj účet……………………………

 

Současně prohlašuji, že hodlám i nadále poskytovat zdravotní služby v nezměněném rozsahu. Proto předpokládám, že veškeré mé písemnosti uložené u Vás jsou v pořádku a plně v souladu s platnými právními předpisy.  

 

 

Datum……………………….        Podpis…………………………………………………….

 

 

Příloha č. 3 – obsah odst. 1 a 3 §14:

 

Odstavec 1:

Odborný zástupce odborně řídí poskytování zdravotních služeb. Odborným zástupcem může být

ustanovena fyzická osoba, která je

a)     způsobilá k samostatnému výkonu zdravotnického povolání podle § 12 a je členem České lékařské komory, České stomatologické komory nebo České lékárnické komory (dále jen „komora“), jestliže členství v komoře je podmínkou pro výkon tohoto povolání,

b)     plně způsobilá k právním úkonům,

c)     bezúhonná,

d)     držitelem povolení k pobytu na území České republiky, pokud má povinnost takové povolení mít.

Odborným zástupcem nemůže být ustanovena fyzická osoba, u níž trvá některá z překážek pro udělení oprávnění uvedených v § 17.

 

Odstavec 3:

Odborný zástupce musí vykonávat svou funkci v rozsahu nezbytném pro řádné odborné řízení poskytovaných zdravotních služeb. Stejná osoba nemůže vykonávat funkci odborného zástupce pro více než2 poskytovatele.

 

 

Příloha č. 4 – obsah § 17:

Překážky udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb nelze udělit

a)     fyzické osobě, které byl uložen soudem nebo správním orgánem zákaz činnosti spočívající v poskytování zdravotních služeb, a to po dobu trvání tohoto zákazu,

b)     fyzické nebo právnické osobě, které bylo odňato oprávnění podle § 24 odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. a), b), c) nebo d) nebo odst. 4 písm. a), b), c), d) nebo e), a to po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí oprávnění – viz níže příloha č. 5,

c)     fyzické nebo právnické osobě po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů,

d)     fyzické nebo právnické osobě, jestliže soud v insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření, jímž tuto osobu, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se v tomto řízení řeší, omezil v nakládání s majetkovou podstatou a předběžný insolvenční správce nedal k úkonům této osoby souvisejícím se vznikem oprávnění písemný souhlas, nebo

e)     fyzické nebo právnické osobě v průběhu insolvenčního řízení, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, a insolvenční správce nedal k úkonům této osoby souvisejícím se vznikem oprávnění písemný souhlas.

 

 

Příloha č. 5 – soupis provinění, která byla důvodem k odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb v odst. b) § 17:

 

Poskytovatel

-          není pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb,

-          závažným způsobem nebo opakovaně porušil povinnost stanovenou pro poskytování zdravotních služeb tímto zákonem nebo jiným právním předpisem,

-          nesplnil povinnost odstranit zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě,

-          nevede zdravotnickou dokumentaci nebo ji vede v rozporu s tímto zákonem nebo jiným právním předpisem, nebo

-          neplní povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

-          poskytoval zdravotní služby pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

-          opakovaně poskytoval zdravotní služby prostřednictvím osoby, která byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, a neučinil nápravná opatření,

-          poskytoval zdravotní služby prostřednictvím osoby, která není způsobilá k výkonu zdravotnického povolání podle jiného právního předpisu,

-          závažným způsobem nebo opakovaně porušil povinnosti vyplývající pro něj ze zákona o veřejném zdravotním pojištění,

-          opakovaně požadoval od pacientů úhradu za zdravotní služby v rozporu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění.