Doporučení a výzva Rady SAS k současné situaci v otázce regulačních poplatků.

 

logo-SASSdružení Ambulantních Specialistů České republiky, o. s.

pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906

člen E.A.N.A. – Europäische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen Ärzte

registrace u MV ČR VSC/1-7553/91-R

Kontaktní adresa: Informační centrum – 190 00 PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382 IČO: 48135941 čís. účtu: 280454399/0800

E-mail: sasp@sasp.cz; kontakt@sasp.cz; http://www.sasp.cz

Doporučení a výzva Rady

Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (dále také jen SAS)

k současnému vývoji v otázce regulačních poplatků.

Přijato dne 1.2.2009.

 

 

I. Rada SAS konstatuje, že registruje:

 

-          aktivity Krajských úřadů v tom smyslu, že různým způsobem refundují svým zdravotnickým zařízením nevybírání od pacientů všech nebo většiny regulačních poplatků, čímž vytvářejí nerovnost mezi zdravotnickými zařízeními v přístupu k finančním prostředkům a nerovnost pacientů ve finanční dostupnosti ke zdravotní péči a to vyloženě a jen v závislosti na tom, kdo je vlastníkem příslušného zdravotnického zařízení bez ohledu na jakékoli jiné hledisko.

 

-          zdravotní pojišťovny, jež dle zákona 48/97 Sb. mají hlídat důslednost ve vybírání regulačních poplatků a postihovat eventuelní postihovat, do této chvíle nepodnikly žádné účinné kroky, které by vedly k narovnání postavení soukromých zdravotnických zařízení vůči krajským.

 

-          nečinnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ačkoli je jistě nesporné, že refundace regulačních poplatků krajskými úřady jen svým zdravotnickým zařízením ze společných  peněz všech občanů žijících na jeho území, vytváří nejen nerovnost zdravotnických zařízení, ale i nerovnost občanů v přístupu ke zdravotní péči. Podle názoru Rady SAS jde o porušování hospodářské soutěže v pravém slova smyslu bez ohledu na to, jak to je v zákonech ČR definováno.

 

-          nečinnost všech příslušných státních orgánů včetně Ministerstva zdravotnictví a financí. Místo toho, aby zajišťovaly rovnost všech osob v ČR vůči zákonu a dodržování zákona, aby hlídaly správnost využívání veřejných finančních prostředků krajskými orgány, omezují své zjevné aktivity jen na nic neřešící komentáře v mediích.

 

II. Rada SAS vydává toto doporučení ambulantním specialistům – členům SAS:

 

Vzhledem k tomu, že jsme všichni soukromí podnikatelé a jako takoví každý sám za sebe neseme odpovědnost za to, jakým způsobem provozujeme svou ambulanci, doporučujeme se zachovat následovně:

 

  1. Máte-li dostatek pacientů a poloha Vaší ambulance je ve větší vzdálenosti od krajských zařízení, nadále vybírejte regulační poplatky přesně tak, jak nařizuje zákon 48/97 Sb.

 

  1. Máte-li zatím dostatek pacientů, ale poloha Vaší ambulance je taková, že se obáváte odlivu pacientů do krajských zdravotnických zařízení, zkuste vymyslet pro své pacienty nějakou kompenzaci (objednávkový systém, příjemné prostředí v čekárně apod.), která je udrží u Vás, takže nebudou motivováni odcházet do potencionálně přeplněných krajských ambulancí. Hlavním faktorem by ovšem měla být vynikající kvalita Vaší péče.

 

  1. Registrujete-li, že přesto hrozí aktuální nebezpečí přesunu Vašich pacientů do blízkého krajského zařízení, nebo jestliže již máte jasně vypočítané, že Vám pacienti ubývají v důsledku toho, že raději jdou někam, kde nemusí poplatky platit, postupujte i Vy v duchu doporučení Grémia majitelů lékáren ze čtvrtka 29.1.2009. Slibujeme Vám, že pokud byste se kvůli takovéto jasně sebezáchovné akci dostali do jakýchkoli potíží, budeme Vás (jste-li členem SASu) bránit všemi dostupnými prostředky.

 

 

III. Rada SAS současně vyzývá:

 

A) krajské samosprávy, aby se zřekly nevybírání regulačních poplatků v krajských zdravotnických zařízeních, neboť tím se jen dále prohlubuje již existující nerovnost přístupu zdravotnických zařízení k veřejným finančním prostředkům a nerovnost pacientů ve finanční dostupnosti ke zdravotní péči, přičemž jsou takto spotřebovány společné finanční prostředky všech občanů krajů určené původně ke zcela jinému účelu.

 

B) všechny příslušné nejen státní orgány a organizace včetně Parlamentu, Ministerstev zdravotnictví a financí, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zdravotní pojišťovny , aby:

 

-          přestaly tolerovat nerovnost jednotlivých zdravotnických zařízení před zákonem.

 

-          místo nic neřešících komentářů v médiích provedly účinné kroky, které budou ve svém důsledku znamenat opravdovou rovnoprávnost soukromých zdravotnických subjektů vůči všem ostatním a zabrání iniciaci koncentrace zdravotní péče do velkých krajských zdravotnických zařízení se všemi negativními důsledky, které známe z minulosti.

 

-          okamžitě zajistily všem dotčeným zdravotnickým zařízení plnohodnotnou kompensaci, pokud svým rozhodnutím (např. zrušením části poplatků) připustí jakýkoli výpadek příjmů zdravotnických zařízení.

 

-          Provedly takové změny v zákonech, aby nebylo možné evidentní porušování hospodářské soutěže skrýt pod jinou definici jen pro to, že se jej dopustí jiný, než soukromý subjekt, a tím do budoucna zajistili opravdovou rovnost soukromého sektoru vůči městským, krajským a státním institucím, organizacím a společnostem.

 

IV. Rada SAS opakovaně vyhlašuje, že bude monitorovat všechny eventuelní vzniklé ztráty, které pak bude požadovat po státu soudní cestou. V případě neúspěchu je připravena se obrátit na soud evropský.

 

Rada SAS