Doplnění informace k DPH ve zdravotnictví, k článku z 11.4.2012

DPH a zdravotnictví – upřesnění od daňového poradce.

 

 

Pro poskytovatele zdravotních služeb, fyzickou nebo právnickou osobu, je nejdůležitějším ukazatelem pro povinnost registrace k DPH výše jeho obratu. Obratem se dle § 6 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, rozumí souhrn úplat bez daně,  které poskytovateli zdravotních služeb náleží za uskutečněná plnění, tj. za poskytnutí služby, resp. za dodání zboží. Do obratu se nezahrnují všechna uskutečněná plnění, ale pouze zdanitelná plnění (tj. ta plnění, která nejsou od DPH osvobozena) a dále některá plnění, která jsou od DPH osvobozena (např. nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor). Poskytování zdravotních služeb a dodání zdravotního zboží, které jsou osvobozeny od DPH podle § 58 zákona o DPH, se do obratu nezahrnuje. Ze zdravotních služeb jsou tedy do obratu zahrnuty pouze ty služby, které nejsou od DPH osvobozené.  Totéž platí pro dodání zdravotního zboží.
Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku. Dlouhodobým majetkem se ve smyslu § 3 odst. 3 písm. d) zákona o DPH rozumí obchodní majetek,  který je hmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů, odpisovaným nehmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů nebo pozemkem, který je dlouhodobým hmotným majetkem podle právních předpisů upravujících účetnictví.
 

Obrat  se počítá za posledních 12 kalendářních měsíců, tedy ne za minulý kalendářní rok. Povinnost k registraci k DPH nevznikne, pokud obrat nepřesáhne částku 1 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Od roku 2015 lze předpokládat snížení uvedené částky na 750 000 Kč.


Upozorňuji na skutečnost, že povinnost registrace k DPH může v některých případech vzniknout i nezávisle na výši obratu (např. lékaři je poskytnuta služba podnikatelským subjektem se sídlem v zahraničí aj.).

V Brně dne 9. 5. 2012
Zpracoval: Ing. Zdeněk Laudát
daňový poradce, evidenční číslo 1744