Dopis SSL předsedovi vlády

Dopis SSL předsedovi vlády


Vážený pan

Ing. Miloš Z e m a n
předseda vlády ČR

Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 P r a h a 1 V Praze,

3. ledna 2000

Vážený pane předsedo vlády,

22. prosince 1999 rozhodla česká vláda již po několikáté o výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně specializované ambulantní zdra-votní péče poskytované v ambulantních zdravotnických zařízeních. Historicky poprvé však vláda rozhodovala v situaci, kdy poskytovatelé všech skupin zdravotní péče dospěli se všemi zdravotními pojišťovnami k dohodě - s jedinou vyjímkou skupiny nemocnic, které pokračovaly v trendu kategorických požadavků na povyšování rozpočtu bez ohle-du na celospolečenskou situaci a finanční situaci pojišťoven. Dohoda uvedených smluv-ních stran realisticky akceptovala nutnost nulového nárůstu, neohrožovala finanční rov-nováhu zdravotních pojišťoven, umožňovala i přijatelnou rezervu a nebyla v rozporu ani s právními předpisy ani s veřejným zájmem. Dohodnuvší se poskytovatelé plně chá-pali i stanovisko zdravotních pojišťoven v nedohodě se skupinou nemocnic. Argumenta-ce ministerstva zdravotnictví v předkládací zprávě proto neodpovídá skutečnosti.

Podle shodného stanoviska všech zdravotních pojišťoven ČR, které respektuje zkušenosti s financováním zdravotních služeb jinde v Evropě a které bylo předneseno ve zdravotním výboru Poslanecké sněmovny, je hlavním strategickým záměrem přesun maximálně možného objemu zdravotní péče z lůžkových do ambulantních zdravotnic-kých zařízení. Vládní rozhodnutí a jeho důsledky jsou s tímto záměrem v rozporu. Ko-nečné důsledky směřují i proti zájmům pojištěnců. Navozuje to otázku, zda nejde o krátkozraký ústupek stále se stupňujícím požadavkům pronemocniční lobby. Takové kroky neprospívají už relativně dobře funkčnímu systému veřejného zdravotního pojiš-tění.

Protestujeme proti tomuto rozhodnutí vlády. Žádáme nové zhodnocení podkladů, které k němu vedly a žádáme financování zdravotní péče v prvním pololetí roku 2000 podle původních dohod skupin zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami.

V úctě

Z pověření Rady Sdružení smluvních lékařů zdravotních pojišťoven ČR

MUDr. Pavel Tautermann předseda SSL ZP ČR