Dopis předsedy SAS hejtmanovi královéhradeckého kraje.....

logo-SASSdružení Ambulantních Specialistů České republiky, o. s.

pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906

člen E.A.N.A. – Europäische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen Ärzte

registrace u MV ČR VSC/1-7553/91-R

Kontaktní adresa: Informační centrum – 190 00  PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382     IČO: 48135941     čís. účtu: 280454399/0800

E-mail: sasp@sasp.cz;    kontakt@sasp.cz;   http://www.sasp.cz

K rukám:

Bc. Lubomíra France, hejtmana,

Jany Třešňákové, radní pro oblast zdravotnictví,

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Regiocentrum Nový pivovar

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

 

posta@kr-kralovehradecky.cz,

franc@kr-kralovehradecky.cz,

tresnakova@kr-kralovehradecky.cz.

 

                                                                                         V Praze 16.2..2013

 

Věc: Žádost o nápravu postupu odboru zdravotnictví vůči soukromým zdravotnickým zařízením, která v souladu s příslušným rozhodnutím Ústavního soudu žádají o zpětvzetí své žádosti o tzv. přeregistraci.

 

     Vážený pane hejtmane,

     Vážená paní radní pro oblast  zdravotnictví,

 

     dovolte mi, abych Vás touto cestou požádal o sjednání nápravy v postupu Vám podřízených úředníků odboru zdravotnictví.

     Jistě jste informováni o tom, že Ústavní soud v prosinci 2012 zrušil v zákoně o zdravotních službách nestátním zdravotnickým zařízením povinnost tzv. přeregistrace, tj. že tato zdravotnická zařízení jsou i bez ní nadále plnohodnotnými subjekty ve smyslu výše zmíněného zákona.

 

     Na základě rozhodnutí Ústavního soudu   je t.č. běžnou praxí v celé ČR, že dotčená zdravotnická zařízení berou své žádosti o přeregistraci zpět, čemuž všechny krajské úřady i Magistrát hl. m. Prahy bez problémů vyhovují včetně vrácení správního poplatku, pokud byl při podání žádosti zaplacen.

 

     K našemu velkému překvapení jsme se dověděli, že úřednice odboru zdravotnictví Vašeho krajského úřadu (dále také jen KÚ) údajně přesvědčují žadatele o zpětvzetí této žádosti o tom, aby to nedělali s tím, že pokud zpětvzetí přesto provedou, vystavují prý riziku kontrol ze strany Vašeho KÚ a vysokých pokut daných jim automaticky  v případě zjištění jakýchkoli nedostatků (resp. chybění dokladů těchto zařízení v evidenci KÚ) bez předchozího varování. Údajně jim prý je říkáno, že jim hrozí i potíže s další  navázáním smluv se zdravotními pojišťovnami po roce 2015. Zdravotnickým zařízením je prý doporučováno, aby  přeregistraci  nechala doběhnout, neboť tím způsobem si prý zajistí, že KÚ bez rizika pokut pro ně překontrolují jejich dokumentaci a jen je v případě potřeby vyzvou k doplnění.

 

     Vážený pane hejtmane, vážená paní radní, jistě se mnou budete souhlasit, že takovýto postup je přinejmenším nestandartní a že by bylo vhodné jej změnit. Jistě se mnou souhlasíte, že byla-li zrušena Ústavním soudem povinnost přeregistrace, je třeba i bez ní na všechna soukromá zdravotnická zařízení pohlížet jako na subjekty oprávněné poskytovat zdravotní služby dle zákona o zdravotních službách a že není nutné automaticky  všechny takto  administrativně obtěžovat s pomocí vlastně vyhrožování vycházejícího nejspíše z nejistoty úředníků Vašeho KÚ o úplnosti jejich vlastní dokumentace, na což zdravotnická zařízení nemají žádný vliv. V době, kdy se registrovala u dříve okresních a dnes Vašeho krajského úřadu, jistě všechny dokumenty řádně odevzdala a v případě jakéhokoli avíza z Vaší strany vždy jistě spolupracovala a  budou jistě i nadále  spolupracovat na jejím eventuálním doplnění, a to bez potřeby  vyhrožování pokutou, či přímo jejího udělení.  

 

    Vážený pane hejtmane, vážená paní radní, věřím, že i Vy tento postup považujete za nesprávný a že sjednáte v co nejkratším čase nápravu tak,  aby i soukromá zdravotnická zařízení i ve Vašem kraji neměla důvod ke zbytečným existenčním obavám a mohla v klidu poskytovat zdravotní služby.

 

     Předem Vám za to velice děkuji.

 

      S úctou

 

      MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s.

     

 

 

 

Na vědomí.

1)     MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory,

2)     MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory,

3)     MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů,

4)     MUDr. Pavel Neugebauer, předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost,

5)     MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů.