Dopis MUDr. Chlebovského - schůze SACH

Dopis MUDr. Chlebovského - schůze SACH.


Vážení kolegové,
Dne 18. 3. 2000 bylo na výroční členské schůzi České chirurgické společnosti J. E. Purkyně ustanoveno Občanské sdružení pod názvem Sdružení privátních ambulantních chirurgů České republiky. Takto se na půdě společnosti výsostně odborné ustanovilo sdružení s ekonomickými zájmy, což je v naprostém rozporu s obsahem činnosti ČCHS JEP, jak ostatně bylo i na bezprostředně proběhlé schůzi ČCHS jejím předsedou Prof. MUDr. Milošem Hájkem DrSc., opakovaně deklarováno. Vznik tohoto sdružení inicioval MUDr. Knajfl - člen Rady Sdružení Smluvních lékařů Zdravotních pojišťoven České republiky (SSL ZP ČR dále jen SSL). Jako hlavní důvod vzniku nového sdružení byla uvedena nečinnost, malá radikalita a paternalismus SSL otupující ráznost požadavků ambulantních chirurgů. O "nečinnosti" SSL je možno se přesvědčit na internetové stránce SSL ( www.ssl.cz ), kde je podrobný výčet aktivity tohoto sdružení, je možno se informovat v centru SSL a samozřejmě je také možno a je zároveň velmi žádoucí, aby členové sdružení přicházeli s návrhy, jak který obecný či konkrétní problém řešit. Dále byla obviněna Rada SSL , zde bylo auditoriu předloženo k uvěření, že psychiatři a kardiologové - členové Rady se starají pouze o své úzké skupinové zájmy, že psychiatr není schopen pochopit rozdílnou materiálovou náročnost jednotlivých specializací a že si kardiologové zařídili "trojnásobně vyšší příjmy", než mají chirurgové. Podařilo se dokonce najít i viníka oněch nešťastných 92% - totiž SSL a MUDr. Příbaně. MUDr. Příbaň se v úvodu schůze snažil o ozřejmení o jakou, nebo čí schůzi se vlastně jedná. Nebylo mu přáno sluchu. Dále bych se pozastavil u pozvánky - je dodatečně dotištěna na reversu pozvánky ČCHS JEP na den 18. 3. 2000. O této její dosti neobvyklé úpravě byl předseda ČCHS informován až ex post - tedy po dotištění a rozeslání, takto upravené pozvánky byly rozeslány pouze ambulantních chirurgům. Jako stěžejní bod jednání je na takto dotištěném reversu deklarováno obnovení SACH (Sdružení ambulantních chirurgů ČR). MUDr. Příbaň jako jeho řádný předseda byl požádán o věc nemožnou, totiž "aby předal SACH přítomnému shromáždění" MUDr. Příbaň není vlastníkem SACHu, je pouze jeho zvoleným předsedou. Má-li být jakkoliv s tím sdružením nakládáno, musí se tak dít v souhlasu s jeho stanovami schválenými Ministerstvem vnitra. Z toho plyne, že jeho předseda, i kdyby nakrásně chtěl, nemůže v žádném případě bez rozhodnutí 3/4 většiny členů sjezdu se SACHem cokoliv činit, aniž by porušil jeho stanovy. Zdá se, že toto mnozí přítomní neví. Já jsem se snažil předestřít sice pesimistickou, ale dle mého velmi pravděpodobnou variantu vývoje ambulantní chirurgie pokud bude vedena "s daleko větším tlakem", zkrátka jsem vyslovil obavu z vyloučení soukromé ambulantní chirurgie ze systému veřejného zdravotního pojištění. To z důvodu roztříštěnosti sil a radikalismu v postupech a požadavcích. Tato cesta reálně hrozí hromadným vypovězením smluv VZP a ostatními ZP s chirurgickými ambulancemi. Řešení deficitu takto vzniklého objemu potřebné zdravotní péče je již prakticky vyřešeno, dle předsedy Asociace nemocnic jsou nemocnice ochotny převzít zpět VEŠKEROU SPECIALIZOVANOU AMBULANTNÍ PÉČI zpět pod křídla svých ústavů. Na této schůzi jsem se znovu, nyní před větším auditoriem než je Rada SSL, zeptal MUDr. Knajfla, zda eventuelně má informace o odchodu ambulantních chirurgů ze SSL a byl jsem jen opětovně ubezpečen, že tomu tak není. K tomu tedy další otázka, tentokrát však všem členům SSL, kteří dočetli až sem. Myslíte si, že ustanovení paralelní organizace, která deklaruje ve svých stanovách cíle velmi podobné cílům SSL takovou snahou není? Není to opravdu aktivita, která má za cíl naše sdružení oslabit a rozvrátit ? Zde je nutno se tázat dále - komu by to bylo ku prospěchu. Dle posledních výsledků jednání s VZP a MZd se zdá, že tyto dvě instituce takovýto zájem nemají. Berou nás jako partnera v jednání a máme konkrétní výsledky. Zbývá otázka vedení ČLK, eventuelně osobní zájem jednotlivce. Současnému vedení ČLK by zřejmě rozvrat SSL vyhovoval, to lze dokladovat nezájmem o jednání s námi a publikováním jednoznačně lživých informací o aktivitách SSL například viz Novinky na WWW stránkách ČLK. Tam je k disposici dopis presidenta Ratha v reakci na odstoupení Dr. Wonkeho v němž je m.j. uvedena informace o tom, že 92% na nynější pololetí je v souhlase s požadavky SSL. K osobním zájmům jednotlivce bych si dovolil předestřít myšlenku, že může tato aktivita být výsledkem nenaplněné touhy po vůdčím postavení - jakémkoliv vůdčím postavení. To rovněž za jakoukoliv cenu, tedy i za cenu ohrožení existence svých kolegů. Prosím, zamyslete se a zkuste s klidnou hlavou, bez emocí probrat cestu ambulantních chirurgů v posledních letech. Kdo se deklaroval jako jejich mluvčí a jakých úspěchů dosáhl, je zrovna tak členem SSL, je možno mu vyčíst oněch 92% a hromadu dalších neúspěchů a přece ukazuje prstem na jiné. Že všechno bylo v rozhodování o běžícím pololetí jinak, že výsledky jednání byly anulovány na základě zřejmě záměrné nedohody s nemocnicemi, jaksi rádi a rychle zapomínáme. Proč zapomínáme? Jednoduše proto, že konečně máme někoho, kdo nabízí to pravé a jedině správné řešení - rychlost a radikalitu, dokonce odhaleni i viníci předešlých neúspěchů. Zdá se, že toto řešení nemá chybu, já jsem však přesvědčen, že to je cesta k likvidaci našich praxí. Jedinou, reálnou naději skýtající cestou je věcné, kontinuální jednání. Jsme-li a chceme-li být součástí systému veřejného zdravotního pojištění, musíme si uvědomit, že tento systém je spravován prostřednictvím legislativy a tuto produkují zákonodárné sbory, které byly zvoleny ve svobodných volbách.Tento fakt není možno jakýmkoliv radikalismem změnit,takto lze pouze tvrdě narazit. Dnes , kdy je mnoho věcí úspěšně rozjednáno, kdy je nám konečně dopřáváno sluchu tam , kde to dříve nebylo zvykem, považuji počin MUDr. Knajfla za nešťastný a kontraproduktivní.


V Mikulůvce 19. 3. 2000 Chlebovský