MEZIOBOROVÝ KONGRES SAS, KC HOTELU GALANT, MIKULOV, 24. až 25.5.2024

Vlastní zdraví - základní předpoklad pro stabilitu a fungování praxe.

Tímto vás zveme na jeho další ročník. 

Naše pozvánka/files/files_editor_uploads/pozvanka_mikulov_2024.pdf

Chcete znát program kongresu a další informace k němu? Klikněte zde níže na "Více informací"


Více informací

Dopis generálnímu řediteli a správní radě OZP

Sdružení Ambulantních Specialistů České republiky

(dříve Sdružení smluvních lékařů ČR)

pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906

190 00 Praha 9 – Vysočany, Pod pekárnami 243/6

Kontaktní adresa: Informační centrum – 190 00  PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382     IČO: 48135941     čís. účtu: 280454399/0800

E-mail: sslzpcr@mbox.vol.cz;    kontakt@ssl.cz;   http://www.sasp.cz

 

 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.

(dále takém jen OZP)

 

K rukám:  Ing. Ladislava Friedricha, CSc., generálního ředitele a členů Správní rady OZP.

Na vědomí: Doc. MUDr. Leoši Hegerovi, CSc., ministru zdravotnictví a  Ing. Petru Noskovi, náměstku ministra zdravotnictví  pro zdravotní pojištění.

 

                                                                                 V Praze 21.2.2011

 

Věc: Protest rady Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (dále takém jen SAS) proti přístupu OZP k úhradám v segmentu ambulantních specialistů (dále také jen AS) v roce 2011, žádost o korekci postupu.

 

     Vážení,

 

     dáváme Vám tímto na vědomí náš důrazný protest proti obsahu úhradových dodatků pro rok 2011 rozesílaných OZP zdravotnickým zařízením AS  a způsobu, jakým je toto činěno včetně argumentace, proč OZP nabízí výhradně a jen „jiné dohody“ aniž by o tom zdravotnická zařízení jakkoli v nich nebo v průvodním dopise informovala, přičemž pokud k dnešnímu dni nějak odpovídala na odmítnutí této „jiné dohody“, tak vždy jen  odmítavě, ačkoli z dikce § 17, odst. 6) zákona 48/97 Sb. a § 15 vyhlášky MZ 396/10 Sb. jasně plyne, že „jinou dohodu“ nelze  zdravotnickým zařízením ani vnucovat, ani podstrkovat, ale že je třeba se s ním na ni dohodnout, což má být jistě činěno při  jeho plné informovanosti o tom, co podepisuje se zachovaným plným právem na dodatek dle přílohy č. 3 úhradové vyhlášky.

 

     OZP nabízí zdravotnickým zařízením v segmentu AS více typů dodatků, všechny mají ale proti obsahu přílohy č. 3 úhradové vyhlášky MZ stejné rozdíly:
 

1)     Obsahují tvrdší způsob regulací resp. úhrad za předpis ZÚMu a ZÚLPu – OZP nabízí limit 100% proti příslušnému pololetí roku 2009 a vše nad limit je stavěno mimo úhradu, zatímco příloha č. 3 dává limit 105%, výše regulační srážky z částky nad limit je 40% při omezení 15% (celkově, s ostatními regulovanými položkami)  z obratu zdravotnického zařízení u zdravotní pojišťovny, s možností medicínského vysvětlení důvodů překročení limitů.

 

2)     Dávají OZP možnost dodatečného krácení úhrad na základě projednání (nikoli však s požadavkem odsouhlasení) se zástupci poskytovatelů, což úhradová vyhláška v části pro segment AS neobsahuje vůbec.

 

3)     Dávají OZP  možnost namátkových kontrol kvality bez předchozího ohlášení bez toho, že by někde v dodatku bylo napsáno, co si pod pojmem kvalita OZP představuje a jakou výhodu pro zdravotnická zařízení bude mít vyhovění těmto kriteriím kvality. Toto ustanovení úhradová vyhláška ani její přílohy také nikde neobsahují

 

     Jak z výše vypsaného jasně plyne, je „jiná dohoda“

-          ve všech rozdílech proti příloze č. 3 vyhlášky 396/2010 Sb. pro zdravotnická zařízení jen horší, proti jakýmkoli znevýhodněním zdravotnických zařízení neobsahuje žádné kompenzace

-          zasílána zdravotnickým zařízením bez toho, že by tato byla jakkoli upozorňována na to, že jde vlastně o „jinou dohodu“, přičemž její text je psán tak drobným písmem, že mnozí lékaři si nám stěžují, že se v této smlouvě  velmi obtížně orientují.

 

Rada SAS tedy vedení OZP včetně Správní rady žádá, aby :

-          bylo s okamžitou platností a i do budoucna upuštěno od výše popsané praxe,

-          všem zdravotnickým zařízením, která odmítnou podpis „jiné dohody“ bylo bezodkladně vyhověno  a dostala cenové dodatky zcela v dikci přílohy č. 3 vyhlášky MZ 396/2010 Sb. - u těch, která nevykazují ZÚM a ZÚLP toho lze dosáhnout jednoduchým škrtnutím (s parafou) odstavců obsahující text výše popsaný v bodech 2) a 3) – ve verzi A-LIM jsou to odstavce II/7 a II/8,

-          zdravotnická zařízení, která již dodatek podepsala a zaslala zpět na OZP, byla písemně upozorněna na to, že šlo o „jinou dohodu“ a aby jim byla nabídnuta možnost od této dohody  odstoupit a  podepsat dodatek v dikci přílohy č. 3, úhradové vyhlášky MZ pro  rok 2011,

-          OZP v příštích letech stejně, jako to činí skoro všechny ostatní zdravotní pojišťovny a jak to sama OZP činí vůči některým jiným segmentům péče dopředu ještě před rozesíláním úhradových dodatků jednotlivým zdravotnickým zařízením obecnou podobu textu buď zveřejnila na své webové stránce nebo zaslala vedení SAS k posouzení s následným projednáním, přičemž zdravotnickým zařízením by byly nabídnuty jen v tomto jednání schválené verze.

-          OZP do budoucna vždy, bude-li trvat na tom, že je třeba nabídnout zdravotnickým zařízením také „jinou dohodu“, těmto paralelně zasílala i podobu dle příslušné striktně kopírující příslušnou přílohu úhradové vyhlášky, čímž jim umožní skutečně svobodný výběr.

-          OZP napříště rozesílala dodatky s minimální velikostí písma „12“ v typu „Arial“.

 

Předem děkujeme za kladné brzké vyřízení našich výše vyjmenovaných požadavků

 

Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko, předseda,

Radou SAS schváleno 20.2.2011.