Co je a čemu se věnuje Sdružení smluvních lékařů České republiky (SSL)

Co je a čemu se věnuje Sdružení smluvních lékařů České republiky (SSL)

"SSL je nezávislá, zájmová, samosprávná a dobrovolná organizace lékařů a vysokoškoláků-nelékařů pracujících ve zdravotnictví, která své individuální členy sdružuje bez ohledu na jejich odbornost v jejich společném i individuálním zájmu, vyplývajícím ze vztahu mezi nimi a všemi nositeli veřejnoprávního i komerčního pojištění a dalšími smluvními i jinými partnery." (Stanovy SSL)

Cílem SSL je prosazovat a obhajovat zájmy svých členů při vytváření optimálních podmínek k výkonu povolání ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami.

SSL považuje za základní předpoklad ke zlepšení podmínek k výkonu povolání vytvoření prostředí právní jistoty, kdy vztah mezi smluvními zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami bude tvořen a udržován na základě rovnoprávného postavení smluvních stran, podle předem dohodnutých, oboustranně výhodných kritérií.

SSL usiluje v průběhu dohodovacích řízení o vytvoření pravidel, podle kterých úhrada zdravotní péče smluvními zdravotnickými zařízeními se bude dít podle sazebníku upravovaného v souvislosti s pohybem cen vstupů do zdravotnických služeb. Výše této úhrady přitom musí být na úrovni, která vedle plného pokrytí nákladů na potřebné personální, prostorové a přístrojové zajištění odborné činnosti bude postačovat i na ohodnocení práce lékaře v relacích odpovídajících profesím porovnatelného společenského významu.

Za hlavní prostředky k dosažení cíle považuje SSL součinnost s ostatními profesními sdruženími poskytovatelů zdravotní péče, jednání se všemi smluvními partnery i s kompetentními orgány státní správy. Při řešení problematiky kvality poskytované péče a problematiky stavovské povahy předpokládá SSL úzkou spolupráci s Českou lékařskou komorou.

Zdravotní péče poskytovaná ambulantními specialisty představuje spolu s komplexem péče poskytované praktickými lékaři páteř systému zdravotní péče. Rozvoj diagnostického a léčebného potenciálu zdravotnických zařízení poskytujících ambulantní zdravotní péči má rozhodující význam pro efektivní a hospodárnou funkci celého systému péče o zdraví obyvatelstva. Řádná funkce a cílevědomý rozvoj této části systému zdravotní péče představuje účinný filtr a mnohdy i jedinou alternativu k mnohem dražší a do života nemocných podstatně více zasahující nemocniční péči. Přesun maximálně možného spektra i objemu zdravotní péče z nemocnic do náležitě vybavených ordinací ambulantních specialistů, které úzce spolupracují s praktickými lékaři plně odpovídá moderní koncepci účelné a hospodárné organizace zdravotnických služeb.

Finanční prostředky vyčleněné pro úhradu výkonů provedených v rámci ambulantní specializované péče nejsou platem lékařů, jak je mnohdy chybně sdělováno laické veřejnosti i zdravotnickým pracovníkům pracujícím v zaměstnaneckém poměru ve státem zřizovaných zdravotnických zařízeních. Úhrada provedených nasmlouvaných výkonů představuje nezastupitelný a většinou jediný zdroj pro pokrytí všech výdajů na prostorovou, přístrojovou i personální výbavu těchto pracovišť, včetně pořízení, údržby a obnovy investičních prostředků. Nedostatečná úroveň úhrady spolu s právně nejistým prostředím je příčinou zásadních problémů s financováním řady ordinací především přístrojově a materiálově náročných oborů pracujících na plný úvazek ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami.

Takto motivované zájmy pracovníků v ambulantní specializované péči obhajují zvolení i jmenovaní zástupci SSL při jednáních Dohodovacího řízení o cenách, Dohodovacího řízení o Seznamu výkonů s bodovými hodnotami, v jejich pracovních komisích, při jednání o typových smlouvách i při dalších jednáních, která SSL jako nezávislá právnická osoba považuje za nezbytná.

V únoru r.2000 MUDr. Pavel Tautermann, předseda SSL v.r.
  MUDr.Lubomír Berka, CSc. výkonný místopředseda v.r.
  MUDr.Marta Holanová, místopředsedkyně v.r.

Kontakt pro další informace
a pro zájemce o spolupráci i členství:
U Elektry 82, 190 00 Praha 9.
Tel./fax : 02 / 663 11 382
E-mail: sslzpcr@mbox.vol.cz http://www.ssl.cz