Bulletin 1/2001

Bulletin 1/2001
Sdružení Smluvních lékařů ZP ČR
Informační zpravodaj pro ambulantní specialisty www.ssl.cz
Distribuci a tisk sponzoruje firma Glaxo Smith Kline.


Vážení kolegové ,
začátkem prosince loňského roku se zdálo, že v tomto čísle našeho informačního zpravodaje se objeví jen samé dobré zprávy.
-Podařilo se nám uzavřít poměrně solidní dohodu při cenových jednáních na 1.pololetí roku 2OO1 -( popsána na straně 2)
-Ministerstvo zdravotnictví novelizovalo svou vyhlášku, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů, čímž byla odstraněna hrozba pro lékaře s I. atestací na pokles úhrady za klinická vyšetření v ambulantní praxi
- Ministerstvo financí uvolnilo maximální cenu za bod na 1,10 Kč, čímž nám otevírá prostor při cenových jednáních na další období k alespoň částečnému zvýšení možnosti našich výdělků.

Abychom však nepropadli přehnanému optimismu, vláda na svém zasedání dne 18.12.2001 schválila úhrady pro nemocnice, které oproti loňskému srovnatelnému období vzrostou o více než 10%. Ne, že bychom nepřáli svým nemocničním kolegům. Je však zcela zřejmé, že na podobné navýšení nebudou mít pojišťovny peníze a platby od pojiš´toven se začnou ještě více zpožďovat. VZP již zareagovala vyhlášením, že pošle neplatiče zdravotního pojistného do konkursu. Nechápeme, proč tak dosud neučinila. Malé neplatiče prohání VZP velmi nekompromisně. Vůči velkým je podivně loajální, a tak vlastně na dlužníky zdravotního pojištění doplácejí zdravotničtí zaměstnanci.
Sdružení smluvních lékařů považuje situaci, kdy dochází k nerovnoměrného přerozdělení
finančních prostředků mezi lůžkovými a ambulantními zařízeními za velmi nebezpečnou a z tohoto důvodu uzavřela tzv. Novoroční dohodu všech ambulantních lékařů, v jejíž preambuli stojí:
V SOUVISLOSTI S ROZHODNUTÍM VLÁDY O ÚHRADÁCH ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO 1. POLOLETÍ 2001, KTERÉ NEODŮVODNĚNĚ ZVÝHODŇUJE SEKTOR LŮŽKOVÉ PÉČE PROTI SEKTORU SOUKROMÉ AMBULANTNÍ PÉČE, ZA ÚČELEM OCHRANY SOUKROMÉHO MAJETKU, ROVNOSTI SMLUVNÍCH VZTAHŮ, PROTI CENOVÉMU DIKTÁTU A PRO VYTVOŘENÍ ROVNÝCH A DŮSTOJNÝCH PODMÍNEK PRO SVOBODNÝ VÝKON LÉKAŘSKÉHO POVOLÁNÍ VZNIKÁ TATO DOHODA.
Dohodu podepsali zástupci: Sdružení smluvních lékařů ZP ČR, Stomatologické komory,
Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, Sdružení soukromých gynekologů.
Signatáři dohody se zavázali postupovat společně při hájení zájmů soukromých (nestátních) ambulantních zdravotnických zařízení, která sdružují ve svých organizacích a to
· vzájemným předáváním informací
· společnou analýzou legislativních a jiných předpisů ovlivňujících provozování ambulantních soukromých zdravotnických zařízení
· koordinací postupu vůči státním orgánům, zdravotním pojišťovnám a dalším subjektům
· hájením ekonomických zájmů při rozdělování prostředků veřejného zdravotního pojištění
· koordinovaným vystupováním v médiích


DOHODA O ÚHRADĚ SPECIALIZOVANÉ PÉČE
poskytované v ambulantních zdravotnických zařízeních v I.pololetí 2001
· 1Kč za bod
· 12 hodin na kalendářní den
· Maximální úhrada se rovná :
počet ošetřených pojištěnců za čtvrtletí 2001 x průměrné náklady na 1 ošetřeného
pojištěnce v příslušném čtvrtletí 1999
Hodnotu průměrné úhrady na 1 ošetřeného pojištěnce oznámí pojišťovny do 31.1.2001.

Regulace:
1.pokud ZZ překročí za zdravotní výkony a předepsaná léčiva a indukovanou péči dohromady
o více než 10% celostátní průměr a zároveň o více než 20% konkrétní část -tedy buď výkony nebo léky nebo indukovanou péči, uplatní pojiš´tovna srážku 25% příslušného překročení
Údaje o celostátním průměru sdělí pojišťovna do 100 dní po skončení období

2.pokud zdravotnické zařízení překročí ve čtvrtletí 2001 o více než 10% průměr z roku
2000 může zdravotní pojišťovna po projednání se ZZ uplatnit srážku ve výši 50%
z tohoto překročení
Údaje o průměrné hodnotě vztažené na jednoho ošetřeného ve ZZ oznámí pojišťovna
na 1.Q do 31.12.2000 ( to již neudělala)
na 2.Q do 31.3.2001
Regulace podle bodu 2 se neuplatní pokud celkové náklady na předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky nepřevýší v daném období plánované náklady ve zdravotně pojistném plánu pojišťovny.

Lékaři s I. atestací………
Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou č.449/2000 ze dne 7.12.2000 mění vyhlášku , kterou vydává seznam výkonů a to tak, že v Kapitole 2- Obecná pravidla pro vykazování výkonů v odstavci 6- Nositelé výkonů - ruší poslední větu. Z uvedeného vyplývá, že při vykazování tzv. klinických vyšetření již není rozlišeno, zda výkon vykazuje lékař s I. či II. atestací. Tímto způsobem Ministerstvo zdravotnictví vrátilo původní stav, kdy všichni lékaři s licencí, nezávisle na atestaci účtují klinická vyšetření ohodnocená vyšším stupněm. Ředitelka VZP ing. Musílková vyzvala naše sdružení, abychom navrhli hranici, do které bude pojiš´tovna lékaře považovat za víceatestované, neboť ne každý si mohl v minulém režimu II. atestaci složit. Sdružení smluvních lékařů navrhuje, aby bylo definitivně schváleno, že lékaři, kteří obdrželi licenci k výkonu praxe do roku 1993 včetně, byli uznáni vyšším stupněm ohodnocení za klinická vyšetření, aniž by si museli atestaci doplnit. O dalším vývoji vás budeme průběžně informovat.


NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE
Právnička našeho sdružení JUDr. Šárka Hubičková připravila informace důležité pro praxe odborných lékařů vyplývající z novely Zákoníku práce:
V souvislosti s přípravou České republiky na vstup do Evropské unie vyvstala nutnost promítnout do českého právního řádu i relevantní směrnice Evropského společenství, což se odrazilo i v novelizaci Zákoníku práce, do jehož novely bylo včleněno sedmnáct evropských směrnic.

Změny, které nastaly novelizací jsou zahrnuty již v §1 ZP, kde je obsažena zásada rovného zacházení zaměstnavatelů se všemi zaměstnanci z hlediska jejich pracovních podmínek, odměňování za práci, odborné přípravy a příležitosti dosáhnout funkčního či jiného postupu v zaměstnání. Současně zakazuje zneužití výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na újmu jiného pracovníka těchto vztahů, ponižování lidské důstojnosti nebo nežádoucí chování sexuální povahy na pracovišti, které je nevítané, nevhodné nebo urážlivé ( §7 odst.2 ZP), v souladu s principem rovnosti žen a mužů. Důkazní břemeno v případných sporech však nese zaměstnavatel, který musí prokázat, že k diskriminaci nedošlo. Zásada rovnosti žen a mužů je uplatněna i v institutu rodičovské dovolené.

Pro zajištění komunikace zaměstnavatele se zaměstnanci nebo jejich zástupci bez rozdílu organizovanosti je stanoveno právo zaměstnanců na informace a projednání za účelem dosažení shody. Za stejným účelem si mohou zaměstnanci zvolit radu zaměstnanců tam, kde nepůsobí odborová organizace (§24 a násl. ZP). Podle novely je zaměstnavatel povinen písemně informovat zaměstnance o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, pokud tyto nejsou obsaženy v pracovní smlouvě.

V novele zákoníku práce jsou upraveny nové výpovědní důvody dané ze strany zaměstnavatele. Jde však o případy, kdy se ruší samotný zaměstnavatel nebo jeho část, dále pokud se zaměstnavatel nebo jeho část přemisťuje. Tato úprava se promítá pak do nového znění ustanovení o přechodu práv a povinností z pracovněprávního vztahu ( §249 a § 251). Při skončení pracovního poměru výpovědí dané zaměstnavatelem z důvodů výše uvedených a též při výpovědi dané zaměstnavatelem pro nadbytečnost zaměstnance vzhledem ke změně úkolů, technického vybavení nebo jiných organizačních změnách, ale také při ukončení pracovního poměru dohodou ze stejných důvodů, je upraven nově nárok zaměstnance na odstupné. Odstupné činí dvojnásobek průměrného výdělku, pokud v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpise není stanoveno odstupné vyšší, přičemž horní hranice odstupného není ustanoveními ZP nijak omezena. Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci jen na jeho žádost potvrzení o zaměstnání, nikoli již další osobě, např. jinému zaměstnavateli. Úprava hromadného propouštění je také novým prvkem v našem pracovně právním zákonodárství, avšak pro soukromé praxe lékařů nebude frekvence použití ust.§ 52 ZP velká.

Nově jsou upravena ustanovení zákoníku práce týkající se pracovní doby . Novela definuje pojmy pracovní doba, doba odpočinku, směna, dvou- , tří- směnný pracovní režim, nepřetržitý pracovní režim, pracovní pohotovost a práci přesčas, převzala tak dosavadní právní úpravu obsaženou ve vyhláškách. Délku pracovní doby stanovila nejvýše na 40 hodin týdně, přičemž délka se řídí charakterem pracoviště nebo věkem zaměstnanců (§ 83a ZP), je doplněna zásadou pětidenního pracovního týdne při zkrácené délce směny na 9 hodin o nezapočítávané přestávky na jídlo a oddech. Nově je zavedena úprava pružné pracovní doby. Konkrétní podmínky pro uplatňování pružné pracovní doby je zaměstnavatel povinen stanovit v pracovním řádu, se kterým zaměstnance seznámí.

Mezi dvěma směnami musí být zachován zaměstnancům nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin po sobě jdoucích během 24 hodin. Mimo dalších prací,uvedených v ust. §92 ZP, může ve zdravotnictví zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu tak, že doba nepřetržitého odpočinku v týdnu bude činit aspoň 24 hodin, ale za období 2 týdnů bude délka tohoto odpočinku činit celkem 70 hodin, a to po dohodě s odborovým orgánem.

Novela také ukládá zaměstnavateli povinnost vést evidenci pracovní doby, práce přesčas, pracovní pohotovosti a noční práce u jednotlivých zaměstnanců. Zvláštní formu však nepředepisuje, ale pro potřeby kontroly příslušných orgánů, jakož i zaměstnanců samotných by měla být prokazatelná, tedy ve formě písemné. Toto ustanovení též souvisí s doklady prokazující výši mzdy. Předpokladem výkonu pracovní pohotovosti mimo rámec pracovní doby zaměstnance je výkon neodkladné práce, maximálně však 400 hodin v kalendářním roce. Práci přesčas může zaměstnavatel nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami. Výše je nově stanovena na 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hod. v kalendářním roce. Do těchto hodin se již nezahrnují práce, za které obdržel zaměstnanec náhradní volno.

Od 1.ledna 2001 je dovolená na zotavenou zaměstnancům, kteří nedovršili alespoň 15 let pracovního poměru po 18.roce věku prodloužena na 4 týdny, avšak zaměstnanci nepodnikatelských subjektů mají nárok na 5 týdnů. Pro zaměstnance konající po celý rok práce mj. ve zdravotnictví a jde o práce zdraví škodlivé (práce, kde jsou ošetřováni nemocní s nakažlivou formou TBC,kde pracují s infekčními materiály a jsou vystaveni přímému nebezpečí nákazy, dále ti, kteří pracují při přímém ošetřování nebo obsluze duševně chorých nebo mentálně postižených), mají nárok na týdenní dodatkovou dovolenou.

Za vykonanou práci náleží zaměstnanci mzda, nově je stanovena její splatnost po vykonání práce ( již ne měsíc pozadu) a musí dosahovat alespoň výše minimální mzdy stanovené vládním nařízením. Mzda se vyplácí v celých korunách zaokrouhlených nahoru, v pracovní době a na pracovišti, nebylo-li dohodnuto jinak. § 120 ZP stanoví pro zaměstnavatele tyto povinnosti:
a) zaslat zaměstnanci na vlastní náklad a nebezpečí mzdu, pokud se z vážných důvodů nemůže dostavit nebo se dohodli jinak
b) povinnost vydat zaměstnanci písemný doklad o jednotlivých složkách a srážkách mzdy
c) povinnost předložit na požádání zaměstnanci doklady o výpočtu mzdy (tj. údaj o rozvrhu prac.doby, o jejím dodržování, práci přesčas, překážkách v práci, pracovních cestách apod.).
Z čisté mzdy zaměstnance zaměstnavatel může srazit :
a) zálohu na daň z příjmů fyzických osob
b) pojistné na sociální zabezpečení
c) příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
d) pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Ostatní srážky ze mzdy lze strhnout jen v rozsahu (dle ustanovení § 121 ZP) stanovených Občanským soudním řádem

Po dobu trvání důležitých osobních překážek v práci na straně zaměstnance, jeho nepřítomnost zaměstnavatel omluví. V této souvislosti je dobré se zmínit, že již roku 1994 zrušila vyhláška povinnost zdravotnických zařízení vyhotovovat potvrzení o návštěvě pacienta. I nadále však toto potvrzení je důkazním prostředkem pro zaměstnance o existenci překážky v práci. Nicméně pacient nemůže lékaře k vyhotovení písemného potvrzení donutit, poplatek za toto vyhotovení však nehradí ani zaměstnavatel, ani zdravotní pojišťovna.

Dalším závažným okruhem novelizovaných ustanovení zákoníku je bezpečnost a ochrana zdraví při práci. § 132 ZP a násl. upravuje povinnosti zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci s cílem těmto předcházet nebo omezovat rizika ohrožující životy a zdraví zaměstnanců. Zaměstnavatel si v tomto směru vede evidenci o školeních, informacích a pokynech. Jsou stanoveny podmínky, za kterých je povinen zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci osobní ochranné prostředky, pracovní oděv a obuv, mycí, čistící a desinfekční prostředky, jakož i umisťovat bezpečnostní značky a signály na pracovišti. Je stanovena povinnost zaměstnavatele vést knihu evidence všech pracovních úrazů (§ 133c ZP) a knihu evidence zaměstnanců, u nichž byla zjištěna nemoc z povolání.

Nově jsou stanoveny požadavky na pracovní prostředí a pracoviště, povinnost zaměstnavatele měřit a sledovat rizikové faktory na pracovišti.

Do Zákoníku práce je nově zaveden institut rodičovské dovolené, kdy nárok péče o dítě do 3 let věku bez náhrady mzdy připadá jak matce (po skončení mateřské dovolené) tak i otci (po narození dítěte), vždy však na jejich žádost. Délka mateřské dovolené je zachována - 28 týdnů při narození jednoho dítěte, - 37 týdnů při narození dvou a více dětí či je-li zaměstnankyně osamělá). Zásady nástupu a čerpání mateřské dovolené jsou upraveny v ust.

§ 157 ZP. Obdobně tato ustanovení platí pro fyzickou osobu, která převzala dítě do trvalé péče. O dítě může pečovat jak matka, tak otec nebo oba současně. Vrátí-li se žena do práce z mateřské dovolené do práce nebo muž po rodičovské dovolené odpovídající délkou mateřské dovolené, mají nárok na zařazení na původní místo. Vrátí-li se později, zaměstnavatel jim může přidělit již i práci odpovídající druhu práce sjednaný v pracovní smlouvě. Nemusí jim tedy umožnit práci na původním pracovišti.


Informujte své kolegy, ambulantní specialisty, o činnosti SSL
Rada SSL pracuje v tomto složení: předseda : MUDr.Pavel Tautermann, členi:MUDr. Lubomír Berka, MUDr.Marta Holanová, MUDr. Ivan Juliš Csc.,MUDr. Lukáš Horčička, MUDr. Zorjan Jojko, MUDr.Vladimír Potoček, MUDr.Jiří Nedělka, Doc.MUDr.Miroslav Hanuš Csc.,MUDr. Robert Chlebovský, MUDr.Jitka Vydrová, MUDr.Ludmila Jelínková, MUDr.Jaroslav Vaněk, MUDr. Jaromír Semrád, revizní komise: MUDr.Ivan Kopecký, MUDr.Ivana Rušavá, MUDr.Jiří Zahrádka
Kontaktní adresa SSL-přihlášky, informace, kontakty-SSL ZP ČR,
Praha 9,U Elektry 82, telefon 02/66311382, 02/84815504 fax 02/66311382,
e-mail sslzpcr@mbox.vol.cz nebo kontakt@ssl.cz

Členský příspěvek na rok je 1000Kč .Číslo účtu: 280454399 / 0800 Variabilní symbol : rodné číslo
konstantní symbol : 0308
Nezapomeňte členský příspěvek zaplatit, bez peněz by bylo, bohužel, naše sdružení bezzubé