1) Základní parametry úhradové vyhlášky pro rok 2013

Základní rysy  přílohy č. 3 vyhlášky 475/12 Sb., části řešící úhrady většiny AS:

 

     Ještě než Vám dáme k dispozici popis celé úhradové vyhlášky, nezbývá nám, než vyjádřit zklamání  nad přístupem vedení MZ k našemu segmentu, který se projevil právě v nastavení úhrad na rok 2013.

     Do poslední chvíle jsme se jej snažili přesvědčit o tom, že snížení našich úhrad fixací na rok 2011  navíc se snížením o 2% s přitvrzením regulačních mechanizmů (snížením „malého počtu pojištěnců v regulacích na 50/rok, navýšení mantinelu na 50% u regulací za předpis léků) je nejen nepotřebným, ale místy až ekonomicky ohrožujícím krokem pro náš segment.

     Proti původnímu návrhu sice MZ lehce ustoupilo, je ale zjevné, že pro rok 2013 navrhlo pravidla úhrady dle hesla, že pokud jsme přežili dosud, je nám možné dál ubrat.

     Budeme se i nadále snažit dosáhnout zlepšení podmínek, v současné chvíli nám ale nezbývá, než Vám popsat, to, co ve vyhlášce zatím vyšlo.

 

Základní  pravidla:

1/ stejně jako loni se týká celého roku 2013,

2/  měsíční platby nutno brát jako platby zálohové. Definitivně budou zúčtovány až po skončení (do 120 dnů) celého roku 2013.

3/  referenčním obdobím pro úhradu výkonů je celý rok  2011.

 4/ „Malý počet pojištěnců“, tj.   statisticky malý soubor, který označuje hranici pro uplatnění   regulace úhrady výkonů dle úhradového vzorce., je 100. Pro  předpisu léků, zdravotnických prostředků, indukované péče, ZÚMu a ZúULPu je 50.

5/ způsob výpočtu maximální úhrady za výkony je hodně podobný  jako v roce 2012 -   celková výše úhrady je limitována počtem ÚRČ  a vykázaných bodů v referenčním období (tyto body mají hodnotu 1,02 Kč), výkony nad tento limit budou proplaceny s hodnotou bodu 0,30 Kč.

6/ Ve výpočtu dle úhradového vzorce je nové to, že celý vzorec je násoben koeficientem 0,98 (jsou z něj odečtena 2%) a do úhradového vzorce se započítávají jen ten počet bodů, který měl pro Vaše ZZ v roce 2011 hodnotu 1,02 Kč.

 7/ hodnota bodu je 1,02 Kč. Pokud ošetříte více než 100 URČ u dané ZP, pak  s limitací dle vzorce maximální úhrady. Nadlimitní výkony budou uhrazeny degresivní sazbou

  0,30 Kč/ bod.

a/  ošetříte-li zahraničního pacienta z EU, bude také bod 1,02 Kč bez další limitace

b/  ošetříte-li nesmluvního pojištěnce v rámci neodkladné péče nebo první pomoci, hodnota bodu je 0,76 Kč.

7/  trvá regulace na léky a vyžádanou péči,   ZÚMu a ZÚLPu.

8/  je možná jiná dohoda, pokud se na tom ZZ a ZP dohodnou a dohoda nepůjde nad rámec zdravotně pojistného plánu této pojišťovny.

9/ Od 1.1.2013 je poměrně podstatným způsobem novelizován Seznam výkonů (vyhláška MZ 467/2012 Sb.).