ZPMV nebude za rok 2014 uplatňovat regulační omezení za předpis léků, zdravotnických prostředků, ZÚMu, ZÚLPu a indukované péče.

Vážený pane předsedo,

z pověření PharmDr. Ivany Cimalové, MBA, ředitelky odboru zdravotnického ZP MV ČR, si Vám dovoluji oznámit postup ZP MV ČR při uplatňování regulačních omezení na léky  + zdravotnické prostředky, ZUMy + ZULPy a vyžádanou péči za rok 2014.

Po vyhodnocení skutečných nákladů ZP MV ČR v segmentu specializované ambulantní péče v roce 2014 a jejich srovnání s rokem předchozím, je nutné konstatovat, že došlo k překročení trendové linie, neboť skutečnost roku 2014 činila 108,7 % nákladů roku předchozího. Definované kritérium meziročního nárůstu nákladů pro uplatnění regulace v segmentu ambulantních specialistů tak bylo překročeno o 1,7 p. b.

Vzhledem k tomu, že se na překročení významně podílelo i zvýšení hodnoty bodu, ke kterému ZP MV ČR po vzájemných jednáních pro rok 2014 přistoupila, bylo rozhodnuto, že i přes výše uvedené, nebude ZP MV ČR v rámci segmentu ambulantní specializované péče za rok 2014 uplatňovat výše uvedená regulační omezení.

Vážený pane předsedo, věřím, že tato informace přispěje k pokračování naší dobré vzájemné spolupráce.

S pozdravem

Mgr. Ing. Petr Vyskočil

Oddělení úhrad zdravotní péče

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, držitel ISO 9001 ředitelství Kodaňská  1441/46, 101 00 Praha 10

http://www.zpmvcr.cz

http://www.zdravijakovasen.cz