Zápis z jednání Rady SAS

Rada SAS

17.1.2013 od 17.10  do 20.10 hod.  

Účast: viz prezenční listina

 

Rada bere na vědomí:

 

1.     informaci o jednání s vedením VZP 11.1.2013. Ing. Kabátek  na něm slíbil osobně písemně garantovat, že všichni AS budou mít  zaplaceny doplatky za rok 2011 a 1.pol. 2012 do konce ledna 2013, že konečné vyúčtování za celý rok 2012 a 2013 bude hotové do 120 dnů po konci těchto roků, tj. do 30.4.2013, resp. 2014 za to, že jsme vedení SASu nebude doporučovat jednotlivým ZZ, aby nepodepisovali návrh úhradového dodatku VZP pro rok 2013, který ve všem kopíruje úhradovou vyhlášku, jen předběžné úhrady stanoví ve výši 98% roku 2011. Rada SAS nebude námitkovat návrh snížit předběžnou úhradu o 2%, neboť registruje v některých regionech i podstatný úbytek pojištěnců VZP. Podmínkou souhlasu je ale včasné konečné vzájemné vypořádání a doplacení.

 

2.     informaci, že na jednání 11.1.2013 slíbilo vedení VZP, že požádá-li ZZ o  nasmlouvání nových kódů v souvislosti s novelou Seznamu výkonů platnou od roku 2013, bude tato změna akceptována se zpětnou účinností od 1.1.2013, nikoli až od data schválení VZP. Stejný požadavek byl vznesen vůči všem ostatním ZP. Jako velký problém vnímáme to, že velká část poboček ZP nemá místy ani tušení o tom, že se Seznam výkonů v letošním roce významně změnil a jejich úředníci kvůli tomu blokují změny ve smlouvách mezi jednotlivými ZP a ZZ. Vedení  ZP slíbila na jednání 17.1.2013 tento nedostatek napravit a své pobočky ihned informovat.

 

3.     informaci o stavu jednání o úhradových dodatcích jednotlivých ZP na rok 2013. V tomto týdnu začínáme průběžně jednat s  jednotlivými ZP o obsahu  dodatků. Jakmile budou známá definitivní znění, budou – jako každý rok – zveřejněna na našem webu včetně doporučení, jak vůči nim postupovat

 

4.     informaci o průběžných výsledcích ankety mezi členy SASu týkající se úhradové vyhlášky MZ pro rok 2013. Dr. Jojko referoval o jednání s prezidentem ČLK, MUDr. Kubkem. Dr. Jojko se osobně zúčastní porady předsedů OS ČLK svolané na 31.1.2013

 

5.     informaci o tom, že Dr. Jojko a Dr. Duřpektová vypracovali doporučení, jak má postupovat každý AS, aby minimalizoval ztráty, které mu vzniknou v rámci úhradové vyhlášky MZ pro rok 2013. Článek byl se svolením prezidenta ČLK zveřejněn v lednovém čísle Tempusu, k dispozici je každému zájemci volně na našem webu.

 

6.     informaci o vývoji situace v tzv. kultivaci Seznamu výkonů. MZ v současné době údajně považuje změnu Seznamu výkonů za velmi důležitý úkol, nadále plánuje další, a to velmi významnou změnu Seznamu výkonů (promítnutí kompletní kultivace) vydat 1.7.2013 s účinností od 1.1.2014. SAS byl požádán o zvážení, zda nominuje svého zástupce do tvořící se pracovní skupiny, která při MZ bude zkoumat možnosti úpravy ocenění v režijní položce Seznamu výkonů.

 

7.     informaci o práci na portálu Virtuální polikliniky.

 

8.     Informaci o poslední  písemné komunikaci Dr. Jojka s náměstkem ministra zdravotnictví MUDr. Polákem a jemu podřízenou ředitelkou MUDr. Sajdlovou. Dle této korespondence lze soudit nezájem vedení MZ v brzké době vydat   vyhlášku o externí kontrole kvality ambulancí. MZ zároveň rezignovalo na svou vlastní dozorovou činnost nad organizacemi, které kontrolu kvality ambulancí nabízejí, ačkoli k tomu nemají potřebná oprávnění .dle zákona o zdravotních službách. U některých dokonce vzniká podezření, že svou činnost vykonávají v přímém rozporu s tímto zákonem. Rada SAS pověřuje Dr. Jojka, aby otevřeným dopisem informoval všechna ambulantní  ZZ o tom, že je-li jim v současné době nabízena jakákoli externí kontrola kvality, je tak činěno zcela jistě v rozporu se zákonem o zdravotních službách.

 

9.     informaci o stavu  přípravy jednání E.A.N.A., které  proběhne 16.-18.5.2013 v Praze.

 

10. Rada SAS schvaluje zaplacení ročního členského příspěvku v E.A.N.A.

 

11.  informaci o tom, že návrh novely zákona o léčivech, který obsahuje i ustanovení o povinné elektronické preskripci od roku 2015, již byl doručen do Senátu. Všem senátorům  bylo posláno stanovisko Koalice soukromých lékařů. Další postup budeme plánovat až podle toho, zda návrh zákona vejde v platnost v současném znění, či nikoli.

 

 

Rada SAS:

 

1)    v souvislosti s výzvou SASu ze strany ing. Noska, náměstka ministra zdravotnictví, vznesenou na konci minulého roku k zahájení jednání o síti ZZ AS po roce 2015 (po konci současných rámcových smluv) pověřuje Dr. Jojka, aby jako první krok žádal vedení MZ a všech ZP o odpovědi na tyto otázky:

 

Plánují ZP nebo MZ nějakou změnu v počtu či struktury ambulancí AS v souvislosti s koncem rámcových smluv v roce 2015?

 

         Pokud ano:

-         můžeme očekávat transparentní kontrolovatelný postup, tedy stanovení jasných pravidel ze strany vedení ZP či MZ včetně sankcí za nedodržení předepsaných kritérií?

-         v jakém termínu hodlají tato kritéria stanovit a zda počítají s tím, že je budou se SASem konzultovat (předpokládáme, že nedojde k obdobné situaci, jaká byla v r. 2O12 s nemocnicemi).

-         Bude předcházet detailní statistická analýza sítě AS? Pokud ano, dají SASu k dispozici výsledky těchto analýz?

 

         V souvislosti s předchozími klademe další otázky:

-         Jak velkou změnu plánují a zda by mělo jít o redukci počtu ZZ, resp. počtu nositelů výkonů, nebo jiný postup?

-         Podle jakého klíče plánují postupovat?

 

          Pro naše další úvahy či stanoviska potřebujeme vědět:

-         Kolik nových ZZ (resp. nových úvazků nositelů výkonů) AS nasmlouvaly jednotlivé ZP v posledních pěti letech?

-         Z výše uvedeného členění na ambulance mimonemocniční a ambulance nemocnic.

-         Požadovaný přehled by měl být v členění podle dle jednotlivých ZP, krajů a oborů a měl by u něj být  i výčet ZZ, kterým byla v posledních 5 letech navýšena kapacita o více, než 10% proti původnímu stavu.

-         Jaké procento ZZ (včetně uvedení počtu těchto ZZ) má u jednotlivých ZP v rámci jednotlivých krajů a oborů nasmlouvaný rozsah úvazku 0,3 a menší?

-         Jakým způsobem by mělo být zajištěno, aby eventuelní změny v počtu i struktuře ambulancí byly zachovány i v následujícím období? Kdo by toto garantoval?

-         Jak dlouhé trvání smluv mezi AS a ZP chce MZ nastavit po roce 2015? Plánuje ještě jiné změny v jednotlivých přílohách vyhlášky o rámcových smlouvách? A pokud ano, jaké?

 

 

2)    schvaluje snížení členského příspěvku pro rok 2013 MUDr. Markétě Jiráskové na 300- Kč s tím, že jí ale nebude poskytnuto heslo pro přístup na pod ním skryté články na webu.

 

3)     pověřuje Dr. Plhoně, aby oznámil na MZ našeho zástupce do pracovní skupiny pro režii výkonů, a to Dr. Jojka (Dr Duřpektovou jako jeho náhradnici). Dr. Plhoňtaké prověří stav projednávání výkonů odbornosti 404 - dermatologie v Pracovní skupině pro seznam výkonů na MZ.

 

 

Příští jednání Rady SAS: 7.2., 7.3., 4.4., 9.5.  2013 a předběžně i 14.6.2013.

 

Zapsal a předsedajícím byl Dr. Jojko