Zápis z jednání Rady SAS

Rada SAS

25.7.2013 od 17.05  do 19.30  hod.  

Účast: viz prezenční listina

 

Rada bere na vědomí:

 

1.     informaci o vývoji jednání vycházejících ze závěrů setkání s řediteli ZP na MZ 27.2.2013 o zlepšení úhradových parametrů v roce 2013  všem postiženým oborům, zejména  interního lékařství. Během příštího týdne bude zahájeno vyjednávání  se všemi ZP nad reálnými tržbami  ambulancí těchto postižených odborností během  1. pololetí 2013. Výstupem budou přesné kroky dorovnání nežádoucích poklesů úhrad.  Závěry z těchto jednání  budou průběžně zveřejňovány na webu a mailingem SAS. 

 

2.     informaci o tom, že slib VZP i ZPMV  poskytnout referenční údaje pro rok 2013 jednotlivým zdravotnickým zařízením platí, a to i v Jihomoravském kraji, kde to po přechodnou dobu  místní pobočka ZPMV odmítala zpracovávat a rozesílat. Doporučení k této věci je přílohou  minulého  zápisu z jednání Rady SAS (13.6.2013). 

 

3.     informaci, že k dnešnímu dni máme odpovědi na otázky, které jsme formulovali na lednovém jednání a jež se týkají jednání o prolongaci našich smluv po roce 2015, stále jen od poj. 213. Od VZP jsme obdrželi pozvánku k jednání nad nimi. Toto by se mělo uskutečnit 13.8.2013.

 

4.     informaci o tom, že 23.7.2013 proběhlo druhé a zároveň již poslední jednání zástupců ZZ segmentu AS se ZP v rámci DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2014. Rada SAS na něm předložila vlastní návrh, který sice získal podporu všech zástupců ZZ, nikoli však ZP, proto nebyl přijat. Výsledkem je, bohužel,  opět NEDOHODA. Jako její hlavní příčinu vidíme nejistotu, která stále panuje kolem podoby seznamu výkonů od začátku roku 2014, resp. v míře uplatnění jeho tzv. kultivace. Jako pozitivní vidíme to, že se letos již v průběhu předběžné fáze DŘ podařilo odvrátit nebezpečí vzniku tzv. balíčků u gynekologů (žádný z výkonů genetiky či dětské kardiologie nebude placen přes gynekology). Kompletní znění závěrečného protokolu a všech hlasovaných návrhů je na našem webu pod datem 24.7.2013.

 

5.     informaci o vývoji situace v tzv. kultivaci Seznamu výkonů.

 

6.     informaci o  tom že ÚZIS začal s odkazem na dopis ing. Noska, náměstka ministra  zdravotnictví rozesílat poskytovatelům dopis, který lze chápat i tak, že pod pokutou 100 tisíc Kč ukládá, aby všechna povinná hlášení byla napříště zasílána elektronicky. Zákon o zdravotních službách nám sice vytvořil povinnost mnoha povinných hlášení, rozhodně ale neplatí, že by bylo nutné je odesílat elektronicky. Takovou povinnost neobsahuje ani tento zákon, ani žádný jiný předpis.

 

 

 

Rada SAS:

 

1)     ukládá Dr.Jojkovi, aby zveřejnil doporučení Rady SAS všem poskytovatelům, aby všechna povinná hlášení odesílali zásadně klasickou poštou, nikoli elektronicky. Registrovat se k plnění této povinnosti doporučujeme udělat až v těsně před koncem letošního roku, tj. běhšm prosince.

 

2)     ukládá Dr. Jojkovi, aby se obrátil na ředitele sociálních ústavů, kteří vystoupili v pořadu Reportéři ČT 23.7.2013 za účelem získat od nich rozsudek soudu řešícího jejich spor s VZP.

 

3)     Dr. Jojkovi vznést dotaz na vedení SÚKLu, nakolik je či není v rozporu se zákony nebo jinými pravidly snaha VZP vlastním a skrytým způsobem stratifikovat léky (úhradový semafor, resp. pozitivní listy) a tuto stratifikaci pak užít při uplatňování regulací u soukromých lékařů.

 

4)     ukládá Dr.Jojkovi a Dr. Tautermannovi obrátit se na ing. Friedricha, generálního ředitele OZP, a MUDr. Březovského, ředitele SÚKLu, v otázce indikačního omezení Amisulpridu.  Dle SPC totiž lze pouze Deniban předepsat na dysthymii.  Amilia   a Amisulprid Mylan tuto indikaci povolenu nemají, ačkoli jsou tato generika chemicky s Denibanem identická a jsou   levnější. Chybění možnosti jejich předpisu v indikaci dysthymie je evidentní chybou SPC a za smysluplné lze považovat spíše, než obviňování psychiatrů ze strany OZP o non lege artis postupu zkusit  společně vyjednat na SÚKLu nápravu SPC.

 

5)     pogratulovala Dr. Tautermannovi, čestnému předsedovi, k jeho významnému životnímu jubileu a popřála mu do dalších let mnoho zdraví a svěžesti při všech jeho aktivitách, nejen těch pro  SAS.

 

Příští jednání Rady SAS:  5.9., 10.10., 14.11., 12.12. 2013.

 

Zapsal a předsedajícím byl Dr. Jojko