Zápis z jednání Rady SAS 15.5.2014

Rada SAS 15.5.2014 od 17.05 do 20.25 hod.

Účast: viz prezenční listina

 

Rada bere na vědomí informaci:

1. o vyúčtováních péče za rok 2013:

- Mimo ČPZP a ZPMV jej všechny ZP provedly ve lhůtě 120 dnů od konce roku 2013, jak je určeno úhradovou vyhláškou.

- Ve vyúčtováních lze registrovat velmi silný dopad koeficientu 0,98 a také změn Seznamu výkonů, k nimž došlo k začátku roku 2013.

- Jen některé ZP (111, 211) nezapočítaly výkon 09555 do vzorce maximální úhrady. U všech ostatních je třeba se proti jejich postupu odvolat.

- VZP reguluje jen indukovanou péči, a to jen při překročení o 200 tisíc Kč a více. I zde je třeba se odvolat, neboť odvolání nebudou nově posuzovat jen pracovníci VZP, ale komise složená ze zástupců VZP a ČLK.

- ZPMV nebude v našem segmentu regulovat.

- ZP dodržují dohodu z 27.2.2013, tj. avíza k regulacím posílají max. 10% poskytovatelů AS.

- Jen některé ZP (111, 205, 211) automaticky přiměřeně navyšují úhrady internistům, aby u nich nedošlo k nežádoucímu poklesu tržeb. I všechny ostatní ZP slíbily na jednání 27.2.2013 takovouto pomoc internistům, plánují však přistupovat k jednotlivým poskytovatelům individuálně po jejich odvolání. Internisté tedy musí svým vyúčtováním věnovat zvlášť velkou pozornost a včas se odvolat.

2. o vývoji úhrad AS v roce 2014. Velkým zatím nevyřešeným problémem je – stejně jako v roce 2013 – potřeba pomoci internistům. Rada SAS t.č. vyčká na výsledky jednání o jejich odvoláních u jednotlivých ZP proti vyúčtování roku 2013 a podle toho zvolí následně vyjednávací postup pro rok 2014.

3. o nepravomocném rozhodnutí okresního soudu, dle něhož je lhůta 120 dnů určena úhradovou vyhláškou pro ZP závazná.

4. o schůzce Koalice soukromých lékařů s ministrem zdravotnictví, z níž vyplynulo zejména, že vedení MZ

- trvá na zveřejňování smluv mezi všemi poskytovateli a ZP včetně úhradových dodatků,

- trvá na zrušení regulačních poplatků za návštěvu u lékaře, plánuje však plnou kompenzaci tím vzniklého výpadku příjmů AS,

- nemá zatím jasno, jak bude pokračovat tzv. kultivace seznamu výkonů. Rada SAS nadále trvá na svém doporučení nesouhlasit se zveřejněním smluv členů SASu s kteroukoli ZP.

5. o přípravě návrhu na první jednání v rámci dohodovací řízení (DŘ) o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2015, které by mělo proběhnout 24. nebo 25.6.2014.

6. o posledním jednání Analytické komise 13.5.2014. Do dvou týdnů bychom měli dostat tabulky nákladů na zdravotní péči našeho segmentu za poslední 3 roky s vytříděním hemodialýzy, nelékařů (logopedů a psychologů) a radiační onkologie.

7. o tzv. pilotním projektu pražské pobočky VZP, v němž byla externí firmou kontrolována nákladovost pražských a středočeských kardiologů, přičemž ještě předtím, než byly výsledy analýz verifikovány cílenými revizemi, byla svolána tisková konference, na níž byli někteří kardiologové neadresně obviněni z plýtvání či dokonce podvodů. Podobné analýzy jsou prý plánované i u všech ostatních oborů, jako první by měly být zkoumány ORL a diabetologie. Dne 13.5.2014 proběhlo o této jednání s vedením VZP. Osobně generálním ředitelem VZP, ing. Kabátkem, bylo slíbeno, že jakékoli další mediální výstupy budou realizovány až po ověření dat z analýz cílenými revizemi, které budou také ještě před medializací konsultovány se zástupci SASu a příslušné odborné společnosti.

8. o stavu projednávání další možné novely Seznamu výkonů (SZV). Nadále není funkční příslušný portál, s nímž měla pracovní skupina na MZ pracovat. Plánované vydání novely v podobě původního návrhu pro rok 2014 neprošlo vnitřním připomínkovým řízením na ministerstvu. Střetává se zde obava z rozkolísání úhrad na jedné straně s potřebou jejich zlepšení pro řadu oborů na straně druhé. Pracovní skupina dostala za úkol navrhnout ministrovi, co by mělo být obsahem novely SZV pro rok 2015 s tím, že ministerstvo prý bude pracovat i na zreálnění minutové režie a zlepšení ocenění lidské práce. Zároveň má být ale pracovní skupina svolána až v září 2014, tj. vzniká podezření, že vedení MZ vlastně pozastavuje činnost i této pracovní skupiny. Rada SAS plánuje situaci pečlivě sledovat.

9. o dopisu s žádostí o jednání o vyhlášce o externí kontrole, který 2.5. 2014 zaslal Dr. Jojko prof. Vymazalovi, nám. ministra zdravotnictví. K dnešnímu dni nemáme žádnou odpověď.

10. informaci o dalším vývoji jednání v rámci E.A.N.A. Poslední setkání proběhlo před týdnem května v Lucemburku. Informace o něm bude v nejbližší době zveřejněna na našem webu.

Rada SAS:

1) schvaluje základní teze pro první jednání o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2015:

- MZ zcela bez ohledu na jakékoli naše argumenty plánuje zrušit RP k začátku roku 2015. Žádáme tedy o plnou kompenzaci takto vzniklého výpadku příjmů. Za nejlepší považujeme vznik nového kódu (nebo využití kódu 09543), který by se vykazoval s klinickými vyšetřeními a měl by hodnotu právě minimálně 30,- Kč. Tento kód by měl být hrazen plně výkonově a neměl by podléhat žádnému regulačnímu omezení.

- Kód 09555 hradit v plné hodnotě, neboť v referenční období neexistoval. Stejný postup by měl být i u všech tzv. bývalých Q kódů.

- Zásadní zjednodušení úhradového vzorce, který musí umožnit předvídatelnost a průhlednost v tržbách.

- Referenční období 2014. Pokud by nebyl tento požadavek prosazen a referenčním obdobím by byl rok 2013, pak musí být eliminován dopad koeficientu 0,98 z referenčních dat.

- Hodnota bodu: navýšení proti r. 2014 o minimálně 6%, tj. na minimálně 1,09 Kč/ bod.

- Naše požadavky jsou připraveny na stávající seznam výkonů. Pokud bude jiný, považujeme za nutné, aby existovalo určitě přechodové období (rok) jako pilotní, aby nedošlo k poškození některé odbornosti (jako se např. děje nyní v odbornosti 101, ale v roce 2014 i u řady ostatních).

- Regulace musí být průhledné, předvídatelné a neměly by postihovat nutnou práci navíc, ale jen evidentní plýtvání.

2) schvaluje vzorovou smlouvu VZP ve znění, které nám bylo zasláno 9.5.2014. Ukládá Dr. Jojkovi toto stanovisko odeslat VZP.

3) Schvaluje zahájení prací na novém webu SASu. Stanovuje finanční limit 20 tisíc Kč jako náklady na nový plně funkční web s redakčním samoobslužným systémem. Pověřuje Dr.Jojka, aby v tom smyslu zahájil jednání.

Příští jednání Rady SAS: 12.6., 31.7., 4.9., 9.10., 6.11., 11.12. 2014.

Zapsal a předsedajícím byl Dr. Jojko.