Zápis z jednání Rady SAS 12.6.2014

Rada SAS

12.6.2014 od 17.20 do 19.40 hod.  

Účast: viz prezenční listina

 

 

Rada bere na vědomí informaci:

 

1.      o vyúčtováních péče za rok 2013.

Mimo vypsané v minulém zápise z našeho jednání se ukázalo, že pokud se některý AS odvolá proti započtení jím provedených výkonů 09555 do úhradového vzorce ve vyúčtování  VoZP, tato mu vyhoví a dané výkony vyčlení mimo tento limit.

 

2.      o vývoji úhrad AS v roce 2014. V posledním týdnu se objevila informace, že se ministr zdravotnictví rozhodl v další novele Seznamu výkonů vrátit časy internistům do délky platné do konce roku 2012. Stále ale není vyřešena otázka zabránění propadu jejich úhrad v roce 2014, přičemž i pro rok 2015 (vyjde-li v SZV tato slíbená úprava) bude třeba ohlídat nastavení referenčních hodnot, jinak hrozí riziko významného nárůstu počtu bodů se sníženou hodnotou.

 

3.      o schůzce Koalice soukromých lékařů s předsedou ANO, ing. Babišem a předsedou KDU-ČSL, MVDr. Bělobrádkem. Probírána byla zejména tato témata:

-          nutnost zastavení narůstajícího trendu navyšování podílu peněz z všeobecného zdravotního pojištění mířících do nemocnic na úkor soukromých ambulancí,

-          nevhodnost rušení regulačních poplatků za návštěvu u lékaře,

-          neúčelnost a nebezpečnost zveřejňování smluv mezi všemi poskytovateli a ZP.

 

4.      o přípravě návrhu na první jednání v rámci dohodovací řízení (DŘ) o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2015. První jednání zástupců poskytovatelů AS proběhne 17.6.2014, jejich jednání se ZP pak  24.6.2014.

 

5.      informaci o jednání o smlouvách se ZP po roce 2015. Odsouhlasený vzorový text smlouvy s VZP jí byl již odeslán, v současné době se dokončuje práce na textu smlouvy s ČPZP, běží jednání se ZPMV.

 

6.      o tzv. pilotním projektu pražské pobočky VZP, v němž byla externí firmou  kontrolována nákladovost pražských a středočeských kardiologů, přičemž ještě předtím, než byly výsledy analýz verifikovány cílenými revizemi, byla svolána tisková konference, na níž byli někteří kardiologové neadresně obviněni z plýtvání či dokonce podvodů.

Podobné analýzy jsou plánované i u všech ostatních oborů, jako první by měly být zkoumány ORL a diabetologie.

Dne 4.6.2014 proběhlo o tomto problému jednání na půdě pražské pobočky VZP. Z přednesených prezentací byl zřejmý jen jeden jediný problémový bod:. Údajně existují dva kardiologové působící v rámci jedné budovy, kteří si mezi sebou posílají pacienty ve velkém rozsahu (první druhému 100%, druhý prvnímu 58%), přičemž prý nejde o doplnění chybějící vyšetřovací metody. Bylo slíbeno prověření tohoto případu individuální revizí.

Jinak celá prezentace, bohužel obsahovala řadu metodických chyb a nepřesností, což ji činí (mimo to, že se tyto nepřesnosti budou pracně ověřovat či vylučovat v rámci individuálních revizí) nejspíše nepoužitelnou.

Vedení VZP v každém případě slíbilo, že napříště bude jakékoli medializaci podobných projektů předcházet konsultace se SASem a příslušnou odbornou společností.

 

7.      o stavu projednávání další možné novely Seznamu výkonů (SZV). V posledním měsíci se objevila zpráva, že chce vedení MZ přesunout tvorbu SZV do kompetencí ÚZISu, přičemž členové pracovní skupiny, která na věci dosud pracovala, by měli být jen jakýmisi jeho externími konsultanty. Tato informace nebyla zatím doplněna žádnými podrobnostmi. 

Rada SAS vyjadřuje naději, že vzhledem k tomu, že  ÚZIS s tímto problémem nemá  žádnou zkušenost, bude opravdu  s  Pracovní skupinou při MZ a organizacemi,  které v tom zkušenosti  mají, spolupracovat. Zástupci  SAS jsou  k tomu připraveni.

 

8.      o dopisu s žádostí o jednání o vyhlášce o externí kontrole, který 2.5. 2014 zaslal Dr. Jojko prof. Vymazalovi, nám. ministra zdravotnictví. K dnešnímu dni nemáme stále   žádnou odpověď.

 

9.      informaci o dalším vývoji jednání v rámci E.A.N.A.  Poslední setkání proběhlo v  květnu v Lucemburku. Podrobná informace o něm je již umístěna na našem webu.

 

10.  Informaci pracích o tvorbě nového webu SASu.

 

Rada SAS:

 

s ohledem na nové informace potvrzuje základní teze pro první jednání o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2015:

-          MZ zcela bez ohledu na jakékoli naše argumenty plánuje zrušit RP k začátku roku 2015. Žádáme tedy o plnou kompenzaci takto vzniklého výpadku příjmů.

Za nejlepší považujeme vznik nového kódu (nebo využití kódu 09543), který by se vykazoval s klinickými vyšetřeními a měl by hodnotu právě minimálně 30,- Kč.

Tento kód by měl být hrazen plně výkonově a neměl by podléhat žádnému regulačnímu omezení.

-          Kód 09555 hradit v plné hodnotě, neboť v referenční období neexistoval. Stejný postup by měl být i u všech tzv. bývalých Q kódů.

-          Zásadní zjednodušení   úhradového vzorce, který musí umožnit předvídatelnost a průhlednost v tržbách.

-          Referenční období 2014.  Pokud by nebyl tento požadavek prosazen a referenčním obdobím by byl rok 2013, pak musí být eliminován dopad koeficientu 0,98 z referenčních dat.

-          Hodnota bodu:  navýšení proti r. 2014 o minimálně 6%, tj. na minimálně  1,09 Kč/ bod.

-          Naše požadavky jsou připraveny na stávající seznam výkonů. Pokud bude jiný, považujeme za nutné, aby existovalo   určitě přechodové období  (rok) jako pilotní, aby nedošlo k poškození některé odbornosti (jako se např. děje nyní v odbornosti 101, ale v roce 2014 i u řady ostatních).

-          Regulace musí být průhledné, předvídatelné a neměly by postihovat nutnou práci navíc, ale jen evidentní plýtvání.

 

Rada SAS  ukládá Dr. Jojkovi tento návrh přednést na první jednání zástupců poskytovatelů v rámci DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2015.

 

 

Příští jednání Rady SAS:  31.7., 4.9., 9.10., 6.11., 11.12. 2014.

 

Zapsal a předsedajícím byl Dr. Jojko.