Zápis z jednání Rady SAS 10.10.2013

Rada SAS

10.10.2013 od 17.05  do 19.25  hod.  

Účast: viz prezenční listina

 

 

Rada bere na vědomí informaci:

 

1.     o vývoji jednání vycházejících ze závěrů setkání s řediteli ZP na MZ 27.2.2013 o zlepšení úhradových parametrů v roce 2013  všem postiženým oborům, zejména interního lékařství. V tomto  týdnu proběhla jednání s dalšími ZP (ČPZP a ZPMV). Všechny ZP nadále spolupracují na analýze dopadů zvláště na internu včetně tvorby návrhů pro kompenzaci propadů příjmů.

 

2.     že k dnešnímu dni máme odpovědi na otázky, které jsme formulovali na lednovém jednání a jež se týkají jednání o prolongaci našich smluv po roce 2015, stále jen od poj. 213. Dne 26.9.2013 proběhlo jednání s vedením VZP k tomuto tématu. Byli jsme informováni, že dne 23.9.2013 byla uzavřena dohoda mezi generálním ředitelem VZP, ing. Kabátkem, a prezidentem ČLK, Dr. Kubkem, o tom, že VZP všem AS nabídne smlouvy na dobu neurčitou s jasně definovanými výpovědními důvody. Dne 26.9.2013 jsme s vedením VZP tedy  jednali právě  o jednotlivých kritériích, kterým by  všichni ti, kteří dostanou nabídku doby neurčité, měli vyhovět. Zápis z tohoto jednání se t.č. finalizuje. Jakmile bude hotov, bude vyvěšen na našem webu. Předběžně lze říci, že mezi námi a vedením VZP trvá spor jen o způsobu užití tzv. pozitivních lékových listů (odmítáme systém  tajných dohod mezi VZP a výrobci léků, máme soupis požadavků pro jejich akceptaci a na nich trváme – viz zápis z minulého jednání Rady SAS). Ostatní kritéria buď úplně vycházejí nebo jen  lehce přesahují úroveň základních zákonných požadavků pro provoz soukromé praxe, takže  pro prakticky všechny AS nebude problém jim vyhovět.

 

3.     o vývoji situace v tzv. kultivaci Seznamu výkonů. Dnem 9.10.2013 skončilo vnitřní připomínkové řízení k novele seznamu výkonů. Připomínky Rady SAS jsou přílohou č. 1 tohoto zápisu. Byly v termínu odeslány na MZ, zatím ale neznáme jeho reakci.

 

4.     o tom, že t.č. zatím není jasná podoba úhradové vyhlášky pro rok 2014. Od vedení MZ víme, že ambulancím má být umožněn nárůst o 3% a že regulace na předpisy léků, zdravotnických prostředků, ZÚMu a ZÚLPu má počítat s nárůstem DPH. Žádné další  informace zatím nejsou k dispozici.

 

5.     o jednání s  vedením ZPMV o pravidlech  vykazování kódů   21510 a 21520. Bohužel jsme se s touto ZP zatím nedohodli na nadbytečnosti tzv. obnovovacích kurzů. Jednání ale není uzavřeno.

 

6.     o tom, že k  problému psychiatrů s úhradou Amisulpridu ze zdravotního pojištění, o němž bylo podrobně referováno v minulém zápise, budeme jednat s vedením SÚKLu 24.10.2013.

 

7.     informaci o přípravě sjezdu 8.11.2013. Pozvánky včetně programu byly již rozeslány, pozvaní hosté postupně potvrzují svou účast. Rada SAS schválila návrh programu a nominace do orgánů sjezdu

 

8.     informaci o připravovaném podzimním setkání E.A.N.A. ve Vídni.

 

Rada SAS:

 

nadále doporučuje všem ZZ, která si ještě nepožádala o referenční hodnoty  pro úhrady roku 2013 u VZP a ZPMV, aby tak neprodleně učinila.

 

Příští jednání Rady SAS:  14.11., 12.12. 2013.

 

Zapsal a předsedajícím byl Dr. Jojko

 

Příloha č. 1:

 

Připomínky Rady

Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s.

(dále také jen SAS)

 návrhu novely seznamu výkonů.

Přijato 9.10.2013.

 

     Rada SAS prostudovala celý návrh, k němuž má tyto připomínky:

 

A.    Připomínky obecné

 

1.      Rada SAS se v první řadě pozastavuje nad tím, že v rámci  připomínkového řízení nebyly osloveny odborné společnosti, ačkoli ty se na tvorbě změn nejvíce podílely. 

Příslušný e.mail byl poslán jen Purkyňce jako celku (bez požadavku rozeslání jednotlivým společnostem), která jednotlivé odbornosti oslovila až 8.10.2013 (den před koncem lhůty dané MZ). 

Zcela byly tedy vynechány odborné společnosti v Purkyňce nezastoupené (např. Ortopedická a Kardiologická).

 

2.      Rozhodnutí o účinnosti, resp. ochrana oborů s velkým poklesem bodových hodnot.

 

Rada SAS registruje, že v rámci tzv. kultivace seznamu výkonů byly upraveny hlavně ceny spotřebního materiálu, místy časy výkonů a ojediněle i pořizovací ceny přístrojů.

 

Mimo automatickou velmi mírnou valorizaci  nebyla žádným způsobem upravena mnoho let kriticky podhodnocená  režie výkonů.

 

Návrh novely seznamu výkonů připravovaný pro rok 2014 je tedy z hlediska rozsahu provedených  prací v rámci opravdové  kultivace jen polotovarem a jako s takovým je třeba s ním pracovat.

V důsledku takto jen části odvedené práce došlo u některých výkonů  k až 16%nímu ponížení jejich bodového ohodnocení (tabulka v Odůvodnění MZ připouští i podstatně větší poklesy bodových hodnot výkonů).

Při uvedení této změny v život  hrozí nebezpečí nežádoucího velmi významného  poklesu úhrad  některých odborností včetně jejich ohrožení stejně, jako tomu je v roce 2013 u interního lékařství.

 

Rada SAS tedy zásadně žádá, aby byla novela seznamu výkonů uvedena v účinnost až ve chvíli, kdy budou pomocí modelací zjištěny a odstraněny právě všechna potencionální nebezpečí zapříčiněná tím,  že jde o polotovar.

 

Za možnou  náhradu takovéto modelace by Rada SAS mohla považovat to, že by novela seznamu výkonů sice byla uvedena v účinnost rokem 2014 v t.č. navrhované podobě, v rámci úhradových pravidel pro léta 2014 a 2015 (až při vyúčtování roku 2015 bude jasné, jak dopadl rok 2014) by ale zároveň

-          nedošlo k poklesu hodnoty bodu pod 1,02 Kč,

-          zároveň existoval risk-koridor, který by zaručoval, že by úhrady  zdravotnických zařízení při zachování jejich výkonnosti neklesly pod 100% úhrad referenčního období.

 

Rada SAS má ale takové řešení za krkolomné, neboť považuje za nepřijatelné, aby byl snížen tzv. malý počet pojištěnců (za minimální považujeme 100 URČ na rok), bez čehož by risk-koridor byl schopen „ochránit“ jen cca 70% péče (výkony zdravotnických zařízení, jejichž úhrada je omezena úhradovým vzorcem). Potencionální pokles úhrady  v rozsahu (v průměru na celou ČR) u 30%  zdravotnickými zařízeními odvedených výkonů znamená dle Rady SAS neúměrné riziko, které plánovaná novela Seznamu výkonů nesporně obsahuje.

 

Rada SAS zároveň žádá, aby vedení MZ deklarovalo, že prvním dalším krokem v kultivaci seznamu výkonů bude právě urychlené narovnání ohodnocení režie.

Popsané požadavky jsou zásadními připomínkami.

 

3.      Tabulka straně 12 až 14 v Odůvodnění obsahuje minimálně jednu chybu, chybí v ní jasné vysvětlení důvodů některých plánovaných změn

 

Žádáme tímto o vysvětlení údajů v tabulce, neboť:

 

-          dle našich propočtů tabulka neuvádí změny mezi roky 2012 a 2013, ale mezi 2012 a 2014.

-          v ní obsažené hodnoty potvrzují naši obavy vyjádřené výše v bodu 1.

-          z tabulky není jasné, kde byla podstata dosavadního podhodnocení alergologických, imunologických a hematologiích laboratoří, oftalmologie, či léčby bolesti, o co se opírá naopak snížení ohodnocení výkonů univerzální laboratoře.

-          v tabulce je u dětského ORL uvedeno jednou, že bude navýšeno na 154%, o několik řádek níže pak je toto popřeno údajem o 100%.

 

Rada SAS považuje za nemožné zhodnotit návrh jako celek včetně výše vyjmenovaných oborů, pokud nebude jasně zdůvodněno, proč mají některé obory mít tak  velký výkyv v úhradách.

 

Rada SAS zároveň žádá, aby se jakákoli změna (tedy i navýšení  úhrad výkonů komplementu) odrazila v pravidlech pro regulace a výpočet regulačních srážek zdravotnických zařízení jiných segmentů, včetně ambulantních specialistů. Jinak by došlo k  ohrožení  vysokými pokutami lékařů chovajících se stejně (bez krácení předpisu indukované péče). V případech, kde by lékaři chtěli vyhovět regulacím a omezili by indikaci příslušných zdražených  metod komplementu, by došlo nepochybně k poškození pacientů – připomínáme, že v tabulce v Odůvodnění je v případě alergologických a imunologických laboratoří uvažováno o navýšení až o 1/3. Považujeme za jisté, že by došlo k systémovému poškození příslušných pacientů, pokud by to mělo znamenat třetinový pokles poptávky po těchto vyšetřeních v rámci obav z regulací u indikujících zdravotnických zařízení. 

 

B.    Připomínky ke konkrétním výkonům.

 

1.       Kód 17129 – zásadně nesouhlasíme s kritickým podhodnocením ceny přístroje pro provádění Holterovské monitorace TK, v čemž MZ evidentně vyšlo z návrhu praktických lékařů, kterýžto ovšem (nejspíše pro nedostatečnou zkušenost s danou metodou)  nepočítá s existencí dalšího, v návrhu neuvedeného, spotřebního materiálu. Nebylo konsultováno s autorskou odborností.

 

Souhlasíme, že základní cena samotného monitoru začíná na 60 tisících Kč, zásadně ale žádáme, aby do výkonu byly započítané:

 

-          manžety – pro řádný provoz metody potřebujete ke každému přístroji 6 manžet (celkem jsou tři velikosti podle síly paží pacientů -  od každé potřebujeme dva kusy, neboť  manžetu, která se nám vrátí s přístrojem je třeba umýt, vydesinfikovat a vysušit, tj. nelze ji užít daný den), přičemž cena 1 kusu manžety je 3 tisíce Kč a životnost jedné sady 6 manžet je 1 rok. Jde tedy o náklad v plném provozu 18 tisíc Kč ročně.

-          pouzdro s upínacími popruhy na přístroj, které samo o sobě má také živostnost 1 rok a stojí 2.500,- Kč.

 

Zásadně tedy žádáme, aby do nákladů vyšetření byly započítány všechny, tedy i tyto nezbytné náklady na jeho provedení. Jinak se stane výkon významně podhodnoceným, tj. lez očekávat, že jej ZZ přestanou postupně pacientům provádět, což jistě není účelem návrhu.

Tyto požadavky jsou v souladu se stanoviskem České kardiologické společnosti.

 

2.      Kód 17129 zásadně nesouhlasíme s návrhem, aby mimo  stávající odbornosti (kardiologie, dětská kardiologie, interna, diabetologie, ARO)  měli nově právo tento výkon vykonávat i praktičtí lékaři v rozporu s odborným stanoviskem České kardiologické společnosti, Společnosti pro hypertensi a České internistické společnosti.

 

Zdůvodnění:

-          není vyřešen způsob vzdělávání  praktických lékařů k provádění těchto výkonů, jejich hodnocení a následně k vedení léčby dotčených pacientů.

-          není ani zdaleka využita kapacita pracovišť odborností, která dosud toto vyšetření ve smluvním vztahu se ZP dělat směla (u VZP má toto nasmlouvané jen 26% internistů a jen 76% kardiologů), přičemž mezi lékaři těchto odborností je zájem tento výkon provádět, což je ale blokováno ze strany ZP. TJ. není využita rezerva lékařů, kteří jsou v dané věci již vzdělaní a jen čekají na souhlas ZP s nasmlouváním  tohoto výkonu.

-          navýšením počtu odborností dojde jen k devalvaci metody (bude prováděna zbytečně často a ne k tomu plně vzdělanými lékaři), to povede k jejímu relativnímu prodražení s poklesem její kvality.

-          platí obecně, že praktičtí lékaři provádějí jen cca 1/3 předepsaného počtu preventivních prohlídek svých pacientů. Jejich přesměrováváním k jiným výkonům může dojít k ohrožení plnění  jednoho ze základních účelů  jejich postavení, tj. omezení preventivní funkce potřebné k včasnému záchytu mnohých onemocnění.

-          Rozšíření počtu odborností, které mohou provádět tyto výkony nepodpořila svým rozhodnutím ani skupina pro tvorbu seznamu výkonů. TJ. na této změně není odborný ani ekonomický konsensus.

-          Tyto požadavky jsou v souladu se stanoviskem České kardiologické společnosti.

 

3.      Kódy 11111, 17111, 17113, 17120, 17220, 17242 – zásadně nesouhlasíme s ponížením ceny registračního papíru na pouhých 1,60 Kč za kus. Takový registrační papír k EKG sice existuje, ale má tak špatnou kvalitu (hodně se třepí), že u něj hrozí nebezpečí poničení EKG přístroje. Zjistí-li výrobce EKG přístrojů, že některé pracoviště užívá tento nekvalitní papír, obvykle okamžitě odebere záruky na tento přístroj i na jeho opravy. Minimální nepodkročitelná cena za kus je 2,- Kč.

 

Žádáme o navýšení ceny EKG papíru  na reálné ceny:

-          2,- Kč u kódu 11111,

-          2,- Kč u kódu 17111,

-          20,- Kč u kódu 17113,

-          6,- Kč u kódu 17120,

-          6,- Kč u kódu 17220,

-          4,- Kč u 17242.

          Tyto požadavky jsou v souladu se stanoviskem České kardiologické společnosti.

 

4.       Kódy 17261, 17263, 17271, 17273 – zásadně nesouhlasíme s ohodnocením ceny záznamového media na 1,6 Kč. Žádáme jeho navýšení na reálnou hodnotu, odpovídající potřebě záznamů videosmyček, tj. na 9,50 Kč u všech vyjmenovaných výkonů tak, jak to požadovala i Česká kardiologická společnost.

 

5.       29111 a 29220 – registrovali jsme, že v popisu výkonu se v jeho popisu má změnit slovo „kódu“ na slovo „výkonu“. Máme za to, že původní „kódu“ je správně. Jak vyplývá z předchozí věty popisu obou výkonů, nejde o stejný výkon, ale více výkonů, které se vykazují jedním kódem. TJ. neopakuje se samotný výkon, ale jeho výkaz, tj. kód.

 

Závěrem deklarujeme, že jsme připraveni k osobnímu projednání všech výše uvedených připomínek.

 

Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko, předseda.