Zápis z jednání Rady SAS

10.4.2014 od 17.10 do 20.10 hod.  

Účast: viz prezenční listina

 

 

Rada bere na vědomí informaci:

 

1.      o tom, že současný ministr zdravotnictví od začátku svého funkčního období zatím nijak nereagoval na žádost o schůzku se zástupci SASu i zástupci Koalice soukromých lékařů. Rada SAS se obává, že může jít ze strany vedení MZ o   ignorování významné složky českého zdravotnictví, resp. o to, že pracovníci vedení MZ, kteří dosud pracovali ve velkých nemocnicích, nemají představu o významu segmentů, s nimiž nepřišli během dosavadní praxe do styku.

 

2.      o tom, že dnes dopoledne bylo formálně zahájeno dohodovací řízení (DŘ) o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2015. Protože ze zákona 48/97 Sb. vyplývá, že předběžná fáze tohoto řízení musí skončit do konce července, bylo stanoveno, že k tomuto termínu bude ukončeno jednání v jednotlivých segmentech. Tzv. závěrečný chural, který schvaluje eventuální dohody v jednotlivých segmentech, se bude konat 21.8.2014. První jednání se ZP by měla být 24. nebo 25.6.2014.

 

3.      o dnešním jednání o jednacím řádu DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad. Po dlouhé diskusi bylo nakonec schváleno jen několik drobných technických a formálních zlepšení.

 

4.      o jednáních o možné kompensaci výpadku příjmů nemocnic v rámci zrušení regulačních poplatků. Rada SAS se na základě toho obává, že budou-li zrušeny regulační poplatky za návštěvu pacientů v ambulancích, dojde k poklesu kvality, dostupnosti a bezpečnosti péče, nebudou-li plně kompensovány. Navíc bude zrušením poplatků promarněna dosud úspěšná snaha přimět pojištěnce považovat jejich ekonomickou spoluúčast za normální, správnou a v civilizovaných zemích i běžnou.  Jsme toho názoru, že vláda by měla upustit od populistických gest, která jen zvyšují zátěž státního rozpočtu, a od dalšího rušení regulačních poplatků upustit.

 

5.      o dnes došlém dopisu ing. Gajdáčka, generálního ředitele ZPMV, který se týká zveřejňování smluv mezi ZP a poskytovateli.

Rada SAS je toho názoru, že

-          zveřejnění jakýchkoli smluv nebo částí smluv kteroukoli ZP o kterémkoli AS je bez souhlasu dotčeného AS zapovězeno v základních smlouvách, které máme od roku 2008 uzavřeny se všemi ZP včetně VZP. Vzhledem ke způsobu a rozsahu zveřejňování, jaký registrujeme v současné době, Rada SAS rozhodně nedoporučuje žádnému AS se zveřejněním jeho dat souhlasit.

-          paušální zveřejnění čistě a jen základní smlouvy a dodatků obsahujících jen výši předběžné úhrady bez informací o výkonnosti poskytovatele (počtu nositelů výkonů, technického vybavení, rozsahu ordinačních hodin, množství přímo v ambulanci aplikovaných léků atd.) povede jen k vyvolání zbytečné závisti mezi poskytovateli vzájemně a zamoření příslušných serverů jen nic neříkajícími, tj. balastními informacemi, které ani neumožňují jejich vzájemné porovnávání, protože k tomu nejsou stanovena žádná kritéria.

-          existují-li někde někteří protěžovaní poskytovatelé, kteří nejsou placeni dle dávno zveřejňovaných pravidel daných Seznamem výkonů, úhradovými vyhláškami a jednotlivými vzorovými dodatky, má být buď obhájeno nebo řešeno právě jejich zvýhodnění, nemá být obtěžována poctivá většina ostatních.

Rada SAS deklaruje, že jednoznačně podporuje zprůhlednění finančních toků ve zdravotnictví, že fandí každému, kdo účinně zakročí proti korupci. Zatím uvažovaná a realizovaná opatření včetně způsobu zveřejňování smluv k ničemu takovém ale nepovedou.

 

6.      že aktuálně začala chodit všem AS  vyúčtování roku 2013 od všech ZP. Rada SAS deklaruje, že je připravena pomoci všem AS, kteří se budou cítit výpočty ze strany ZP poškozeni. Zejména hodláme hlídat dodržení dohody na půdě MZ 27.2.3013.

 

7.      o tom, že na našem webu je již doporučení, jak získat referenční hodnoty k výkonům (body a URČ) k úhradám na rok 2014 od VZP včetně kontaktních mailů všech jejích regionálních poboček. Rada SAS doporučuje si o tato čísla požádat, neboť u části oborů došlo mezi rokem 2012 a 2014 ke změně Seznamu výkonů, přičemž výkony referenčního období jsou započítány jako referenční až po přepočítání právě na Seznam výkonů roku 2014, tj.   čísla z vyúčtování roku 2012 nemusí být platná.

 

8.      o stavu projednávání další možné novely Seznamu výkonů.

 

9.      informaci o dalším vývoji jednání v rámci E.A.N.A.  Další setkání bude na začátku května v Lucemburku.

 

10.  informaci o prohlášení SPL ze dne 5.5.2014. Rada SAS

-          deklaruje, že souhlasí s jejich hodnocením (ne)reakce ministra na nabídky k setkání s ambulantními lékaři,

-          sdílí  obavy ze zrušení regulačních poplatků a způsobem jejich kompenzace nemocnicím,

-          má již dávno připraveny podklady pro jednání o kompetencích oborů (jednání se SPL bylo již před několika lety zahájeno, nebylo ale – bohužel – dokončeno), tedy je připravena jednat i o vzdělávacích programech a prostupnosti sítě mezi obory. Jednání právě o této otázce není věcí jen PL, ale i jiných oborů, zejména ambulantních specialistů.

 

11.  informaci o změnách pojistných podmínek  v pojištění odpovědnosti u více pojišťoven týkajících se náhrady nemajetkových škod v rámci nabytí účinnosti nového Občanského zákoníku. Rada SAS doporučuje všem členům SAS, aby tomu věnovali velkou pozornost.

 

Rada SAS:

 

a)     odmítá návrh zástupců AČMN, podle něhož by snad bylo možné uvažovat o tom, že by ambulantní specialisté sloužili služby v nemocnicích. Rada SAS upozorňuje, že ambulantní specialisté se během své každodenní ordinační doby ve svých ambulancích neflákají, že odvádějí řádnou práci, tj. vysoce náročnou zdravotní péčí, což pro naprostou většinu z nich znamená, že nejsou ani fyzicky schopní ještě mimo to kdekoli sloužit. Návrh AČMN je navíc dle našeho názoru v rozporu s právními (nejen pracovně-právními) předpisy ČR a EU.

 

b)     schvaluje plán rozvoje systému ASAC včetně způsobu jeho prezentace mimo SAS.

 

c)     schvaluje připomínky k návrhu vzorové smlouvy  VZP. Ukládá Dr. Jojkovi je odeslat během příštího týdne.

 

d)     souhlasí s tím, že sekretariát SASu bude uzavřen v rámci dovolených v letních měsících ve stejném rozsahu jako v minulém roce, tj. 15 dnů.

 

e)     ukládá Dr. Jojkovi, aby žádal po VZP vysvětlení způsobu vyúčtování kódů 09555. Cílem by mělo být dosáhnout takový systém, aby každý poskytovatel mohl jednoduše z vyúčtování zjistit, kolik peněz za tyto kódy, které jsou mimo úhradový vzorec, od  VZP dostal.

 

f)       ustanovuje zahraniční komisi ve složení Dr. Medek, Dr. Juliš a Dr. Nedělka.

 

Příští jednání Rady SAS:  15.5., 12.6.2014.

 

Zapsal a předsedajícím byl Dr. Jojko.