Varování ambulantním zdravotnickým zařízením před kontrolami kvality a bezpečí v rozporu se zákonem o zdravotních službách

logo-SASSdružení Ambulantních Specialistů České republiky, o. s.

pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906

člen E.A.N.A. – Europäische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen Ärzte

registrace u MV ČR VSC/1-7553/91-R

Kontaktní adresa: Informační centrum – 190 00  PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382     IČO: 48135941     čís. účtu: 280454399/0800

E-mail: sasp@sasp.cz;    kontakt@sasp.cz;   http://www.sasp.cz

Upozornění, resp. varování  Rady

Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s.

(dále také jen SAS)

týkající se údajných kontrol kvality ambulancí.

Přijato 21.1.2013.

 

     Na základě četných dotazů členů SASu, kteří  chtěli vědět, jak je možné, že jim jsou nabízené různými subjekty kontroly jejich kvality či bezpečí, ačkoli zatím nebyla ministerstvem zdravotnictví (dále také jen MZ) vydána žádná vyhláška, která by pravidla těchto kontrol nějak určovala, vydává Rada SAS toto upozornění, resp. varování. 

 

Rada SAS registruje, že

1.     od 1.4.2012 je plně účinný zákon č. 372/2012 Sb. o zdravotních službách, který ve své deváté části (od § 98 do § 106) určuje závazná pravidla kontroly kvality a bezpečí zdravotnických zařízení.

2.     v odst. 3 § 98 tohoto zákona je jasně stanoveno, že kvalitu smí kontrolovat jen ta fyzická či právnická osoba, která má k této činnosti povolení MZ.

3.     v odst. 7 § 98 tohoto zákona je uvedeno, že MZ určí přesná kritéria kontrol kvality a bezpečí svým prováděcím předpise, tj.  vyhláškou.

4.     odst. 3 § 100 tohoto zákona dává MZ povinnost zveřejnit seznam osob oprávněných kontrolovat kvalitu a bezpečí zdravotnických zařízení.

5.     tento zákon také stanoví, že hodnotí-li někdo kvalitu či bezpečí bez povolení MZ, vystavuje se nebezpečí sankce až 500.000,- Kč.

 

Rada SAS upozorňuje, že

a)     MZ zatím nevydalo příslušnou vyhlášku, která by určovala pravidla kontroly kvality a bezpečí  ambulancí, tj. i ambulantních částí nemocnic.

b)     neexistuje žádný subjekt, který by od MZ k dnešnímu dni měl oprávnění kontrolovat kvalitu či bezpečí ambulancí, MZ tedy ani nesestavilo žádný seznam takových osob.

 

Rada SAS tedy varuje všechna ambulantní zdravotnická zařízení před subjekty, které jim v evidentním rozporu se zákonem o zdravotních službách nabízejí kontroly kvality a bezpečí. Výsledky takových kontrol jsou pak nepoužitelné, tedy k ničemu, znamenají jen zcela zbytečný výdej finančních prostředků zdravotnických zařízení.

 

Rada SAS žádá všechna ambulantní zdravotnická zařízení, aby, budou-li nějakým subjektem osloveni  se záměrem konat u nich kontrolu kvality či bezpečí, tuto skutečnost napsali na e.mail sasp@sasp.cz. Jsme připraveni chování těchto osob projednat pak na půdě nejen MZ.

Na webu www.sasp.cz Vás budeme průběžně informovat, dojde-li k jakékoli změně výše popsané situace.

Rada SAS.