Otevřený dopis Koalice soukromých lékařů poslancům Parlamentu ČR

Koalice soukromých lékařů

Slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631, fax: 234 709 616, e-mail: sladkovska@dent.cz

 

 

 

Otevřený dopis k  rukám

poslankyní a poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

 

 Praze 6. 1. 2014

 

Vážená paní poslankyně,

Vážený pane poslanče,

 

obracíme se na Vás s tímto dopisem v souvislosti s tím, že registrujeme plán vznikající vládní koalice zrušit regulační poplatky za návštěvu v ambulanci.

 

Pro všechny soukromé lékaře jde o velmi citlivou otázku, neboť:

 

-         ve stejnou dobu, kdy byly zavedeny regulační poplatky, nám byly buď sníženy nebo zmraženy  úhrady.

-         jde v současné době o významnou součást tržeb našich ambulancí. Průměrně jde o tržbu 10.000 Kč, tj. 120.000 Kč, tj. 6 až 7% základního příjmu, přičemž u některých z nás může jít až o 200.000,- Kč ročně.

-         takto získané a řádně daněné peníze užíváme plně k reinvestici do provozu ambulance, tj. k nákupu přístrojů, spotřebního materiálu, jsou důležitou složkou, která nám pomohla navýšit platy našim sestrám.

 

Jsme si zcela jisti, že výpadek této významné části našich tržeb, nebyl-li by nijak kompenzován z jiných zdrojů, by měl za důsledek pokles kvality a dostupnosti péče. Pro některé z nás může znamenat i ohrožení finanční stability. Těch až 200 tisíc Kč na jednoho lékaře a rok nikdy nebyly zbytečně vynaložené peníze a jistě by v rozpočtech poskytovatelů chyběly.

 

Žádáme Vás tedy, abyste buď regulační poplatky nerušili, nebo v přesné časové souvislosti s jejich zrušením zajistili všem poskytovatelům přiměřenou kompenzaci propadu tržeb. Jedině tak zabráníte poklesu kvality a dostupnosti zdravotní péče v ČR, k němuž jinak jistě dojde.

 

Pro případ, že by pro Vás byla jako jediná průchodná varianta zrušení poplatků, žádáme, aby ke stejnému dni:

1.      byl novelizován seznam výkonů, kde by výkony 09543, 09544, 09545,09547 (všechny se týkají výběrů poplatků) byly nahrazeny jedním signálním kódem, který by měl bodovou hodnotu odpovídající úhradě minimálně 30,- Kč.

2.      byla novelizovaná úhradová vyhláška, přičemž stačí jen doplnění zcela jednoduché formulace, dle níž by výše zmíněný signální kód byl hrazen plně, tj. mimo jakoukoli limitaci včetně omezení úhradovým vzorcem.

 

Závěrem dopisu nám dovolte Vám předem poděkovat, že se věci budete plně a odpovědně věnovat a že nedopustíte, aby vůči občanům zdánlivě vstřícný – ve skutečnosti jen populistický - krok měl pro ně nakonec jen negativní dopady – jak bylo zdůvodněno výše – v poklesu kvality a dostupnosti zdravotní péče o ně samotné.

 

 

Za Koalici soukromých lékařů:

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory, mluvčí Koalice

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR

 

MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR