Nový přístup VZP k úhradě nově nasmlouvaných výkonů (aktualizace k 9.10.2019)

Níže najdete metodiku, podle níž VZP již dnes postupuje

Stručně ji lze shrnout takto:

Máte-li letos nově nasmlouvané výkony a chcete je mít plně hrazené (ve znění úhradové vyhlášky MZ) budete VZP vyzváni ke zrušení původního dodatku  s limitem a k podpisu nového dodatku (bez limitu). S tím je třeba písemně souhlasit, resp. nový dodatek podepsat.

Pokud máte letos s VZP nasmlouvané nové výkony, ale ona se Vám neozývá s dokumenty popsanými v odstavci výše, kontaktujte ji sami.

Nový způsob úhrady dotčených výkonů bude VZP automaticky zohledněn v rámci vyúčtování roku 2019.

Celé znění metodiky:

 

Metodika VZP ČR

Úhrada nově nasmlouvaných výkonů v segmentu ambulantních specializovaných služeb v roce 2019

 

Čl. 1

 1. Metodika se týká všech nových nasmlouvaných a vykázaných výkonů, které mohou ovlivnit stanovení celkové výše úhrady v roce 2019.
 2. Metodika vychází ze základního předpokladu dohodnutého pro segment mimo lůžkových ambulantních specializovaných služeb v rámci DŘ pro rok 2020, a to že nasmlouvání nových výkonů, a to i v roce 2019, bude zohledněno podle části A) bodu 5. Přílohy č. 3 vyhlášky č. 201/2018 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019, který zní:

„5. U poskytovatele, s nímž zdravotní pojišťovna nasmlouvala oproti referenčnímu období nové výkony, jejichž vlivem dojde v některé odbornosti k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady poskytovateli podle bodu 3 navýší o hodnotu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných výkonů, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků. Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu výkonů s použitím hodnoty bodu podle bodu 2.“

 1. Na základě odst. 2) tohoto článku je nutné vyřešit problematiku úhrady nových výkonů, které byly dosud řešeny metodou navýšení hodnoty PURO (dále jen NV_PURO) a dále i problematiku úhrady nových výkonů, které byly nasmlouvány s níže uvedeným textem v Příloze č. 2 Smlouvy (dále jen NV_NEHR):

„Smluvní strany se dohodly, že výkony … nebudou pro účely výpočtu výše úhrady považovat za nové. Jejich nasmlouvání (odbornosti, IČP apod.) …. s účinností od …. proto není důvodem pro změnu celkové výše úhrady vč. navýšení o hodnotu těchto poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků.“

 

Čl. 2

Úhrada nově nasmlouvaných výkonů v roce 2019

 1. Úhrada pro poskytovatele výkonů  zařazených do kategorie NV_PURO :
 1. nové výkony nasmlouvané v období roku 2017, 2018 nebo 2019, pro které uzavřela regionální pobočka(dále jen RP) pro rok 2019 s poskytovateli úhradový dodatek na navýšení hodnoty PURO:
 • poskytovateli bude nabídnuta možnost úhradový dodatek pro rok 2019 zrušit a v úhradě za rok 2019 se bude  postupovat  podle čl.1, odst. 2), této metodiky,
 • úhradový dodatek bude poskytovateli zaslán spolu s průvodním dopisem
 • pokud poskytovatel odmítne zrušení již uzavřeného dodatku, platí pro rok 2019 znění původního podepsaného úhradového dodatku.
 1. nové výkony nasmlouvané v roce 2019, pro které RP neuzavřelo úhradový dodatek na navýšení hodnoty PURO se již  na RP úhradový dodatek  uzavírat nebude a bude se postupovat podle čl.1, odst. 2), této metodiky.

 

 1. Úhrada pro poskytovatele zařazených do kategorie NV_NEHR :
 1. nové výkony nasmlouvané v období roku 2017 a 2018 – nedochází ke změně a zůstávají v platnosti ustanovení uvedená v ostatních ujednáních přílohy č.2 Smlouvy
 2. nové výkony nasmlouvané v roce 2019 – pokud má poskytovatel v ostatních ujednáních přílohy č. 2 Smlouvy ustanovení uvedené v čl. 1 odst. 3) této metodiky, pak se poskytovateli nabídne možnost zrušení příslušného ustanovení pro rok 2019 s tím, že v roce 2019 se bude při úhradě nových výkonů postupovat dle čl. 1, odst. 2) této metodiky. Možnost zrušení bude provedeno zasláním aktualizace přílohy č. 2 Smlouvy k podpisu poskytovateli.

 

Čl. 3

Přepočet celkové výše úhrady za rok 2019

 1. V případě nasmlouvání nového výkonu v roce 2019 dle této metodiky provede Pojišťovna u poskytovatele přepočet celkové výše úhrady automaticky při vyúčtování úhrad za rok 2019.
 2. Nově nasmlouvané výkony (viz. čl. 2 této metodiky) budou uhrazeny s příslušnou hodnotou bodu dle odst. 2 přílohy č. 3 vyhlášky č. 201/2018 Sb.
 3. Přepočet celkové výše úhrady za rok 2019 se provede za předpokladu, že Pojišťovna s poskytovatelem nasmlouvala v roce 2019 nový výkon, respektive nový výkon Pojišťovna nasmlouvala s poskytovatelem v roce 2017 nebo 2018, a v roce 2019 uzavřela s poskytovatelem úhradový dodatek na navýšení úhrady hodnoty PURO a tento dodatek byl po vzájemné dohodě zrušen.