Doporučení Rady SAS všem ambulantním specialistům k účasti na protestech organizovaných v současné době vedením ČLK

logo-SASSdružení Ambulantních Specialistů České republiky, o. s.

pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906

člen E.A.N.A. – Europäische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen Ärzte

registrace u MV ČR VSC/1-7553/91-R

Kontaktní adresa: Informační centrum – 190 00  PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382     IČO: 48135941     čís. účtu: 280454399/0800

E-mail: sasp@sasp.cz;    kontakt@sasp.cz;   http://www.sasp.cz

Doporučení Rady

Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s.

(dále také jen SAS)

všem ambulantním specialistům k účasti na protestech organizovaných vedením České lékařské komory (dále také jen ČLK).

Přijato 18.2.2013.

    

      K našemu stanovisku k úhradové vyhlášce na rok 2013 ze dne 4.2.2013 tímto doplňujeme, že i my nesouhlasíme s tím, aby:

 

-         bodová hodnota výkonů byla v rámci úhradové vyhlášky  snižována pomocí jakýchkoli indexů,

 

-         byl ze strany státu ignorován neustálý nárůst našich nákladů, resp. aby nám byly tyto náklady  státem mnohdy bez objektivní potřeby neustále navyšovány,

 

-         zásadní změny seznamu výkonů byly spouštěny bez jakýchkoli modelací předem,

 

-         regulační parametry pro předpis léků, zdravotnických prostředků, ZÚMu, ZÚLPu a indukované péče  byly přitvrzeny na takovou úroveň,  při níž se již před 7 lety (v roce 2006) jasně prokázalo, že může vést k ohrožení kvality a dostupnosti zdravotní péče.

 

     Proto  vítáme, že se nejvyšší orgány  ČLK věcí zabývají a vzhledem k neúspěchu dosavadních jednání s vedením MZ i to, že plánují proti úhradové vyhlášce protesty. Tyto protesty podporujeme.

 

      Rada SAS zároveň zatím stále nerezignovala na jednání s ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami. Protože ale setkání s nimi, jemuž jsme přikládali velký význam, bylo odloženo z původního termínu 20.2. na 27.2.2013, tj. na dobu dvou dnů před „Dnem zdraví lékařů“ a my tedy dnes nemáme zatím žádný hmatatelný  výsledek, který bychom mohli členské základně předložit, vyzýváme  ambulantní specialisty k maximální připravenosti k účasti na Dni zdraví 1.3.2013.

    

     Kolegyně a kolegové,

 

     dne 27.2.2013 Vás budeme ihned všemi dostupnými prostředky informovat o výsledcích jednání.   Nebudou-li uspokojivé, vyzýváme Vás k maximálně masivní  účasti na „Dni zdraví lékařů“, a to plnou formou, tj. uzavřením ambulancí. 

 

     Členy, kteří nebudou moci z jakýchkoliv příčin zavřít své ordinace, vyzýváme, aby solidaritu projevili připnutím zelené stužky na svůj pracovní oděv.

 

     Tímto žádáme i ostatní lékaře, kteří souhlasí s důvody našeho protestu, aby si na svůj plášť 1.3.2013 také připnuli  stužku zelené barvy.

 

            Vyzýváme všechny, aby tuto akci považovali za  významné varování před dalšími protestními akcemi, které budou  v případě neuspokojivé dohody následovat.

 

         Rada SAS.