DODATEK č. …

ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče číslo: «kodsml»

(ambulantní specializovaná péče)

 

uzavřený mezi:

Poskytovatel: «nazzar1» «nazzar2» «nazzar3»,

jehož jménem jedná: …………………………………, funkce: ………………………

se sídlem: …………………………………………………………………………………………………………………………..….……

IČO: «IČO», IČZ: «IČZ»

tel. ……………….., fax ……………………, e-mail: ………………………………, datová schránka………………………

adresa místa (míst) poskytování zdravotních služeb: «Ulice», «PSČ» «Obec»

(dále jen „Poskytovatel“) na straně jedné

 

a

 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem Praha 9, Drahobejlova 1404/4, PSČ 190 03,

IČO: 47114975

jejímž jménem jedná na základě pověření generálního ředitele VoZP

………………………………., ředitel pobočky …………………………………

se sídlem: …………………………………………………………………………………………………………………………..….……

tel. ……………….., fax ……………………, e-mail: ………………………………, datová schránka………………………

(dále jen „Pojišťovna“) na straně druhé

 

Smluvní strany se dohodly, že úhrada ambulantní zdravotní péče (s výjimkou hemodialyzační péče, novoroze-neckého screeningu a screeningových výkonů 15101 a 15105 odbornosti 105) poskytnuté pojištěncům Pojišťovny v období od 1.1.2014 do 31.12.2014, bude prováděna dle § 6 vyhlášky č. 428/2013 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014 (dále jen „vyhláška“).

Článek I.

1.    Poskytovatel předkládá Pojišťovně v souladu se Smlouvou fakturu za hrazené služby poskytnuté jejím pojištěncům. K faktuře připojí řádné vyúčtování hrazených služeb poskytnutých v účetním období, k němuž se faktura vztahuje doložené příslušnými dávkami dokladů. Pokud Poskytovatel vykazuje pod jedním IČZ hrazené služby poskytované v různých segmentech nebo odbornostech, vykáže hrazené služby poskytované podle tohoto dodatku samostatnou dávkou.

2.     Pojišťovna poskytne Poskytovateli měsíční předběžnou úhradu ve výši jedné dvanáctiny objemu úhrady za rok 2012.

Výše měsíční předběžné úhrady pro rok 2014 se sjednává ve výši  «mespaus»,- Kč.

 

3.     Poskytovateli, který v průběhu referenčního období poskytl hrazené služby 50 a méně unikátním pojištěncům Pojišťovna poskytne měsíční předběžnou úhradu ve výši hodnoty Poskytovatelem vykázaných a Pojišťovnou uznaných hrazených služeb za příslušný měsíc ohodnocených podle seznamu výkonů s hodno­tami bodu stanovenými pro jednotlivé odbornosti.

4.     Do vyúčtování budou zahrnuty dávky zaslané Poskytovatelem:
pro referenční období zaslané do 30. 11. 2013.
pro hodnocené období - přijaté do 28. 2. 2015 a uznané do 31. 3. 2015

5.     Referenční hodnoty pro uplatnění upravené hodnoty bodu jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku, která se stává jeho nedílnou součástí. Uvedené referenční hodnoty mohou být Pojišťovnou upraveny dle nové skutečnosti v případech, kdy bude poskytovateli uznána nová péče nebo bude na základě revize část péče odmítnuta.

6.     Pojišťovna navýší hodnotu bodu o 0,01 Kč, pokud Poskytovatel zdravotních služeb v roce 2014 získal v rámci kontinuálního vzdělávání 16 kreditů a doloží Pojišťovně tuto skutečnost fotokopií potvrzení o účasti na vzdělávacích akcích kontinuálního vzdělávání.

7.     Pojišťovna navýší hodnotu bodu o 0,01 Kč,  při  nasmlouvání přílohy č. 2 ke Smlouvě elektronicky přes Portál ZP do 30.11.2014.

8.     Předběžné úhrady budou vyúčtovány nejpozději do 120 dnů po dni ukončení hodnoceného období.

9.     Neuplatní-li Poskytovatel vůči zaslanému vyúčtování do 30 dnů námitky, Pojišťovna provede finanční vypořádání při úhradě faktury následující po uplynutí této lhůty. Pokud budou případné námitky uplatněné ve sjednané lhůtě shledány jako důvodné, provede Pojišťovna nové vyúčtování roku 2014. 

10. Smluvní strany se dohodly, že regulační omezení  dle bodu 2 a 3 písm.B) přílohy č.3 vyhlášky bude za rok 2014 vypočteno souhrnně za všechny odbornosti Poskytovatele. 

11. Hrazené služby poskytnuté v období před 1. 1. 2014 budou vykazovány samostatnou dávkou. Pro jejich úhradu platí cenová ujednání platná pro příslušné kalendářní období, ve kterém byly poskytnuty.

Článek II.

1.     Hrazené služby poskytnuté zahraničním pojištěncům vykazuje Poskytovatel samostatnou fakturou, doloženou dávkami dokladů.

2.     Poskytovatelem vykázané a Pojišťovnou uznané hrazené služby poskytnuté zahraničním pojištěncům budou hrazeny za stejných podmínek jako pojištěncům Pojišťovny.

3.     Zahraničním pojištěncem se rozumí pojištěnec definovaný v § 1 vyhlášky.

Článek III.

1.     Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.

2.     Platnosti nabývá dnem podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti po vzájemné dohodě od 1.1.2014.

3.     Dodatek se uzavírá do 31. 12. 2014, nejdéle však na dobu platnosti Smlouvy, pokud tato skončí před uvede­ným datem.

4.     Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek Smlouvy byl uzavřen podle jejich svobodné vůle a že souhlasí s jeho obsahem.

 

 

 

 

 

             V ……………………. dne ........................                                           V ……………………. dne ........................

 

 

 

 

 

             ..........................................................                                              ..........................................................

                              razítko a podpis                                                                           razítko a podpis

                        oprávněného zástupce                                                               oprávněného zástupce

                                Poskytovatele                                                                                  Pojišťovny

 

 

 

 

Příloha 1 k Dodatku č. .....

Referenční hodnoty pro rok 2014

 

Průměrná úhrada za preskripci na unikátního pojištěnce v roce 2012

«PrumPreskr»

 

Referenční hodnoty pro jednotlivé odbornosti rok 2012

Odbornost

UOP ref

PBref

Průměrná úhrada za vyžádanou péči na unikátního pojištěnce

Průměrná úhrada za ZUM/ZULP na unikátního pojištěnce

«odb_1»

«PoPZP_1»

«PBroPrepoc_1»

«PrumInduk_1»

«PrumZUM_1»

«odb_2»

«PoPZP_2»

«PBroPrepoc_2»

«PrumInduk_2»

«PrumZUM_2»

«odb_3»

«PoPZP_3»

«PBroPrepoc_3»

«PrumInduk_3»

«PrumZUM_3»

«odb_4»

«PoPZP_4»

«PBroPrepoc_4»

«PrumInduk_4»

«PrumZUM_4»

«odb_5»

«PoPZP_5»

«PBroPrepoc_5»

«PrumInduk_5»

«PrumZUM_5»

«odb_6»

«PoPZP_6»

«PBroPrepoc_6»

«PrumInduk_6»

«PrumZUM_6»

«odb_7»

«PoPZP_7»

«PBroPrepoc_7»

«PrumInduk_7»

«PrumZUM_7»

«odb_8»

«PoPZP_8»

«PBroPrepoc_8»

«PrumInduk_8»

«PrumZUM_8»

«odb_9»

«PoPZP_9»

«PBroPrepoc_9»

«PrumInduk_9»

«PrumZUM_9»

«odb_10»

«PoPZP_10»

«PBroPrepoc_10»

«PrumInduk_10»

«PrumZUM_10»

«odb_11»

«PoPZP_11»

«PBroPrepoc_11»

«PrumInduk_11»

«PrumZUM_11»

«odb_12»

«PoPZP_12»

«PBroPrepoc_12»

«PrumInduk_12»

«PrumZUM_12»

«odb_13»

«PoPZP_13»

«PBroPrepoc_13»

«PrumInduk_13»

«PrumZUM_13»

«odb_14»

«PoPZP_14»

«PBroPrepoc_14»

«PrumInduk_14»

«PrumZUM_14»

«odb_15»

«PoPZP_15»

«PBroPrepoc_15»

«PrumInduk_15»

«PrumZUM_15»

«odb_16»

«PoPZP_16»

«PBroPrepoc_16»

«PrumInduk_16»

«PrumZUM_16»

«odb_17»

«PoPZP_17»

«PBroPrepoc_17»

«PrumInduk_17»

«PrumZUM_17»

«odb_18»

«PoPZP_18»

«PBroPrepoc_18»

«PrumInduk_18»

«PrumZUM_18»

«odb_19»

«PoPZP_19»

«PBroPrepoc_19»

«PrumInduk_19»

«PrumZUM_19»

«odb_20»

«PoPZP_20»

«PBroPrepoc_20»

«PrumInduk_20»

«PrumZUM_20»

«odb_21»

«PoPZP_21»

«PBroPrepoc_21»

«PrumInduk_21»

«PrumZUM_21»

«odb_22»

«PoPZP_22»

«PBroPrepoc_22»

«PrumInduk_22»

«PrumZUM_22»

«odb_23»

«PoPZP_23»

«PBroPrepoc_23»

«PrumInduk_23»

«PrumZUM_23»

«odb_24»

«PoPZP_24»

«PBroPrepoc_24»

«PrumInduk_24»

«PrumZUM_24»

«odb_25»

«PoPZP_25»

«PBroPrepoc_25»

«PrumInduk_25»

«PrumZUM_25»

«odb_26»

«PoPZP_26»

«PBroPrepoc_26»

«PrumInduk_26»

«PrumZUM_26»

«odb_27»

«PoPZP_27»

«PBroPrepoc_27»

«PrumInduk_27»

«PrumZUM_27»

«odb_28»

«PoPZP_28»

«PBroPrepoc_28»

«PrumInduk_28»

«PrumZUM_28»

«odb_29»

«PoPZP_29»

«PBroPrepoc_29»

«PrumInduk_29»

«PrumZUM_29»

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 2 k Dodatku č. .....

Ordinační doba pro rok 2014 pro jednotlivé odbornosti

 

Odbornost

Ordinační doba týdně

«odb_1»

 

«odb_2»

 

«odb_3»

 

«odb_4»

 

«odb_5»

 

«odb_6»

 

«odb_7»

 

«odb_8»

 

«odb_9»

 

«odb_10»

 

«odb_11»

 

«odb_12»

 

«odb_13»

 

«odb_14»

 

«odb_15»

 

«odb_16»

 

«odb_17»

 

«odb_18»

 

«odb_19»

 

«odb_20»

 

«odb_21»

 

«odb_22»

 

«odb_23»

 

«odb_24»

 

«odb_25»

 

«odb_26»

 

«odb_27»

 

«odb_28»

 

«odb_29»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     ..........................................................

                                                                                                                                      razítko a podpis

                                                                                                                                oprávněného zástupce

                                                                                                                                        Poskytovatele