na úhradu zdravotních služeb poskytnutých v roce 2014 v souladu s ustanovením § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. tento dodatek:

 

I.

    

Úhrada zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, poskytnutých pojištěncům Pojišťovny v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 a předaných k vyúčtování, bude prováděna podle vyhlášky MZ č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen „seznam výkonů“), v platném znění, úhradou za poskytnuté zdravotní výkony.

(1)          Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s výslednou hodnotou bodu (HBred) ve výši hodnoty bodu (HB):

 1. 1,08 Kč ve smluvních odbornostech 305, 306, 308 a 309 podle seznamu výkonů, výkony odbornosti 910 – psychoterapie podle seznamu výkonů společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře podle seznamu výkonů a pro hrazené služby v odbornosti 901 – klinická psychologie nebo v odbornosti 931 podle seznamu výkonů,
 2. 0,90 Kč pro hemodialyzační péči, s výjimkou nasmlouvaného výkonu 18530 a 18550, podle seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu (HB) ve výši 0,75 Kč,
 3. 1,00 Kč pro smluvní odbornosti 927 - ortoptista podle seznamu výkonů, pro smluvní odbornosti 903 – klinická logopedie podle seznamu výkonů, pro smluvní odbornosti 905 – zrakový terapeut podle seznamu výkonů a pro smluvní odbornosti 919 – adiktolog podle seznamu výkonů,   
 4. 0,68 Kč pro výkony 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629, 43633 podle seznamu výkonů ve smluvní odbornosti 403 – radiační onkologie podle seznamu výkonů,
 5. 0,68 Kč pro výkony 75347, 75348 a 75427 podle seznamu výkonů ve smluvní odbornosti 705 – oftalmologie podle seznamu výkonů,
 6. 1,03 Kč pro screeningové výkony 15101 a 15105 podle seznamu výkonů ve smluvní odbornosti 105 – gastroenterologie podle seznamu výkonů a 1,00 Kč pro výkon 22218 novorozenecký screening,

(2)          Pro specializovanou ambulantní péči neuvedenou v odstavci 1 se stanoví výše úhrady podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s výslednou hodnotou bodu (HBred). Hodnota bodu (HB) se stanoví ve výši 1,03 Kč, fixní složka úhrady (FS) se stanoví ve výši 0,30 Kč a výsledná hodnota bodu HBred se stanoví dle části A odst. 2 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 428/2013 Sb. (dále jen „vyhláška“). Při výpočtu celkového počtu Poskytovatelem vykázaných a Pojišťovnou uznaných bodů za výkony za referenční období podle Přílohy č. 3 se těmito body rozumí body přepočtené podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2014, které nebyly za referenční období uhrazené ve snížené hodnotě bodu (dále jen „referenční počet bodů“).

(3)          Pokud Poskytovatel v referenčním období neexistoval, popř. neposkytoval péči v dané odbornosti, použije Pojišťovna pro účely výpočtu výsledné hodnoty bodu průměrné počty bodů na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti za referenční období srovnatelných poskytovatelů.

(4)          U poskytovatele, kde oproti referenčnímu období dojde vlivem změny nasmlouvaného rozsahu poskytovaných hrazených služeb v některé odbornosti k nárůstu průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce, se referenční počet bodů podle odstavce 2 navýší o počet bodů, který odpovídá Poskytovatelem vykázaným a Pojišťovnou uznaným nově nasmlouvaným zdravotním výkonům.

(5)          Na základě odůvodněné žádosti Poskytovatele může Pojišťovna při výpočtu výše úhrady zohlednit zvýšené náklady na straně Poskytovatele, které mu vznikly v souvislosti s poskytováním hrazených služeb zvlášť nákladným pojištěncům Pojišťovny. V takové případě Pojišťovna nezapočítá pro účely výpočtu výsledné hodnoty bodu (HBred) počet bodů za tyto hrazené služby do celkového počtu bodů v hodnoceném období.

(6)          Výpočet výsledné hodnoty bodu v dané odbornosti podle odstavce 2 se nepoužije:

 1. v případě poskytovatele, který v referenčním nebo hodnoceném období v rámci jedné odbornosti ošetřil 100 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 100 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost,
 2. v případě hrazených služeb poskytovaných zahraničním pojištěncům.

V těchto případech se výkony hradí výslednou hodnotou bodu (HBred) 1,03 Kč.

 

(7)   Regulační omezení:

 1. Pojišťovna je oprávněna provést dle nasmlouvaných a vykázaných výkonů příslušných odborností specializované ambulantní zdravotní péče regulace definované v části B), bod 1. - 13. Přílohy č. 3 k vyhlášce.
 2. Referenční údaje pro stanovení celkové výše úhrady a regulace pro rok 2014 Pojišťovna uvede v Příloze tohoto dodatku.
 3. Pojišťovna na základě odůvodněné žádosti Poskytovatele zohlední pro účely regulačních omezení nárůst úhrad za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál, za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a za vyžádanou péči v důsledku poskytnutí uvedené péče pojištěncům s mimořádně vysokými nároky na její náklady v porovnání s objemem této péče v referenčním období.
 4. V případě, že Poskytovatel v roce 2014 předepíše léčivé přípravky, uvedené v Pozitivních listech SZP ČR, zveřejněných na stránkách www.rbp-zp.cz, a finanční objem takto předepsaných léčivých přípravků dosáhne alespoň 40 % všech Poskytovatelem předepsaných léčivých přípravků, zohlední Pojišťovna tuto skutečnost při uplatňování regulačních omezení. Postup dle tohoto odstavce bude uplatněn pouze u těch léčivých přípravků, které náleží do ATC skupiny obsažené v Pozitivních listech SZP ČR.

(8)          Pojišťovna poskytne Poskytovateli předběžnou úhradu, jejíž výše je pro rok 2014 uvedena v Příloze tohoto dodatku. Měsíční předběžná úhrada bude činit jednu dvanáctinu takto stanovené předběžné úhrady. Jestliže není údaj o výši předběžné úhrady pro příslušné období uveden, není tato sjednána.

(9)          Základním fakturačním obdobím je kalendářní měsíc. Poskytovatel předkládá Pojišťovně fakturu za poskytnuté zdravotní služby v souladu s termíny dohodnutými ve Smlouvě. Individuální doklady vztahující se k příslušným měsícům kalendářního roku s vyplněným průvodním listem dávky předává Pojišťovně spolu s fakturou. Úhrada faktury bude provedena do výše měsíční předběžné úhrady. Pokud v jednotlivém kalendářním měsíci nedosáhne hodnota vykázaných a Pojišťovnou uznaných zdravotních služeb hodnoty měsíční předběžné úhrady, bude faktura uhrazena pouze ve výši hodnoty vykázaných a Pojišťovnou uznaných hrazených služeb.

(10)      Po ukončení kalendářního roku bude provedeno závěrečné vyúčtování.  Vyúčtování se provede do 30. 4. 2015 z dávek vykázaných do 31. 3. 2015. Pokud vznikne přeplatek, bude Poskytovateli o jeho výši snížena formou započtení následující úhrada za poskytnuté zdravotní služby.

 

 

II.

 

 

(1)          Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy a uzavírá se na dobu určitou do 31. 12. 2014.

(2)          Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti od 1. 1. 2014.

(3)          Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

 

 

V .......................... dne .............                               V Ostravě dne ............

 

 

 

 

......................................................                            ..................................................

  razítko a podpis oprávněného                                               MUDr. Jiří Havrlant

       zástupce Poskytovatele                                        náměstek ředitele pro zdravotnictví  

na základě pověření ze dne