DODATEK typ „A“ č. 1/2014

ke Smlouvě č. smlouva o poskytování a úhradě zdravotních služeb

(dále jen smlouva)

mezi

 

 


Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda
se sídlem v Mladé Boleslavi, Husova 302   

Název1  

Název2  

Ulice  

Město  

Psč  

               

                                                                                 

IČO: 46354182                                                            

bankovní spojení: ČSOB a.s.,                         a         

pobočka Mladá Boleslav,

                        č.ú.: 1684811/0300

zapsanou do OR, vedeného MS v Praze oddíl A, vložka 7541

ke smluvnímu jednání oprávněna

Ing. Darina Ulmanová, MBA, ředitelka ZPŠ                           IČZ: IČZ

(dále jen ZPŠ )                                                                         (dále jen Poskytovatel)

 

 

Smluvní strany shora uvedené, se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s ustanovením § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, že úhrada hrazených zdravotních služeb poskytnutých pojištěncům ZPŠ v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 bude prováděna takto:

 

Článek I.

 

 1. Úhrada pojištěncům ZPŠ a z EU Poskytovatelem poskytnutých ambulantních specializovaných hrazených služeb v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 bude prováděna výkonovým způsobem, dle vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb., ve znění pozdějších přepisů a za podmínek daných zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a to proto, že Poskytovatel poskytl v referenčním období roku 2012 zdravotní péči statisticky nevýznamnému počtu pojištěnců ZPŠ (100 a méně unikátních ošetřených pojištěnců ZPŠ) či poskytuje hrazené služby pouze v obecně nelimitované odbornosti. Smluvní strany sjednávají hodnotu 1 bodu za výkony ambulantních specializovaných hrazených služeb na rok 2014 takto:
 1. 1,08 Kč pro Poskytovatele ve smluvních odbornostech 305, 306, 308 a 309 podle seznamu výkonů, vykazující výkony odbornosti 910 – psychoterapie podle seznamu výkonů společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře podle seznamu výkonů a pro Poskytovatele vykazující výkony odbornosti 901 – klinická psychologie nebo v odbornosti 931, podle seznamu výkonů,
 2. 0,90 Kč pro Poskytovatele poskytující hemodialyzační péči, s výjimkou nasmlouvaných výkonů č. 18530 a 18550, podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 0,75 Kč,
 3. 1,00 Kč pro Poskytovatele smluvní odbornosti 927 – ortoptista, podle seznamu výkonů, pro Poskytovatele smluvní odbornosti 903 – klinická logopedie podle seznamu výkonů, pro Poskytovatele smluvní odbornosti 905 – zrakový terapeut podle seznamu výkonů, pro Poskytovatele smluvní odbornosti 919 – adiktolog podle seznamu výkonů a pro výkony odbornosti 613 – IVF,
 4. 0,68 Kč pro výkony 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629, 43633, vykazované podle seznamu výkonů Poskytovateli ve smluvní odbornosti 403 – radiační onkologie, dále v téže hodnotě 1 bodu výkony 75347, 75348 a 75427 podle seznamu výkonů smluvní odbornosti 705 – oftalmologie podle seznamu výkonů,
 5. 1,03 Kč pro screeningové výkony č. 15101 a 15105 podle seznamu výkonů smluvní odbornosti 105 – gastroenterologie podle seznamu výkonů,
 6. 1,00 Kč pro novorozenecký screening.
 7. 1,03 Kč pro všechny ostatní Poskytovatele poskytující ambulantní specializované hrazené služby.

 

 

 

 

Článek II.

 

 1. Poskytovatel se zavazuje, že v souvislosti s uplatněním dohodnutých finančních úhrad nesníží rozsah, dostupnost ani kvalitu poskytovaných hrazených zdravotních služeb vůči příslušnému referenčnímu období, a že za zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění, s výjimkami jak odpovídá zákonu č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebude od pojištěnců ZPŠ požadovat a přijímat úhrady v hotovosti. Na tomto závazku se smluvní strany dohodly na základě ustanovení § 11 odst. 1 písmeno d) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Porušení tohoto závazku prohlašují smluvní strany za podstatné porušení smlouvy.

 

2)   ZPŠ zaplatí Poskytovateli úhradu poskytnutých hrazených služeb za období roku 2014 sjednaným způsobem, ve lhůtách splatnosti dle Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb, či dle vyhlášky č. 618/2006 Sb. Předložené faktury budou obsahovat pouze zdravotní služby provedené v roce 2014, nesplnění této podmínky je vadou faktury.

 

3)    Poskytovatel se zavazuje vykazovat veškeré poskytnuté hrazené zdravotní služby dle vyhlášky
č. 134/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnou metodikou VZP ČR pro pořizování a předávání dokladů, verze 6.2, včetně platných dodatků.

 

 

Článek III.

 

 1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
 2. Protože budou podpisy zástupců obou smluvních stran realizovány s datem po 1. 1. 2014, nabývá tento dodatek platnosti a účinnosti tímto dnem. Smluvní strany se pro tento případ dohodly, že ustanoveními tohoto dodatku se upravuje mechanismus úhrady hrazených služeb definovaných tímto dodatkem i přede dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku, v období od
  1. 1. 2014.
 3. Dodatek se uzavírá do 31. 12. 2014 nejdéle však na dobu platnosti Smlouvy, pokud tato skončí před uvedeným datem.
 4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
 5. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek Smlouvy byl uzavřen podle jejich svobodné vůle a že souhlasí s jeho obsahem.

 

 

 

V Mladé Boleslavi dne 9. 1. 2014                                   V ........................................ dne ...............

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................                              ........................................................

Ing. Darina Ulmanová, MBA,                                          Razítko a podpis statutárního

ředitelka ZPŠ                                                               zástupce Poskytovatele