Věc: Dodatek č. CU/1/2014 Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb - Dohoda o ceně pro rok 2014

 

Vážená paní doktorko,

Vážený pane doktore,

Na základě dohody se SAS a v souladu s vyhláškou č. 428/2013 Sb., ze dne 13. prosince 2013, o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014, Vám zasíláme návrh Dodatku Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb - Dohody o ceně (dále jen Dohoda o ceně).

 

Dohoda o ceně je uzavírána na celé období roku 2014.

 

Protože Dohoda o ceně je nedílnou součástí platně uzavřené Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb, prosíme o vrácení jednoho vyhotovení uvedené Dohody podepsaného osobou oprávněnou jednat za poskytovatele zdravotních služeb, a to bez zbytečného prodlení.

Pokud jste nám nesdělili v roce 2013 počet ordinačních hodin pro jednotlivé odbornosti, nebo pokud dochází v roce 2014 ke změnám oproti roku 2013 (viz čl.8. a čl. 9.11. tohoto dodatku), zašlete nám tyto údaje na emailovou adresu: smlouvy@cpzp.cz

 

V případě, že v přiloženém Dodatku č. CU/1/2014 naleznete nesrovnalosti v referenčních hodnotách, které mohou být zapříčiněny sloučením Zdravotní pojišťovny METAL - ALIANCE s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, neváhejte nás kontaktovat.

 

ČPZP upozorňuje na aktualizovanou verzi Pozitivního listu vydávaného SZP ČR s účinnosti od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014.

Více informací a pozitivní list ke stažení naleznete na http://www.szpcr.cz/ciselniky.php?c=lk_poz_list .

 

S pozdravem

**

 

Dodatek č. CU/1/2014 Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb

Dohoda o ceně – varianta 2A – ambul. specialista

(dále jen Dohoda o ceně)

uzavřený mezi smluvními stranami

 
Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou

se sídlem                               : Jeremenkova 11, Ostrava – Vítkovice, PSČ 703 00

zastoupenou                          : JUDr. Petrem Vaňkem, Ph.D., generálním ředitelem

zápis v obchodním rejstříku   : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 545

 

doručovací adresa                 : ČPZP,

telefon                                    : + 420 810 800 000

email                                      : smlouvy@cpzp.cz

IČ                                            : 47 67 22 34

bankovní spojení                                : ČSOB, a.s., č. účtu: 2347534/0300

(dále jen „ČPZP“)

a

 

Poskytovatelem                              :

zastoupeným                                     :

adresa                                                :

tel. / fax                                              :

IČ / IČZ                                               :

bankovní spojení                                :

číslo subjektu                                     :

( dále jen „poskytovatel“)

 

Dohoda o ceně je uzavřena na základě dohody se SAS a v souladu s vyhláškou č. 428/2013 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014 (dále jen vyhláška č. 428/2013 Sb.) a platných právních předpisů (dále jen seznam výkonů).

 

Čl. 1.   Poskytnuté zdravotní služby budou hrazeny v roce 2014 dle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 2.   Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s výslednou hodnotou bodu (HBred) ve výši hodnoty bodu (HB):

            a) 0,68 Kč pro výkony 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629 a 43633 podle seznamu výkonů smluvní odbornosti 403 – radiační onkologie podle seznamu výkonů

b)  0,68 Kč pro výkony 75347, 75348 a 75427 podle seznamu výkonů smluvní odbornosti 705 – oftalmologie podle seznamu výkonů

c)  1,03 Kč pro screeningové výkony 15101 a 15105 podle seznamu výkonů smluvní odbornosti 105 –  gastroenterologie podle seznamu výkonů a 1,00 Kč pro novorozenecký screening

 

 

Čl.3. Pro poskytovatele hrazených služeb poskytující specializovanou ambulantní zdravotní péči neuvedenou ve čl.2 se stanoví výše úhrady podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s výslednou hodnotou bodu (HBred). Hodnota bodu (HB) se stanoví ve výši 1,03 Kč, fixní složka úhrady (FS) se stanoví ve výši 0,30 Kč a výsledná hodnota bodu (HBred) se stanoví následujícím způsobem:

                                               HBred = FS + VS

         kde:

          HBred   výsledná hodnota bodu použitá v hodnoceném období pro ocenění poskytnutých zdravotních výkonů

          FS         fixní složka úhrady stanovená ve výši 0,30 Kč

          VS         variabilní složka úhrady vypočtená podle vzorce:

                                              

                                                          

          kde:

          HB        hodnota bodu

          PBref    celkový počet poskytovatelem vykázaných a ČPZP uznaných bodů v referenčním          období

          PBho    celkový počet poskytovatelem vykázaných a ČPZP uznaných bodů v hodnoceném        období

          UOPref   počet unikátních pojištěnců v referenčním období

          UOPho   počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze zdravotní výkon 09513

          min       funkce minimum, která vybere z oboru hodnot hodnotu nejnižší

 

          Hodnoty PBref a UOPref jsou uvedeny v příloze této Dohody o ceně.

 

Čl.4.    Předběžnou výši měsíční úhrady provede ČPZP do výše 1/12 z uvedené předběžné úhrady. Poskytovatel vyfakturuje poskytnuté zdravotní služby nekrácené. Předběžná úhrada za celé období bude finančně vypořádána v rámci celkového finančního vypořádání, tj. včetně vyhodnocení regulačních opatření a to nejpozději do 120 dnů po ukončení hodnoceného období.

 

 

Předběžná výše úhrady pro rok 2014 činí maximálně Kč

 

(návrh ČPZP  = výše úhrady 2012 x 1,02 – navýšení bude přímo ve vzorci)

 

Čl.5. Pokud poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb pojištěncům, na které vykázal více bodů, než je jeho referenční průměr na jednoho unikátního pojištěnce, na jejichž základě došlo v hodnoceném období k překročení referenčního průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce (PBref / UOPref), nezapočítá se pro účely výpočtu výsledné hodnoty bodu (HBred) počet bodů za tyto hrazené služby do celkového počtu bodů v hodnoceném období (PBho).

Čl.6. U poskytovatele, který v referenční období neexistoval, popřípadě který neposkytoval péči v dané odbornosti, použije ČPZP pro účely výpočtu výsledné hodnoty bodu průměrné počty bodů na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti za referenční období srovnatelných poskytovatelů.

Čl.7. U poskytovatele, kde oproti referenčnímu období dojde vlivem změny nasmlouvaného rozsahu poskytovaných hrazených služeb v některé odbornosti k nárůstu průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce, se objem počtu bodů podle čl.3 navýší o počet bodů, který odpovídá poskytovatelem vykázaným a ČPZP uznaným nově nasmlouvaným zdravotním výkonům.

Čl.8. Výpočet výsledné hodnoty bodu v dané odbornosti podle čl. 3 se nepoužije v případě, že:

a) poskytovatel v referenčním nebo hodnoceném období v rámci jedné odbornosti ošetřil 100 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 100 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost. Pro správné vyhodnocení, respektive neuplatnění regulačních mechanizmů, je nezbytné doplnit údaj o počtu ordinačních hodin.

         b) hrazené služby byly poskytnuty zahraničním pojištěncům.

          V případech uvedených v písmenu a) a b) se všechny výkony hradí s hodnotou bodu 1,03 Kč.

Čl.9. Regulační omezení

9.1.   Regulační omezení uvedená v bodech 9.2. až 9.3. ČPZP uplatní pouze v případě, že sdělila poskytovateli do 30. dubna 2014 tyto hodnoty referenčního období, které vstupují do výpočtu regulačních omezení v hodnoceném období:

a) průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou zvlášť   účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., a s   výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 14 vyhlášky č. 428/2013 Sb., a zvlášť účtovaný materiál   v referenčním období;

b) průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období;

        

9.2.   Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., a s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 14 vyhlášky č. 428/2013 Sb., a  zvlášť účtovaný materiál v hodnoceném období vyšší než 102 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., a s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 14 vyhlášky č. 428/2013 Sb., a zvlášť účtovaný materiál v referenčním období, ČPZP sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady  a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byly vykázány pouze zdravotní výkon 09513.

Průměrná úhrada za ZUM a ZULP na 1 unikátního pojištěnce v roce 2012 ve výši 102 %

 

9.3.   Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší než 102 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období, ČPZP sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze zdravotní výkon 09513. Do regulačního omezení se nezahrnují léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky schválené revizním lékařem.

Průměrná úhrada za předepsané léčivé přípravky a ZP na 1 unikátního pojištěnce v roce 2012 ve výši 102 %

 

9.4.   Regulační omezení podle bodů 9.2. až 9.3. se nepoužijí, pokud poskytovatel odůvodní poskytnuté hrazené služby, na jejichž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodů 9.2. až 9.3.

9.5.  Regulační omezení podle bodu 9.2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál u poskytovatelů specializované ambulantní péče v hodnoceném období nepřevýší u ČPZP 102 % úhrad na tento druh hrazených služeb v referenčním období.

9.6.   Regulační omezení podle bodu 9.3. se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané poskytovateli specializované ambulantní péče v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2014 vycházející ze zdravotně pojistného plánu ČPZP.

 

9.7.   U poskytovatele, kde oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytovaných hrazených služeb, ČPZP po dohodě s poskytovatelem hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro tyto účely úměrně upraví; ke změně rozsahu dojde zejména v případě změny počtu nositelů výkonů oprávněných předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky.

9.8.   U poskytovatele, který v referenčním období nebo v jeho části neexistoval, nebo neměl uzavřenu smlouvu s ČPZP, použije ČPZP pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 9.2. až 9.3. referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů.

9.9.   Pokud poskytovatel ošetřil v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně, ČPZP tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 9.2. až 9.3. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost.

9.10. ČPZP uplatní regulační srážku podle bodů 9.2. až 9.3. maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté ČPZP poskytovateli za zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a    zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období.

9.11. Regulační omezení podle bodů 9.2. až 9.3. ČPZP uplatní za celého poskytovatele zdravotních služeb.

 

Čl.10.  Do kalendářního období jsou zahrnuty veškeré výkony, které ČPZP obdrží v řádně zpracovaných dávkách v období od 16. dne prvního měsíce daného roku do 15. dne prvního měsíce roku následujícího.

Úhrada zdravotních služeb poskytnutých pojištěncům EU registrovaným u ČPZP nebude zahrnuta do výpočtu celkové výše úhrady pro poskytovatele.

Vyúčtování zdravotních služeb za celý rok 2014 bude provedeno nejpozději do 120 dnů po ukončení hodnoceného období.

Bude-li tímto způsobem zjištěn přeplatek, ČPZP jej započte na úhradu nejblíže následující pohledávky nebo následujících pohledávek poskytovatele za ČPZP. Započtení přeplatku na úhradu pohledávek poskytovatele ČPZP poskytovateli oznámí. Bude-li zjištěn nedoplatek, bude poskytovateli uhrazen do 30 dnů od provedení vyúčtování. V případě nesouhlasu s vyúčtováním může poskytovatel vznést námitky do 30 dnů po obdržení informace o vyúčtování.

 

Čl.11.  Tato Dohoda o ceně se sjednává na dobu určitou s účinností od … do …. Tato Dohoda o ceně je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení, a tyto tvoří nedílnou součást Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb. V případě, že se stane některé z ustanovení této dohody neplatným nebo neúčinným, v důsledku přijetí nové právní úpravy, bude nahrazeno ujednáním zachovávajícím zamýšlený účel, neodporujícím nové právní úpravě.

 

dne                                                    

           

……………………………….……………                             ……………..……………………………

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna                                          Poskytovatel

 

 

 

 

Příloha č.1 k Dodatku č. CU/1/2014 Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb - Dohodě o ceně na rok 2014:

 

 

 

IČZ:                                          

Poskytovatel:                          

Adresa:                                   

 

 

 

Údaje poskytované poskytovateli:

v souladu s vyhláškou č. 428/2013 Sb., ze dne 13. prosince 2013, kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014, se smluvní strany dohodly dále uvedeným způsobem. Příloha neobsahuje údaje pro smluvní odbornosti, pokud v daném referenčním období v této odbornosti nebyla poskytnuta
a vykázána zdravotní služba:

 

ODB

UOPref  rok 2012

PBref rok 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

ODB                                                      kód odbornosti

                                                     

PBref                                                    celkový počet poskytovatelem vykázaných a ČPZP uznaných bodů v referenčním             období

 

UOPref                                                  počet unikátních pojištěnců v referenčním období